Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 514/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на А.Г.Б. против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обезщетение за времето, през което същият не е бил на държавна служба, поради твърдяното от ищеца незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със Заповед № 214 от 15.05.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в размер на основната му заплата, определена към момента на признаване на уволнението за незаконно за период, през който не е заемал държавна служба, но за не повече от 6 месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 514/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
2 Административно дело No 315/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.П.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на П.П.К. с ЕГН ********** ***, СУМАТА от 5 000 / пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик и Ареста Пазарджик, за периода 14.12.2011г. до 11.06.2014г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.П.К. с ЕГН ********** *** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 01.06.2009г. до 13.12.2011г., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на П.П.К. с ЕГН ********** *** против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 01.03.2003г. до 01.06.2009г. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.
3 Административно дело No 330/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Белово – инж. Костадин Георгиев Варев, адрес гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А и жалбата на „Навигатор 5“ ЕООД с ЕИК 148046542, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, местност „Парцелите“, представлявано от М.В.Г. срещу Решение № 67, взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Белово, проведено на 25.03.2016 г., с което е потвърдено решение № 55 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание проведено на 26.02.2016 г. с протокол № 10/26.02.2016 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
4 Административно дело No 434/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
А.И.А.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Отменя Заповед № 204/20.02.2014 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП за изменение на регулацията на УПИ Х-8 и ХІ-10, така че вътрешната регулационна граница между УПИ Х-8 и ХІ-10 да бъде поставена в съответствие с имотната граница между п.и. № 8 и № 9 и между п.и. № 8 и № 10, в кв. 1 по плана на кв. Хасанова, село Кръстава, община Велинград, показано със зелен цвят в скицата проект. Осъжда община Велинград да заплати на М.И.А. разноски по делото в размер на 930 (деветстотин и тридесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
5 Административно дело No 484/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 421/09.05.2016 г. на кмета на община Пещера, за одобрен проект на ЧИ на ПУП – ПРЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от получаване на препис от същото за неявилите се страни.
6 Административно дело No 600/2016, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Белово и жалбата на „Българско земеделско производство“ ЕООД, подадени против Заповед № ПО-110/28.06.2016 г. на Областния управител на област Пазарджик. ОСЪЖДА Община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 81, ет. 1, ап. 3, да заплатят в полза на Областна администрация - гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
7 Административно дело No 666/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.М.Е. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.Е. с ЕГН ********** ***, чрез адв.С. срещу заповед № ДК-02-ЮЦР 267 от 09.10.2012г. на РДНСК , ЮЦР. С посочената заповед е наредено да се премахне незаконен строеж: „Жилищна сграда „ намиращ се в поземлен имот №257 и №258 по плана с. Кръстава, общ.Велинград, изграден от С. Е.. Осъжда Р.М.Е. с ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК , ЮЦР, сума в размер на 100 лв. възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 685/2016, III състав Кодекс на труда ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик с ЕИК 822114434, със седалище и адрес на управление ул. „Болнична“ № 45, представлявано от д-р Н.Р.П., подадена чрез адв. Ж.К.,***, против принудителни административни мерки, дадени с Протокол ФА № 1608711 от 30.05.2016 г. от инспектори на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, потвърдени с Решение № 16209472/01.08.2016 г. на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ София. ОСЪЖДА „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик с ЕИК 822114434, със седалище и адрес на управление ул. „Болнична“ № 45, представлявано от д-р Н.Р.П. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
9 Административно дело No 719/2016, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2013 на Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, с изх. № 01-5100/16 от 03.08.2016 г., в частта с която е отказано финансово подпомагане на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател А.П.Д.. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател А.П.Д., направените по делото разноски в размер на 2060 /две хиляди и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 880/2016, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП-ГП МЕДИК-2000 ВЕЛИНГРАД ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Отхвърля жалбата на „АПМП-ГП-Медик 2000 – Велинград“ ООД против Заповед № 13/РД-09-981/21.09.2016 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена санкцията частично прекратяване на договор № 13/РД-29-080/16.02.2015 г. по отношение на д-р Г. Василев А. – съдружник в дружеството, едностранно без предизвестие считано от 21.09.2016 г. Осъжда „АПМП-ГП-Медик 2000 – Велинград“ ООД да заплати на РЗОК - Пазарджик разноски по делото в размер на 500 (петстотин) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
