Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 232/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914 С.ДИНКАТА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОБЯВЯВА по жалба на „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА -1914“ с БУЛСТАТ 112075983, представлявано от С.С. – Председател, чрез адв.К. от ПАК нищожност на Уведомително писмо за одобрение №1052/322 с изх.№ 01-2600/700 от 20.01.2016г. издадено от зам.изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА -1914“ с БУЛСТАТ 112075983, представлявано от С.С. – Председател разноски по делото в размер на 5720.20 лева. ИЗПРАЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" за ново произнасяне. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 138 АПК.
2 Административно дело No 319/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.С.Б.,
С.С.П.Б.,
П.Б.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОТХВЪРЛЯ искането на Д.С.Б., с посочен съдебен адрес ***, да бъде конституиран като жалбоподател по делото на мястото на първоначално подалите жалба Р.С.Б. и С.С.П.-Б.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.Б. и С.С. ***, и П.Б.Г. ***, против Решение № 663/21.03.2017 г. на ОбС Септември, относно одобряване на ПУП – Парцеларен план, за определяне на трасетата на електропровод и водопровод за захранване на ПИ № 387010 в местността „Бунара“ в землището на с. Варвара. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 319/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващите страни, а по отношение на Д.Б. – след получаване на съобщение за постановеното определение. Препис от определението да се изпрати по електронна поща на адв. Б., след изготвяне на протокола.
3 Административно дело No 427/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА съдебното споразумение сключено пред съда на датата 24.01.2018 г. приложено към настоящия протокол в едно със скица-проект за изменение на кадастралния план п.и. 856, п.и. 860 и п.и. 861, кв. 88, с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, представляваща неразделна част от споразумението. ОБЕЗСИЛВА обжалвания административен акт Заповед № РД-188/05.05.2017 г., издадена от кмета на Община Брацигово. ПРЕКРАТЯВА настоящето АД № 427 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. На основание чл. 178, ал. 6 от АПК настоящето потвърдено от съда споразумение има значението на влязло в сила съдебно решение. Настоящето определение не подлежи на обжалване, с изключение на хипотезата, предвидена в чл. 178, ал. 5 от АПК, а именно: определението може да бъде обжалвано само от страна неучаствала в споразумението.
4 Административно дело No 457/2017, VI състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.М.Г. ***, за допълване на Решение № 12/12.01.2018г., постановено по адм. д. № 457/2017г. на Административен съд Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
5 Административно дело No 542/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р КАТЯ ГИНЕВА-АСМП-ИП ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Д-р К.Г.-АСМП-ИП“ЕООД, ЕИК *** против Писмена покана с изх. № 13-29-07-307/29.06.2017г. на директор на РЗОК - Пазарджик ОСЪЖДА „Д-р К.Г.-АСМП-ИП“ЕООД, ЕИК *** да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, сумата в размер на 200 (двеста) лв., представляваща съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
6 Административно дело No 564/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.К.,
М.Р.К.,
ЕКО ХИДРО 90 ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.3.2018г.
Отменя Заповед № 889/30.06.2017 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП – частично изменение на плана за улична регулация, като улица-тупик с о.т. № № 1318-1347 се скъсява до имот пл. №8891, който се присъединява към УПИ ХХ-5863 и се образува нов УПИ № ХХ-5863,8891 с площ 340 кв.м. и с който проект се извършва частично изменение на плана за застрояване, като се предвижда ново застроително петно на един етаж в рамките на имот пл. № 8891 с площ 81 кв.м., свързано застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 60 %, Кинт. = 1,2, минимално озеленяване – 40%, съгласно червения цвят в проекта. Осъжда община Велинград да заплати на „Еко Хидро 90“ ООД разноски по делото в размер на 280 лв. Осъжда община Велинград да заплати на С.А.К. и М.Р.К. разноски по делото в размер на 150 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
7 Административно дело No 585/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на В.П.Б.,***, СУМАТА от 1 000 / хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик, за периода 29.11.2012г. до 12.07.2013г. и от 09.12.2013г. до 03.05.2016г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б.,*** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 27.11.2012г. до 29.11.2012г. и от 12.07.2013г. до 09.12.2013г.,както и от 03.05.2016г. до 27.07.2017г. като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б.,*** против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 27.11.2012г. до 27.07.2017г. като неоснователен и недоказан.
8 Административно дело No 609/2017, V състав ДОПК СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.3.2018г.
Отхвърля жалбата на „Солар парк Тракия“ ООД против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000332/27.05.2016 г. на старши инспектор в Сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при община Пазарджик. Осъжда „Солар парк Тракия“ ООД да заплати на община Пазарджик разноски по делото в размер на 3029,26 лв. /три хиляди и двадесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
9 Административно дело No 672/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.Б.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. обезщетение в размер на 900,00лв. (деветстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 06.12.2016г. до 19.04.2017г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 16.12.2016г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 900,00лв. до пълния заявен размер от 15000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 11.08.2016 г. до 18.08.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 11.08.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С., да бъде осъдено Министерство на правосъдието, гр. София, солидарно Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към същото министерство, да му заплати обезщетение в размер на 15 000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 11.08.2016 г. до 18.08.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 11.08.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещо лице в размер на 300,00лв. /триста лв./ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
10 Административно дело No 680/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Н.С.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000151/25.03.2017г., издадена от началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от единадесет месеца и са иззети два броя регистрационни табели и СРМПС. ОСЪЖДА началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Н.С.В., сторените от него разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
11 Административно дело No 761/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.3.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 676/22.12.2017 г., постановено по адм. дело № 761/2017 г. на Административен съд – Пазарджик, като стр. 5, на ред 10 от диспозитива на решението, вместо „Сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Пазарджик“ да се чете „РУ Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 779/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Е.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 637 от 04.09.2017 г. на Кмета на Община Сърница, с която е одобрен ПУП- План за регулация и застрояване, за промяна предназначението на земеделска земя на имот 132075 от „ливада“ в „къща за вилен отдих“, като се предвижда образуване на УПИ I-75 за къща за гости, с площ от 1570,00m?. Достъпът до имота е предвиден от полски път – имот №001710. Предвидено е „свободно застрояване“, с параметри плътност до 80%, озеленяване 20%, етажност до 7 м. височина и Кинт=0,8. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Е.Е.Т.,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.) представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
13 Административно дело No 780/2017, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ Г.-С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „ГЕО – С.П.“ с ЕИК 112049928, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пейо Яворов“ № 1, представлявано от С.П., подадена чрез адв. К. и адв. Г. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Велинград да се произнесе по подадена молба с вх. № 53-00/1303/14.09.2017 г. ОСЪЖДА ЕТ „ГЕО – С.П.“ с ЕИК 112049928, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пейо Яворов“ № 1, представлявано от С.П. да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски в размер на 920 /деветстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 793/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-1777/21.09.2017 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя А.В.Ш. е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Директора на ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на А.В.Ш. ***, сторените от него разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 804/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ГОЛДЪН АГРО КЪМПАНИ ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „ГОЛДЪН АГРО КЪМПЪНИ“ЕООД с ЕИК 200980204, против Заповед № 03-РД/3965 от 29.12.2015г. издадена от изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, с която на основание чл.4.4, букви „ж“ и „и“ от договор №13/311/00887 от 19.11.2014г. и чл.39,ал.1,т.1 от Наредба №30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразие към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Държавен фонд „Земеделие „- РА отказва изплащането на финансова помощ по заявка за окончателно плащане №13/311/00887/3/01 от 08.10.2015г. на „Голдън агро къмпъни“ ЕООД.Също така е посочено, че ползвателя дължи възстановяване на получено междинно плащане в размер на 69 001.68 лв е подадена на 28.07.2016г. в административен съд – София град. ОСЪЖДА „ГОЛДЪН АГРО КЪМПЪНИ“ЕООД с ЕИК 200980204, представлявано от З.П., да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 300,00 лв. (триста лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаването му от страните по делото. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на страните посредством изпращане препис от същото, съобразно чл. 138 от АПК.
16 Административно дело No 855/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Й.З. МЛ. ЕКСПЕРТ ЕМИЛ ЛЬОТЕВ НА ДЛЪЖНОСТ МКР ПРИ УЧАСТЪК РАКИТОВО РУ ВЕЛИНГРАД ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 367зз от 14.10.2017 г., постановена от мл. експерт Емил Л., на длъжност МКР при участък Ракитово, Районно управление Велинград, Областна дирекция на МВР Пазарджик, въз основа на която, З. е задържан за срок от 24часа. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Д.Й.З., ЕГН : **********,*** сумата от 610,00лв. /шестстотин и десет лв./, представляваща извършени от последния разноски по производството – заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
17 Административно дело No 862/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Я.А.В. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.А.В., ЕГН **********, срещу Отказ рег. № 315з-135 от 17.10.2017г. на Началник на РУ Пещера при ОДМВР - Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
18 Административно дело (К) No 882/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ДЕЙВ - 2007 ЕООД,
АГРО ММ ООД,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2018г.