11 Административно дело No 882/2016, IV състав КСО Д.С.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-129#2 от 02.11.2016 г., издадено от директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, в частта му, с която е потвърдено Разпореждане № 2140-12-299/29.08.2016 г. на ръководителя на Пенсионно осигуряване при ТП на НОИ, гр. Пазарджик, с което на Д.С.Х. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, във връзка с чл. 69б от КСО. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Х. ***, разноски по производството в размер на 590 (петстотин и деветдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 884/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.3.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Г. против Заповед рег. № 312з-1937/03.11.2016 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 884/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
13 Административно дело No 895/2016, IV състав ДОПК МОНТЕ ООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Монте“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ***, против Акт за установяване на задължения (АУЗ) по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 34-1/30.08.2016 г., съставен от старши специалист МДТ – орган по приходите по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 4, във връзка с ал. 3 от ЗМДТ. ОСЪЖДА „Монте“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, *** да заплати в полза на Община Сърница сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
14 Административно дело No 903/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Г.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Й.Г.Й. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор –Пазарджик през 1 година и 27 дни от периода на престоя му в затвора – 06.11.2015 г. до 03.12.2016 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 4 000 лв., предявения от Й.Г.Й. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 01.11.2015 г. – до момента на приключване на устните състезания по настоящето дело, в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва от 25.11.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 904/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Г.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 800 /осемстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.Г.Й. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
16 Административно дело No 919/2016, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Х.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 1775 от 21.11.2016 г. на кмета на Община Септември, с която е отменена заповед № 1751/14.11.2016 г. на кмета на Община Септември. ОТМЕНЯ заповед № 1803 от 30.11.2016 г. на кмета на Община Септември, с която е изменена заповед № 1775/21.11.2016 г. на кмета на Община Септември. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на тръжната процедура за продажба на имот частна частна собственост - поземлен имот № 003120 с площ от 13,588 дка, находящ се в землището на с. Семчиново, местн. „Каменна поляна“ с НТП – друг селскостопански терен, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1811/09.02.2016 г. от етапа на определяне на нова дата на провеждане на търга и нов срок за подаване на заявления за участие в търга, при спазване на указанията съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Х.Х.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
17 Административно дело No 920/2016, V състав Закон за движението по пътищата В.А.К. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.3.2017г.
Отхвърля жалбата на В.А.К., с която се иска прогласяване за нищожна на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1006-000693/30.08.2016 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката - временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
18 Административно дело No 924/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.Д.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА П.Д.К. ***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
19 Административно дело No 927/2016, IV състав Закон за движението по пътищата Б.Р.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Р.Д., подадена чрез адв. К.С., против Заповед № 16-0340-000273 от 14.11.2016 г., издадена от началник РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
20 Административно дело No 942/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурора при Окръжна прокуратура - Пазарджик Стефан Янев против чл. 35, във връзка с чл. 11, т. 7, изр. 1 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 942/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Септември да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес с частна жалба.
В законна сила от 15.3.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 948/2016, X състав ЗАНН: ИАРА К.М.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЮБ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №92/01.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 163/16 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
22 Административно дело No 962/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Л.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Б.Л.Б. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 550 лв. /пет хиляди и петстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор –Пазарджик през 1 година 8 месеца и 23 дни от периода на престоя му в затвора – 24.06.2014 г. до 27.12.2016 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 5 500 лв., предявения от Б.Л.Б. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 02.06.2014 г. – до момента на приключване на устните състезания по настоящето дело, в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва от 02.06.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 968/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, подадена чрез пълномощник адвокат И.Г.Й., против чл. 66 на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Септември, приета с Решение № 233, протокол № 16 от 28.01.2005 г. на Общински съвет – Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 968/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Септември да заплати от бюджета на община Септември на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, със седалище: гр. Пловдив и адрес на управление: ул. „Райко Даскалов“ № 67, 530 (петстотин и тридесет) лева разноски по производството, от които: 10 лева - платена държавна такса за разглеждане на жалбата, 20 лева - платена държавна такса на Държавен вестник за публикуване на обявление и 500 лева - платен адвокатски хонорар съгласно представения договор за правна помощ. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок за присъстващите страни, считано от датата на днешното съдебно заседание.
В законна сила от 16.3.2017г.
24 Административно дело No 977/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл чл.15,ал.4 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществен ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз", приета с Решение № 176/19.07.2005 г. на Общински съвет гр. Брацигово в санкционната и част. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.54,т.13 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществен ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз", приета с Решение № 176/19.07.2005 г. на Общински съвет гр. Брацигово в санкционната и част, относно налагане на санкция на „паркирането на превозни средства да се извършва само на определени места“. ОСЪЖДА Общински съвет - Брацигово, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Пазарджик, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
25 Административно дело No 980/2016, IV състав Закон за държавния служител Н.Н.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-00-1828/22.11.2016 г. и Заповед № 385/22.11.2016 г., издадени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта да заплати от бюджета на Агенцията по заетостта на Н.Н.Х. ***, разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
26 Административно дело No 988/2016, V състав КСО И.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.3.2017г.
Отхвърля жалбата на И.С.С. против Решение № 1012-12-141/05.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ЕГН, ****-12-340/07.10.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което на жалбоподателя е отказано отпускането на парична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осъжда И.С.С. *** разноски по делото в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
27 Административно дело No 994/2016, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Г.Л.П. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Отхвърля жалбата на Г.Л.П. против Писмо с изх. № РД-13-681/02.11.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие – Панагюрище, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя, направено с негова молба вх. № РД-13-681/30.08.2016 г. за издаване на скица за възстановения с Решение № 166/12.06.1995 г. на ПК – Стрелча на наследниците на неговия наследодател Г. Иванов П. имот, представляващ нива от 12 декара, седма категория, находящ се в местността „Скумсале“, в землището на гр. Стрелча. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
28 Административно дело No 1002/2016, VI състав Други РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.02.2017г., с което делото е насрочено за разглеждане за 16.03.2017г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 366 от 20.12.2016 г. на Директора на Държавно горско стопанство Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1002/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
29 Административно дело No 1006/2016, VI състав КСО Г.М.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-138#1/09.12.2016 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, в обжалваната му част, ведно с потвърдените с тази част Разпореждане № 125-00-340-3/27.10.2016г. за отменяне на Разпореждане № 125-00-340-1/16.07.2013г. и Разпореждане № 125-00-340-5/31.10.2016г. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на компетентния орган при ТП на НОИ Пазарджик за ново произнасяне по Заявление № 125-00-340/15.07.2013г. за отпускане на парично обезщетение за безработица, подадено от Г.М.А., в съответствие със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Г.М.А. сумата от 10 / десет / лева, представляваща внесена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България.
30 Административно наказателно дело (К) No 1010/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” КОЛОВАГ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2017г.
Оставя в сила Решение № 621 от 25.11.2016 г., постановено по НАХД № 1971/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 728/01.09.2016 г., издадено от зам.началника на Митница – Пловдив, с което на „Вагоноремонтен завод – 99“ АД, (понастоящем – „Коловаг“ АД) за четири нарушения на чл. 29, § 1, от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12.10.1992 г., относно създаване на Mитнически кодекс на Oбщността, отменен с Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета в сила от 01.05.2016 г., съответстващ чл. 70, § 1 на „Вагоноремонтен завод – 99“ АД на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от Закона за митниците са наложени четири имуществени санкции съответно в размери 25 056, 27 лева, 25 056, 27 лева, 25 056, 27 лева и 23 490, 24 лева. Решението е окончателно.
31 Административно наказателно дело (К) No 1011/2016, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” КОЛОВАГ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 622/25.11.2016г по АНД № 1973/2016 по описа на Районен съд Пазарджик, в частта му, с която е потвърдена т. 1 от НП № 726/01.09.2016г. на зам.-началник на Митница Пловдив, с която е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева на „Вагоноремонтен завод - 99“ АД/“Коловаг“ АД/ за това, че по време на извършвана проверка от митническите служители е била установена разлика в по-малко между реалните наличности на колела за жп вагони в склада под митнически контрол и тези по водената материална отчетност, като с тези действия по представяне на справка „Материална отчетност по артикули за склад АВG00300000068“ от дата 01.01.2015г. до дата 02.02.2015г. на 02.02.2015г. в МБ Пазарджик с вх. № 149/02.02.2015г. за митнически склад от тип А, идентификационен № АBG003000/00068, за който период е била констатирана разлика в реалните наличности в склада от 2/два/броя колела за жп вагони в по-малко, поставени под режим на митническо складиране, дружеството е допуснало неспазване на едно от условията, определени в даденото му разрешение за откриване и управление на митнически склад № АBG003000/00068, а именно т. 25 Допълнителна информация – „материална отчетност трябва да съдържа всички данни, необходими за правилното прилагане на режима и за осъществяване на митнически надзор съгласно разпоредбите на чл. 515 и чл. 516 от Регламент /ЕИО/ № 2454/93 на Комисията „, с което е нарушило разпоредбите на чл. 101, буква в от Регламент /ЕИО/ № 2913 на Съвета , отменен с Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета в сила от 01.05.2016г., съответстващ чл. 242, параграф 1, б. б. Като вместо това постановява ОТМЕНЯ т. 1 от НП № 726/01.09.2016 г. на зам.