Отменя Решение № 428 от 09.06.2017 г., постановено по гр. д. № 3536/2016 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в частта му, с която е отхвърлена жалбата на „Дейв-2007“ ЕООД против Заповед № РД-06-150/31.10.2013 г., издадена от директора на Областна дирекция “Земеделие” – Пазарджик, тоест в частта извън отменената част на Заповед № РД-06-150/31.10.2013 г., а именно извън частта й, с която е одобрен доклада по чл. 37в, алинея 4 от ЗСПЗЗ на комисията за разпределение на масивите за ползване за землището на село Мало Конаре, община Пазарджик, с начин на трайно ползване “ниви“, с който като земи по чл. 37в, алинея 3, точка 2 от ЗСПЗЗ са разпределени за ползване и предоставени за ползване на „Агро ММ“ ООД 74 имота, описани с номерата си в диспозитива на решението, като вместо това постановява: Отменя Заповед № РД-06-150/31.10.2013 г., издадена от директора на Областна дирекция “Земеделие” – Пазарджик и в останалата й част, която не е отменена с Решение № 428 от 09.06.2017 г., постановено по гр. д. № 3536/2016 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Отхвърля жалбите на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик и на „Агро ММ“ ООД против Решение № 428 от 09.06.2017 г., постановено по гр. д. № 3536/2016 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в частта му, с която е отменена Заповед № РД-06-150/31.10.2013 г., издадена от директора на Областна дирекция “Земеделие” – Пазарджик, в частта на заповедта, с която е одобрен доклада по чл. 37в, алинея 4 от ЗСПЗЗ на комисията за разпределение на масивите за ползване за землището на село Мало Конаре, община Пазарджик, с начин на трайно ползване “ниви“, с който като земи по чл. 37в, алинея 3, точка 2 от ЗСПЗЗ са разпределени за ползване и предоставени за ползване на „Агро ММ“ ООД 74 имота, описани с номерата си в диспозитива на решението. Осъжда Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик да заплати на „Дейв-2007“ ЕООД разноски по делото в общ размер на 2805 лв. /две хиляди осемстотин и пет лева/. Решението е окончателно.
19 Административно дело No 884/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ А.-Д.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Алтона-Д. Т.“ против Решение № 30/3/3120591/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на Държавен фонд „Земеделие“ с изх. № 01-6500/2694 от 08.08.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 884/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
20 Административно дело No 885/2017, IV състав Закон за движението по пътищата В.С.С. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000316/30.09.2017 г., издадена от началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, която е приложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС с ДКН № *** за срок от шест месеца. ОСЪЖДА РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, да заплати на В.С.С. ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
21 Административно дело No 886/2017, VI състав Закон за държавния служител В.В.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Заповед № ДН-00-11/31.10.2017г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, с която на В.В.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на В.В.Д. разноски по производството в размер на 500 лв. ( петстотин лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 899/2017, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ СД"САТЕЛИТ-ПАНАГЮРИЩЕ-ВЕЛЕВ-КАЙМАКАНОВ-СЪДРУЖИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Заповед № 690/07.11.2017 г., с която е наредено изземването от СД „Сателит-Панагюрище-Велев-Каймаканов-Съдружие“ с ЕИК 030105014 на поземлен имот с идентификатор 55302.121.514 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град Панагюрище, с трайно предназначение на територията Земеделска, начин на трайно ползване „нива - трета категория“, с площ 809 квадратни метра в местността „Полето“, собственост на наследници на Тодор Атанасов Босев от град Панагюрище, съгласно Решение на Общинска служба по земеделие Панагюрище № 3-799 от 28. 09.2016 година и Протокол за въвод във владение от 9 март 2017 година на Общинска служба по земеделие Панагюрище. Осъжда община Панагюрище да заплати на СД „Сателит-Панагюрище-Велев-Каймаканов-Съдружие“ с ЕИК 030105014 разноски по делото в размер на 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
23 Административно наказателно дело (К) No 903/2017, XI състав ЗАНН: НАП ВЕСИАНА-АНА МИРЧЕВА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 144 от 04.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 375/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
24 Административно дело No 919/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2018г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на В.С.С. с ЕГН **********,*** сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 30.12.2017г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 300лв. до пълния му размер. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на В.С.С. с ЕГН **********,*** сумата от 310 /триста и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
25 Административно дело No 950/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Женет Г.С. с ЕГН ********** ***, Заповед № 2784/14.11.2017г. на Кмета на община Пазарджик, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Женет Г.С. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 810 лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
26 Административно дело No 952/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.Г.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.Г.С. ***, подадена чрез адв. Е.И., против Заповед № 17-0315-000172/27.10.2017 г., издадена от началника на РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Пещера, с която е приложена ПАМ на К.Г.С. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
27 Административно дело No 953/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.Г.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.Г.С. ***, подадена чрез адв. Е.И., против Заповед № 17-0315-000171/27.10.2017 г., издадена от началника на РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Пещера, с която е приложена ПАМ на К.Г.С. по чл. 171, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на ППС на водача до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
28 Административно дело No 992/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Е.Б.Б.,
Б.Г.Д.
НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Г.Д. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000778/27.10.2017г. на началник група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 992/2017 г. на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на Б.Г.Д. за присъждане на разноски по производството. Решението в тази част има характер на определението и може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването. ОТМЕНЯ по жалба на Е.Б.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000778/27.10.2017г. на началник група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Е.Б.Б., сторените от нея разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението в тази част подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
29 Административно дело (К) No 995/2017, X състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК А.М.Б.   Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2018г.
Отменя Разпореждане № 2432 от 27.11.2017 г., постановено от председателя на Административен съд Пазарджик по административно дело № 800 по описа на съда за 2017 г., с което съдът е наложил на А.М.Б., в качеството му на кмет на кметство с. Злокучене глоба в размер на 1000 лв. Решението не подлежи на обжалване.
30 Административно дело No 1001/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 141 по Протокол № 14 от 25.09.2008 г. на Общински съвет гр. Брацигово. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 23.3.2018г.
31 Административно дело No 1002/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ракитово, приета с Решение № 383/20.12.2008 г. на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1002/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати от съответния бюджет на община Ракитово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
32 Административно дело No 1004/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1004/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 (двадесет) лева, представляващи извършени разноски по производството, обжалваемо в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 15.3.2018г.
33 Административно дело No 1007/2017, I състав Закон за водите СИГМА-2003 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сигма – 2003“ЕООД ЕИК 104605880 със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.“Мармарлийска“№41, представлявано от управителя Н.Ш. против Решение №Р-022/21.11.2017г. издадено от кмета на община Стрелча, за отказ за продължаване срок на Разрешително №01610046/30.10.2017г. за водовземане на минерална вода от находище“Стрелча“, сондаж 1 ХГ , издадено от министъра на околната среда и водите, изменено с Решение №РР-1275/29.06.2011г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР – Пловдив с титуляр „Сигма -2003“ЕООД гр.Велико Търново . ОСЪЖДА „Сигма – 2003“ЕООД ЕИК 104605880 със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.“Мармарлийска“№41, да заплати на Кмета на община Стрелча юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв..
34 Административно дело No 1008/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Д.Т., ЕГН **********, с посочен адрес ***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 20000,00лв., представляващи обезщетение „….за Материални и Неимуществени вреди и за Морални вреди….“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1008 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му.
35 Административно дело No 1012/2017, III състав Закон за движението по пътищата Г.Й.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-0315-000093/04.06.2017 г. на началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Г.Й.Ч. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 24.3.2018г.
36 Административно дело No 1014/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Н.А.Д. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000327/25.11.2017г. на началник на РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Н.А.Д., ЕГН **********, сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
37 Административно дело No 1015/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ рег. №5114 от 30.11.2017г. на Началника на затвора Пазарджик да уважи искането на Н.В.Л. за замяна режима на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ от „строг“ на „общ“. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по искането на Н.В.Л., при съблюдаване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 6.3.2018г.
38 Административно наказателно дело (К) No 1017/2017, X състав ЗАНН: РДГ Л.А.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Отменя Решение № 181/07.11.2017 г., постановено по анхд № 352 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 258 от 29.05.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 258 от 29.05.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 190, ал. 2, т. 1 от Закона за горите на основание чл. 257, ал. 1, т. 1, пр. 3 от същия закон на Л.А.А. е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
39 Административно наказателно дело (К) No 1020/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.Р.А. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85/22.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 199/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
40 Административно наказателно дело (К) No 1026/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Г.Г.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Отменя Решение № 575 от 17.11.2017 г., постановено по нахд № 1364, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 17-0340-000243 от 07.03.2017 г., издадено РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата на Г.Г.К. са наложени наказанията глоба в размер на 2000 лева. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик за ново произнасяне при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
41 Административно наказателно дело (К) No 1026/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Г.Г.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.3.2018г.
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 131/02.03.2018 г., постановено по касационно административнонаказателно дело № 1026 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г., както следва: Вместо диспозитива на решението – на страница втора, редове от 17 до 26 от същото, който гласи: „Отменя Решение № 575 от 17.11.2017 г., постановено по нахд № 1364, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 17-0340-000243 от 07.03.2017 г., издадено РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата на Г.Г.К. са наложени наказанията глоба в размер на 2000 лева. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик за ново произнасяне при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.“, да се чете следното: „Оставя в сила Решение № 575 от 17.11.2017 г., постановено по нахд № 1364, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 17-0340-000243 от 07.03.2017 г., издадено от началника на РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата на Г.Г.К. са наложени наказанията глоба в размер на 2000 лева. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Решението е окончателно.“ Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е окончателно.