-началника на Митница Пловдив, с която наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева на „Вагоноремонтен завод - 99“ АД/“Коловаг“ АД/ за това, че по време на извършвана проверка от митническите служители е била установена разлика в по-малко между реалните наличности на колела за жп вагони в склада под митнически контрол и тези по водената материална отчетност, като с тези действия по представяне на справка „Материална отчетност по артикули за склад АВG00300000068“ от дата 01.01.2015г. до дата 02.02.2015г. на 02.02.2015г. в МБ Пазарджик с вх. № 149/02.02.2015г. за митнически склад от тип А, идентификационен № АBG003000/00068, за който период е била констатирана разлика в реалните наличности в склада от 2/два/броя колела за жп вагони в по-малко, поставени под режим на митническо складиране, дружеството е допуснало неспазване на едно от условията, определени в даденото му разрешение за откриване и управление на митнически склад № АBG003000/00068, а именно т. 25 Допълнителна информация – „материална отчетност трябва да съдържа всички данни, необходими за правилното прилагане на режима и за осъществяване на митнически надзор съгласно разпоредбите на чл. 515 и чл. 516 от Регламент /ЕИО/ № 2454/93 на Комисията „, с което е нарушило разпоредбите на чл. 101, буква в от Регламент /ЕИО/ № 2913 на Съвета , отменен с Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета в сила от 01.05.2016г., съответстващ чл. 242, параграф 1, б. б. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 622/25.11.2016г по АНД № 1973/2016 по описа на Районен съд Пазарджик в останалите му части, с които са потвърдени т. 2 и т. 3 от НП № 726/01.09.2016г. на зам.-началник на Митница Пловдив. Решението е окончателно.
32 Административно дело No 2/2017, VI състав Други ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н. Т., против Заповед № 378/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
33 Административно дело No 8/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Я.Н.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 09.05.2013 г. до 08.07.2013 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 1 250 лв., предявения от Я.Н.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик в периода от 20.04.2013 г. до 20.07.2013 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 04.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Я.Н.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик през 10 месеца и 15 дни от периода на престоя му в затвора – 12.07.2013 г. до 08.07.2014 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 3 000 лв., предявения от Я.Н.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от юли 2013 г. до юли 2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 04.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на адвокат В.С.С. разноски по делото в размер на 757.50 лв. /седемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно наказателно дело (К) No 13/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 579/09.11.2016 г., постановено по НАХД № 1419, по описа за 2016 год. на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
35 Административно наказателно дело (К) No 22/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 79/05.12.2016 г., постановено по НАХД № 225 по описа за 2016 год. на Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно.
36 Административно наказателно дело (К) No 27/2017, X състав Други по ЗАНН К.О.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К.О.Г. срещу Решение на Районен съд Пазарджик, постановено по НАХД № 2096 по описа на съда за 2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 27/2017 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
37 Административно наказателно дело (К) No 32/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 81/16.12.2016 г., постановено по НАХД № 102 по описа за 2016 год., Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно.
38 Административно наказателно дело (К) No 39/2017, XI състав ЗАНН: КЗП АВЕНИР ТЕЛЕКОМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 584 от 10.11.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 723/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
39 Административно наказателно дело (К) No 43/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.С.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647/06.12.2016 г., постановено по АНД № 2333, по описа за 2016 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
40 Административно наказателно дело (К) No 45/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” КОЛОВАГ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.3.2017г.
Оставя в сила Решение № 665 от 13.12.2016 г., постановено по нахд № 1972, по описа на Районен съд - Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 727/01.09.2016 г., издадено от зам.началника на Митница – Пловдив, с което на „Вагоноремонтен завод – 99“ АД, (понастоящем – „Коловаг“ АД) за три нарушения на чл. 29, § 1, от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12.10.1992 г., относно създаване на Mитнически кодекс на Oбщността, отменен с Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета в сила от 01.05.2016 г., съответстващ чл. 70, § 1 на „Вагоноремонтен завод – 99“ АД на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от Закона за митниците са наложени три имуществени санкции съответно в размери 10 014,89 лева, 34 485,20 лева и 10 883,62 лева. Решението е окончателно.
41 Административно наказателно дело (К) No 46/2017, X състав ЗАНН: РДГ Т.К.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
Оставя в сила Решение № 122/27.12.2016 г., постановено по АНД № 302/2016 година по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 366/03.10.2016г., издадено от директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
42 Административно дело No 48/2017, VI състав Други ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н.Т., против Заповед № 379/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 48/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
43 Административно дело No 49/2017, VI състав Други ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н. Т., против Заповед № 380/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 49/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
44 Административно наказателно дело (К) No 55/2017, X състав ЗАНН: Общини З.И.И. ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение №674/14.12.2016г., постановено по АНД № 1832/16г., по описа за 2016 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
45 Административно наказателно дело (К) No 56/2017, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК П.Х.З. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 661/09.12.2016 г., постановено по НАХД № 2287, по описа за 2016 г. на Районен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 613 от 07.10.2016г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с което на П.Х.З. ***, на основание чл. 32 от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик, за нарушение съответно на чл.2, т.5 от същата е наложено административно наказание глоба в размер на 500 (петстотин) лв. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 58/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 645/05.12.2016 г., постановено по НАХД № 1695, по описа за 2016 год. на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
47 Административно наказателно дело (К) No 62/2017, X състав ЗАНН: Общини В.А.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА решение от 19.12.2016г. на Районен съд - Пазарджик по анд № 2022 по описа на съда за 2016 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при спазване на задължителните указания, дадени с мотивите на настоящето решение. Решението не подлежи на оспорване.
48 Административно наказателно дело (К) No 63/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.Т.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 25.11.2016 г., постановено по АНД № 1647/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
49 Административно наказателно дело (К) No 67/2017, X състав ЗАНН: МВР М.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 84/30.12.2016 г., постановено по АНД № 210/2016 година по описа на Районен съд Панагюрище, с което е потвърдено НП № 4/31.08.2016г., издаден началник Районно управление - Панагюрище, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4/31.08.2016г., издадено от началник на Районно управление - Панагюрище, с което на М.И.М. за нарушение по чл. 37 от ЗНССПЕЕН 112 е наложено административно наказание „глоба" в размер на 200,00 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
50 Административно наказателно дело (К) No 68/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ПРОТРЕЙД-П ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 77/02.12.2016 г., постановено по НАХД № 240, по описа за 2016 г. на Районен съд - Панагюрище и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 715/28.09.2016 г. на началника на Митница Пловдив, с което на „Протрейд-П“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от П. Илиев Проданов, с което на основание чл.120, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и за нарушение на забраната на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за държане на стока „ръчно свити цигари“, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата, а на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС, търговското дружество е лишено от право да упражнява търговска дейност в търговски обект - магазин, находящ се в с. Бъта, общ. Панагюрище, ул. „Благой Ендаров“ № 9 за срок от един месец. Решението е окончателно.
51 Административно дело No 79/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. ***, против Заповед № 1230/15.08.2012 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
52 Административно дело No 96/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на С.Н.Н. *** против Заповед № 3005/15.12.2016г. издадена от Кмета на община Пазарджик . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 96/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила от 18.3.2017г.
53 Административно дело No 100/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2017г.
Отхвърля исковата молба на В.С.Т., с която е предявен против Национална агенция за приходите иск за обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразния Акт за прихващане или възстановяване № П-16001314025468-004-01/10.10.2014 г. на орган по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ – Пазарджик, отменен с Решение № 1210/31.01.2017 г., по адм. д. № 13142/2015 г. на ВАС, като твърдението е, че вредите са му причинени в периода от 10.10.2014 г. до настоящия момент, а претендираният размер на обезщетението е 900 лева, ведно със законната лихва от 31.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда В.С.Т. да заплати на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
54 Административно дело No 103/2017, I състав ДОПК Н.Н.Д. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.Д. с ЕГН ********** *** против Решение № 002 /28.07.2016г. на зам.кмет на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 103/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
55 Административно дело No 110/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев, прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против тестовете на чл. 4, т. 4 и т. 5, чл. 49, ал. 1, т. 7 и чл. 59, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак ОСЪЖДА Общински съвет Батак ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Пазарджик направените съдебни разноски в размер на 20 (двадесет) лева за заплатена държавна такса за обнародване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 110 по описа на съда за 2017 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването на ответника и в 7-дневен срок от днес, тъй като протестиращата страна е в съдебно заседание.
56 Административно дело No 111/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.О.К.,
А.М.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 111 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2017 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Велинград. Определението е окончателно.