42 Административно дело No 1029/2017, X състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА К.И.В.,
НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила НП №17-0315-000461/24.07.2017г. от началника на РУМВР –Пещера. Отменя НП №17-0315-000461/24.07.2017г. от началника на РУМВР –Пещера, влязло в сила на 02.08.2017г .
В законна сила на 1.3.2018г.
43 Административно наказателно дело (К) No 1031/2017, XI състав Други по ЗАНН В.И.Ж. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 563 от 13.11.2017 г., постановено по АНД № 1403/2017 г., по описа на Районен съд - Пазарджик Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
44 Административно наказателно дело (К) No 1032/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 571/16.11.2017 г., постановено по НАХД № 1425, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
45 Административно дело No 1034/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.П.Д. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 2747/2015 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 30/25.11.2015 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.12.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.П.Д. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
46 Административно наказателно дело (К) No 1/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ МАДИ-25 ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 565/13.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1243/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
47 Административно наказателно дело (К) No 2/2018, X състав ЗАНН: НАП Д.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №495/24.10.2017г., постановено по АНД № 1384/17г. по описа на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
48 Административно наказателно дело (К) No 3/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.И. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 579/21.11.2017 г., постановено по нахд № 928/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-5313-000797/01.12.2016 г., издадено от началник Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик, при ОД на МВР Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 58, т. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от същия закон на М.С.И. е наложена глоба в размер на 20 лева и за нарушение на чл. 139, ал. 5 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от същия закон му е наложена глоба в размер на 3000 лева. Решението е окончателно.
49 Административно наказателно дело (К) No 4/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.Г.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 160/20.10.2017 г., постановено по НАХД № 262, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
50 Административно наказателно дело (К) No 6/2018, XI състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ И.Б.Х. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 184/10.11.2017г. по АДН № 402/2017г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
51 Административно дело No 13/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.З.М.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.З.М.-П., с адрес *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Велинград, по подадено от нея заявление с вх. № 94-00-6424/27.09.2017г. на основание чл. 135, ал. 3 и чл. 124, ал. 3 от ЗУТ, което е допълнено с молба-пояснение с вх. № 94-00/7650/15.11.2017г. с представяне на необходимите документи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм .дело № 13/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд - Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България. Препис от определението да се съобщи на жалбоподателя и ответника по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 17.3.2018г.
52 Административно наказателно дело (К) No 14/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ИРУНЯ ТРАНС ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 83/20.11.2017г. по АДН № 169/2017г. на Районен съд – Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
53 Административно наказателно дело (К) No 15/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БИСИ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 569 от 15.11.2017 г., постановено по нахд № 1505/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 13-000752/13.07.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Биси“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
54 Административно дело No 17/2018, VI състав Закон за семейни помощи за деца С.В.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.В.Г., с адрес: ***, против Заповед № ЗСПД/Д-РА-С/2972/07.12.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември. ОСЪЖДА С.В.Г., с адрес: *** да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
55 Административно дело No 26/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И И М ЕКО ПЕЛЕТИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.3.2018г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 08.03.2018г., 11,00ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Семчиново, община ***, против Заповед № 66/18.12.2017г. на кмета на Община Септември, с която е отказано изработване чрез възлагане от „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, състоящ се от ПУП-ПРЗ за ПИ № 030033. ОТХВЪРЛЯ искането на „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД, с ЕИК ***, за присъждане на направените в производството разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
56 Административно наказателно дело (К) No 27/2018, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ З.-Н.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 93/15.12.2017 г., постановено по НАХД № 280, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно
57 Административно наказателно дело (К) No 28/2018, XI състав ЗАНН: ИААА БАБОВ ТРАНС ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 74/20.11.2017 г., постановено по НАХД № 274 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
58 Административно наказателно дело (К) No 29/2018, XI състав ЗАНН: ИААА БАБОВ ТРАНС ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79/21.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 273/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
59 Административно наказателно дело (К) No 30/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Н.С.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 90/13.12.2017 г., постановено по НАХД № 177 по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
60 Административно наказателно дело (К) No 31/2018, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ Т.-С.У. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 192/17.11.2017г. по АДН № 389/2017г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
61 Административно наказателно дело (К) No 34/2018, X състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА КЪМ ГД "КП" В КЗП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 195 от 17.11.2017 г., постановено по нахд № 306, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № К-040413/15.03.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 222а от същия закон на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
62 Административно наказателно дело (К) No 36/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ПЕРФЕКТ-2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 77/21.11.2017 година по н.а.х.д. № 161/2017 година на Районен съд – Пещера с което е потвърдено Наказателно постановление №13-000758 от 30.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда" гр.Пазарджик, с което на „Перфект 2012 " ЕООД, ЕИК 201832952, представлявано от управителя Ергин Кемал Хаджимустафа е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. Вместо него постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №13-000758 от 30.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда" гр.Пазарджик, с което на „Перфект 2012 " ЕООД, ЕИК 201832952, представлявано от управителя Ергин Кемал Хаджимустафа е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв, като на основание чл.414в,ал.2 от КТ, определя имуществена санкция в размер на 300 лв. Решението е окончателно.