57 Административно наказателно дело (К) No 115/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 7.3.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 115/17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 115/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
58 Частно административно дело (К) No 118/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.Р.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 61 от 09.01.2017г. , с което е върната въззивната жалба на С.Ч. и е прекратено производството по гр.д.№1181/16г. по описа на РС Велинград. Връща делото на РС Велинград за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
59 Административно дело No 122/2017, IV състав ЗИНЗС П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Д.Т.,***, против Заповед № Д – 58/07.02.2017 г. на началника на затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 122/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.
60 Административно дело No 124/2017, VI състав Други РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 24 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 124/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
61 Административно дело No 125/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.3.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С160013-023-0003718/08.11.2016 г. от старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Биотренд Експорт“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, ет. 3, представлявано от Трендафил Ангелов Христосков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в Уникредит Булбанк АД за сумата от 37 297,52 лева и върху банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 37 297,52 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316004458-020-001/29.06.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 6.3.2017г.
62 Административно дело No 126/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.3.2017г.
Продължава срока на наложените на “Биотренд Експорт” ЕООД предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003813/14.11.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по следните две банкови сметки на “Биотренд Експорт” ЕООД в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – BG58UNCR70001522572330 и BG21UNCR70001522572026, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001316007288-020-001/20.10.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 1.3.2017г.
63 Административно дело No 129/2017, V състав Закон за акцизите и данъчните складове МУРАТ ТРЕЙД-2013 ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МУРАТ ТРЕЙД-2013“ ООД, против Заповед № РД-15-73/30.01.2017 г. издадена от началника на Митница Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 129/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, чрез настоящия съд до ВАС, като по отношение на жалбоподателката този срок тече от днес, а по отношение на Митница Пловдив този срок тече от получаване на съобщението.
64 Частно административно дело No 135/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Т.К.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К. с ЕГН ********** от с. Бяга, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против бездействия и действия на началника на Затвора Пазарджик да изпрати лишения от свобода на медицински преглед извън мястото за лишаване от свобода, който да определи необходимия хранителен режим във връзка със заболяването му. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 135/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 138/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ П.-П.П. Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.3.2017г.
Продължава срока на наложените на Петко Симеонов Петков с ЕГН ********** с регистрация като ЕТ “Пексим – Петко Петков” ЕИК 117024868 предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и суми, предоставени за доверително управление във 27 съществуващи и налични в страната банки, подробно описани в Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г., както и запор върху лек автомобил марка Оpel, модел Кадет, рег. № Р8078РА и мотоциклет марка YAMAHA, модел ТДМ 850, рег. № Р1336Х, подробно описани в Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001316004081-020-001/15.06.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 1.3.2017г.
66 Административно дело No 141/2017, III състав ЗИНЗС О.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.М.М.,***, V – то отделение, 9 - та група против Заповед № Д-75 от 22.02.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 141/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.3.2017г.
67 Административно дело No 142/2017, VI състав Други РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 25 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 142/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
68 Административно дело No 143/2017, VI състав Други РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 26 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 143/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
69 Административно дело No 148/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Н.Н., с адрес ***, против Заповед № 2986/13.12.2016г. на кмета община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 148/2017 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.3.2017г.
70 Административно дело No 150/2017, V състав ЗИНЗС Н.И.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.3.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.А., с която обжалва наложеното му наказание с № Д-68/15.02.2017 г. Прекратява административно дело № 150 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на Затвор - Пазарджик.
71 Административно дело No 151/2017, VI състав ДОПК И.Г.Н. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Н., ЕГН **********,***, против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Г.Н. за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20168870400956 по описа на ЧСИ Д. Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 151/2017 по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на звено за местни приходи при Община Пазарджик за произнасяне по подадената от И.Г.Н. жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
В законна сила от 22.3.2017г.
72 Административно дело No 169/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на СНЦ „Български правозащитен алианс“, БУЛСТАТ ***, подадена чрез пълномощник адвокат Й., против разпоредбите на чл. 64, ал. 3, чл. 65, ал. 2 и чл. 66, ал. 1 от Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/ транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 169/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 157, по описа за 2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
73 Административно дело No 173/2017, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.Х.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.Б. с ЕГН ********** *** против отказ на Общинска служба „Земеделие“ гр. Сърница да издаде решение за възстановяване на земя по чл. 17 от ЗСПЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 173/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр. Велинград. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
74 Административно дело No 192/2017, III състав Други МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" СОФИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.3.2017г.
ИЗПРАЩА АД № 192/17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 192/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.