63 Административно наказателно дело (К) No 37/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК М.Ю.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 90/12.12.2017 г., постановено по НАХД № 199 по описа за 2017 г., Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 38/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ПЕРФЕКТ-2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 22.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 162/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
65 Административно дело No 45/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 45/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща извършени разноски по производството, обжалваемо в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 15.3.2018г.
66 Административно наказателно дело (К) No 48/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК С.Г.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 84 от 29.11.2017 г., постановено по нахд № 180/2017 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е отменено наказателно постановление № 391 от 08.06.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 101, ал. 3 от Закона за горите, във връзка с чл.62 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, на основание чл. 257, ал. 2 от Закона за горите на С.Г.Т. е наложена глоба в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 49/2018, XI състав ЗАНН: ИААА КАПИТАН ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 07.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 164/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
68 Административно дело No 51/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Й.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.С.Д. *** против Решение № 92/28.05.2015 г., взето по Протокол №7/28.05.2015 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Й.С.Д. *** да заплати на Общински съвет Пазарджик, сумата от 500 /петстотин/ лева – възнаграждение за адвокат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
69 Административно наказателно дело (К) No 54/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.Б. ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Отменя Решение № 200 от 23.11.2017 г., постановено по нахд № 428, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., в частта на решението, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0367-001988/15.11.2016 г., издадено от началник група в РУП Велинград към ОД на МВР Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от същия закон на М.А.Б. е наложено наказанието лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, вместо което постановява: Изменя наказателно постановление № 16-0367-001988/15.11.2016 г., издадено от началник група в РУП Велинград към ОД на МВР Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от същия закон на М.А.Б. е наложено наказанието лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, като намалява размера на наказанието от 2 месеца на 1 месец. Оставя в сила Решение № 200 от 23.11.2017 г., постановено по нахд № 428, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. в останалата му част. Решението е окончателно.
70 Административно наказателно дело (К) No 55/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 204/24.11.2017 г., постановено по НАХД № 417 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
71 Административно наказателно дело (К) No 56/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2018г.
Отменя Решение № 206/24.11.2017 г., постановено по анхд № 418 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 187 от 21.07.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 190, ал. 2, т. 1 от Закона за горите на основание чл. 257, ал. 1 от същия закон на В.И.Б. е наложена глоба в размер на 2500 лева. Връща делото на друг състав на Районен съд – Велинград за ново произнасяне при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
72 Административно дело (К) No 57/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.Р.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.3.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 280 от 10.11.2017г., постановено по гр. дело №1116 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.дело № 57 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА к.а.дело № 57 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. на Административен съд Пазарджик по компетентност. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
73 Административно дело (К) No 58/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ А.Х.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение №250/17г., постановено по гр.д.№ 420/17 г., по описа на Районен съд –Велинград с което е оставена без разглеждане подадена искова молба / жалба / от Ахмед Х.Б. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
74 Административно дело No 59/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик против разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Правилника на Общински съвет – Панагюрище за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 59/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответната страна – Общински съвет – Панагюрище, с частна жалба пред Върховен административен съд.
75 Административно дело No 62/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК ***, представлявано от адвокат Ц.Ч., срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, представлявана от своя директор, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203 от АПК, за осъждане на ответника да заплати 450 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – направени разходи за процесуално представителство по АНД № 118/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е отменено като незаконосъобразно НП № 33-0000047/24.04.2017г. на началник на ОО АА – Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК *** за присъждане на разноски по производството. ОСЪЖДА „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК *** да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 63/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ИД - КРАСИМИР СРЕБРОВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830, представлявано от адвокат Ц.Ч., срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, представлявана от своя директор, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203 от АПК, за осъждане на ответника да заплати 300 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – направени разходи за процесуално представителство по АНД № 133/17г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е отменено като незаконосъобразно НП № 33-0000031/24.04.2017г. на началник на ОО АА – Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830 за присъждане на разноски по производството. ОСЪЖДА „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830 да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
77 Административно дело No 69/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София и „Български пощи“ЕАД, с искане ответниците да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 10000 лева за неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 69/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
78 Административно дело No 73/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.А.Б. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Б.,*** против Заповед № Л-5300/01.12.2017 г. на ВПД Главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 73/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 19.3.2018г.
79 Административно дело No 75/2018, II състав Закон за движението по пътищата З.А.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на З.А.Т., ЕГН **********, от с. Панагюрски колонии, ул. „Христо Ботев“, № 27, ет.2, ап. 7, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0310-000346 от 17.12.2017г. на Началник Районно управление Панагюрище, към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Т., на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, за срок от единадесет месеца, като са отнети два броя регистрационни табели № РА8751КВ и СРМПС № 008791764. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
80 Административно дело (К) No 81/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Й.И.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №627/06.11.2017г., постановено по гр.д.№ 962/17 г., по описа на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
81 Административно наказателно дело (К) No 85/2018, XI състав ЗАНН: РИОСВ ПМБ ИНДЪСТРИС ООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 576 от 20.11.2017 г., постановено по НАХД № 989, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
82 Административно наказателно дело (К) No 88/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.К. ОД НА МВР СЕКТОР ПП ГРАД ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 583 от 24.11.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1760/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
83 Административно дело No 89/2018, VI състав Закон за движението по пътищата С.П.С.,
СЕДМАКОВ ЕООД
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1818-000084/09.12.2017г. на А. С. Т. - началник сектор към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати общо на С.П.С. и „С.“ЕООД, ЕИК ***, сума в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно наказателно дело (К) No 99/2018, XI състав ЗАНН: КЗП ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 613/06.12.2017 г., постановено по НАХД № 1652, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
85 Административно дело No 103/2018, I състав Закон за движението по пътищата В.Н.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Н.Я. с ЕГН ********** ***, чрез адв. К.У. , Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000869/05.12.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 05.12.2017г. и са снети два броя регистрационни табели № РА1361ВК и СРМПС №007647961. Осъжда Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на В.Н.Я. с ЕГН ********** ***,сума в размер на 610 лв. съдебно деловодни разноски.
86 Административно дело No 106/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД15-04/04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК***, сумата 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
87 Административно дело No 107/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-03 от 04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“, с ЕИК 112537678, сумата 550 (петстотин и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
88 Административно дело No 108/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-06 от 04.01.2018 г. на Началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г.Г.М. направените по делото разноски в размер на 750 лева /седемстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
89 Административно дело No 110/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ-ПРО БГ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2018г.
Отхвърля жалбата на „Елит – про БГ“ ЕООД гр. Пазарджик против Заповед № ДС-12/12.01.2018 г. на Областния управител на област Пазарджик, с която на основание чл. 80 от ЗДС е разпоредено да се изземе от „Елит – про БГ“ ЕООД и да се предаде на РД „ПБЗН" гр. Пазарджик имот - публична държавна собственост - подземни гаражи, който се държи без правно основание. Осъжда „Елит – про БГ“ ЕООД гр. Пазарджик да заплати на Областната управа на област Пазарджик разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/.
90 Административно наказателно дело (К) No 122/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ К.П.К. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/03.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2067/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
91 Административно наказателно дело (К) No 127/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ УСПЕХ-2004 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 603/01.12.2017 г., постановено по НАХД № 1487, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно
92 Административно наказателно дело (К) No 131/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БИОВЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2/04.01.2018 г., постановено по НАХД № 246 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
93 Административно наказателно дело (К) No 139/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.В.Б. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 486/19.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1441/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
94 Административно наказателно дело (К) No 143/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 4/11.01.2018 г., постановено по НАХД № 425 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
95 Административно наказателно дело (К) No 144/2018, XI състав ЗАНН: КЗП НИП ИНВЕСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 221/15.12.2017 г., постановено по НАХД № 526, по описа за 2017 г., Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
96 Административно наказателно дело (К) No 159/2018, XI състав Други по ЗАНН Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 187/15.11.2017 г., постановено по НАХД № 495, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
97 Административно дело No 167/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 838/08.02.2018 г., подадена от Н.Г.Д., подадена против Затвора в гр. Пазарджик и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му се заплати обезщетение за причинени вреди в размер на 60 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 167/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
98 Административно дело No 173/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.И.Г., ЕГН **********, сумата от 200 /двеста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1958/2017 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 06.02.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ искането на Б.И.Г., ЕГН ********** *** за заплащане на законна лихва върху присъдената сума от 02.10.2017г. до 05.02.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.И.Г., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
99 Административно наказателно дело (К) No 176/2018, XI състав Други по ЗАНН Д.П.В. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 645 от 29.12.2017 година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 1778 по описа за 2017 година. Решението е окончателно.
100 Частно админист. наказателно дело (К) No 178/2018, X състав Частни КАНД и КАД БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 28.3.2018г.
Отменя Определение № 14 от 09.01.2018 г., постановено по нахд № 2359, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Бат Секюрити“ ЕООД против Наказателно постановление № 131302477 от 07.05.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик и е прекратено производството по делото. Връща делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на производството по нахд № 2359, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Определението е окончателно.
101 Административно дело No 179/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО АГРО ДАР ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/5066 от 14.12.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, за спиране на обработката на заявление за подпомагане с ИД № 13/04/1/0/00389 от 25.11.2016 г. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София да заплати на „ЕКО АГРО ДАР“ ООД, с ЕИК 203555607, с. Щърково със седалище и адрес на управление с. Щърково, общ. Лесичово, ул. „Втора“ № 3, представлявано от управителите Митко Василев Кръстев и Благовест Георгиев Гогов, направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
102 Административно наказателно дело (К) No 182/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КРОНОС ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 630/15.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1820/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
103 Административно наказателно дело (К) No 183/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.Г.З. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2/03.01.2018 г., постановено по НАХД № 1802 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
104 Административно дело No 186/2018, V състав ДОПК Р.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Акт за установяване на задължения № 1867-2017-1/28.08.2017 г. на старши инспектор в отдел „Местни приходи“ при община Велинград, в частта му, която е потвърдена с Решение № 64/17.01.2018 г. на началника на отдел „МДТ“ при община Велинград, а именно по отношение на начислените на Р.И.К. задължения за лек автомобил марка „Шкода“, модел 1203 и рег. № РА0047Т и лек автомобил марка „Шкода“, модел 120Л и рег. № ПЗ6082В, за периода след 2011 г. Осъжда община Велинград да заплати на Р.И.К. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
105 Административно дело No 190/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение № 39/17.12.2015 г. на ОбС Батак, взето с Протокол № 3. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 190/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, който за прокурора тече от днес, а за ОбС Батак – от получаване на съобщението.
106 Частно админист. наказателно дело (К) No 196/2018, X състав Частни КАНД и КАД БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 28.3.2018г.
Отменя Определение № 10 от 05.01.2018 г., постановено по нахд № 2358, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Бат Секюрити“ ЕООД против Наказателно постановление № 131302460 от 07.05.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик и е прекратено производството по делото. Връща делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на производството по нахд № 2358, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Определението е окончателно.
107 Административно наказателно дело (К) No 198/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.А.К. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/24.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 321/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
108 Административно наказателно дело (К) No 201/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА ТИТИ ТРЕЙД ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 644/29.12.2017 г., постановено по НАХД № 1818/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
109 Частно административно дело No 215/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 332/02.02.2018г. на Кмета на община Пазарджик . Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
110 Административно наказателно дело (К) No 216/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК ВЕЛТРАНС 11 ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37/22.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2086/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
111 Административно дело No 222/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, представлявано от управител Юрий Сидеров, с посочен съдебен адрес:***, чрез адв. Ю.Л.Д. против разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците в Община Ракитово, в частта относно предвидената в нея възможност, наказателни постановления да се издават от упълномощени от кмета на общината длъжностни лица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 222 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните.
112 Административно дело No 223/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 85, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 223/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
113 Административно дело No 224/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 81, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 224/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
114 Административно дело No 225/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 85, ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 225/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на
115 Административно дело No 226/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Ю. С., подадена чрез пълномощник адвокат Д. против разпоредбата на чл. 67 от Наредба за организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в Община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 226/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
116 Административно дело No 227/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД, ЕИК 201327590, представлявано от управителя Юрий Сидоров, подадена чрез пълномощник адвокат Д., против разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, вкл. биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 227/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
117 Административно дело No 228/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ЕООД, ЕИК ****, представлявано от управителя Ю. С., подадена чрез пълномощник адвокат Д. против разпоредбата на чл. 67 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
118 Административно дело No 235/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Д.Г.А.,***, жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 235/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
119 Административно дело No 236/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.3.2018г.
I.Оставя без разглеждане жалбата на „Рейсър ауто“ ЕООД против чл. 67, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград и прекратява административно дело № 236 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. II.Делото да се изпрати по адм.дело № 13118/2017 г. по описа на ВАС за произнасяне, предвид направеното от жалбоподателя уточнение, че жалбата му следва да се счита за молба за присъединяване към оспорването по адм.дело № 13118/2017 г. по описа на ВАС. Препис от определението да се изпрати на страните.
120 Административно дело No 251/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.А.Х.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /сигнал/ с вх. № 1275/02.03.2018 г. на Х.А.Х., понастоящем в Затвора гр. Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 251/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА копие от материалите по адм. дело № 251/2018 г. на Районна прокуратура гр. Пазарджик, за преценка за извършено престъпление. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
121 Административно дело No 281/2018, I състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
122 Административно дело No 282/2018, III състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 282/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
123 Административно дело No 283/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 283/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
124 Административно дело No 289/2018, IV състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пазарджик. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
125 Административно дело No 296/2018, V състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Б.Ш. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000362 от 17.12.2017 г. на началник група в РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик. Прекратява административно дело № 296 по описа на Административен Съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 200/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.