Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2021г. до 28.2.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1000/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на К.К.М. по адм. д. № 1000/2016 г. на Административен съд Пазарджик, предявена на основание чл. 409 от ГПК за издаване на дубликат от изпълнителен лист, издаден въз основа на осъдително съдебно решение Решение № 5425/10.04.2019г. на Върховен административен съд. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
2 Административно дело No 376/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕЛТРЕЙД ООД ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
На основание чл. 159, т. 3 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302 със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона „Микроелектроника“, представлявано от управителя Н.М.П., срещу Решение № 006 от 22.03.2019 г. на Заместник Кмета на Община Септември за служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610356 от 03.01.2011 г., издадено от Министъра на околната среда и водите. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 376/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
3 Административно дело No 984/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Й.К. КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на К.Й.К. *** против Решение на Контролния съвет на камарата на независимите оценители по Протокол № 9, т.3 от 16.08.2019 г., обективирано в писмо с изх. № 2270/19.08.2019 г. ОСЪЖДА К.Й.К. с ЕГН **********,*** да заплати на Камарата на независимите оценители в България сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща сторените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
4 Административно дело No 1192/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р., ЕИК 112520604, против Писмена покана № РД-25ПП-194/02.10.2019г. издадена от Управител н НЗОК, за възстановяване доброволно неоснователно получена сума в размер на 97 000.00лв. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р., ЕИК 112520604, да заплати на Национална здравноосигурителна каса София сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
5 Административно дело No 1393/2019, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Т.И. с ЕГН **********, сумата в общ размер на 1 400 (хиляда и четиристотин) лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди на ищеца по време на престой в пенитенциарно заведение под юрисдикцията на ответника – Затвора Пазарджик за периода от 04.04.2018 г. до 02.12.2019 г., ведно със законната лихва върху сумата в размер на 1400 лв., считано от 02.12.2019 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от А.Т.И. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди за разликата над 1 400 лв. до пълния предявен размер от 100 000 лв., както и за периода от 01.11.2017 г. до 03.04.2018 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Г.Г.М. *** сумата в размер на 500 (петстотин) лв., представляваща адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
6 Административно дело No 1419/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална води на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 356/31.07.2013 г. на ОбС Ракитово, взето с Протокол № 30. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1419/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Ракитово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лв., представляващи такса за публикация в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ОбС Ракитово.
7 Административно дело No 68/2020, VIII състав Закон за акцизите и данъчните складове БИОВЕТ АД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Биовет“ АД с ЕИК 112029879 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ 39, против Решение № РТД 3000-2395/271219/32-374201 от 27.12.2019г. на с.д. Директор на Териториална Дирекция „Тракийска“ при Агенция Митници. ОСЪЖДА Териториална дирекция „Тракийска“ – Агенция „Митници“ да заплати на „Биовет“ АД с ЕИК 112029879, сума в размер на 2652,50 лв. / две хиляди шестотин петдесет и два лева и петдесет стотинки/ разноски по водене на делото. Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред Върховния административен съд.
8 Административно дело No 117/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Й.Й. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 361 от 20.12.2019г., издадено от Главния архитект на Община Пазарджик, с което на Й.Й.П., ЕГН **********,*** е разрешено да осъществи строеж : „ Преустройство и ремонт на самостоятелен обект (жилище) на първи етаж на съществуваща жилищна сграда, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.452.1.1, намираща се в УПИ V-452, от кв. 440, по плана на гр. Пазарджик“. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Й.Й.П., ЕГН **********,*** сумата от 816,74лв.(осемстотин и шестнадесет лв. и седемдесет и четири ст.). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
9 Административно дело No 165/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.А.,
Б.Д.Д.,
В.Д.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Б.Д. и В.Л. за обявяване нищожността на Заповед № 70/15.09.1994г.издадена от Кмета на община Септември . ОСЪЖДА Б.Д.Д. и В.Д. ***, представляван от кмета на общината сума в размер на 700лв. – възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 166/2020, VI състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица В.А.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Б., ЕГН **********, против Ревизионен акт № Р-16001619001758-091-001/14.10.2019г., издаден от Т. В. П. - началник на сектор, възложил ревизията и М. Д. К.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 727/27.12.2019 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив, в частта, с която на ревизираното лице са определени допълнителни задължения за данък върху годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за периоди: за 2012 година в размер на 379, 37 лева и съответните лихви 248, 37 лв. ; за 2013 година в размер на 706, 93 лева и съответната лихва 411, 05 лв.; за 2014 година в размер на 615, 32 лева и съответната лихва 215, 73 лв.; за 2017 година в размер на 2274, 79 лева и съответната лихва 336, 19 лв.; са определени вноски за ДОО за 2012 г. в размер на 386лева; за 2013 година в размер на 337, 92 лева и съответната лихва 231, 53 лв.; за 2014 година в размер на лихва 66, 90 лв.; за 2015 година в размер на 1061, 37 лева и съответната лихва 419, 53 лв.; за 2017 година в размер на 4228, 55 лева и съответната лихва 689, 47 лв.; вноски за здравно осигуряване за за 2012 година в размер на 241, 02 лева; за 2013 година в размер на 351, 20 лева и съответната лихва 222, 08 лв.; за 2014 година лихва 41, 88 лв.; за 2015 година в размер на 663, 36 лева и съответната лихва 262, 22 лв.; за 2017 година в размер на 2486, 11 лева и съответната лихва 399, 69 лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за 2012 година в размер на 150, 64 лева; за 2013 година в размер на 132, 00 лева и съответната лихва 90, 32 лв.; за 2014 година съответната лихва 26, 13 лв.; за 2015 година в размер на 414, 60 лева и съответната лихва 163, 86 лв.; за 2017 година в размер на 1439, 97 лева и съответната лихва 249, 80 лв.;(Общият размер на задълженията е 15 929, 59 лева и лихва 4 075, 05 лева), както и в частта от ревизионния акт, с който е изменен за допълнително установените задължения за лихви за 2012г. за ДОО, ЗО, ДЗПО-УПФ, които от 841, 60 лева са изменени на 725, 56 лева. ОСЪЖДА В.А.Б., ЕГН ********** да заплати на Дирекция ОДОП - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1151(хиляда сто петдесет и един) лв., за осъществената юрисконсултска защита. Решението може да бъде обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
11 Административно дело No 441/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Е. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-228/28.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали парцели както следва : 00254-70-2-1- з-ще с.Алеко Константиново, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,10 ха. 00571-230-14-1- з-ще с.Априлци, извън извън обхвата на допустимия слой в размер на 0,17ха. 00571-325-1-1- з-ще с.Априлци, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,10ха 00571-325-2-1- з-ще с.Априлци, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 1,24ха 10505-1572-8-2- з-ще с.Величково, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,12ха 32010-858-1-1- з-ще с.Ивайло, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,05ха 21172-100-2-1- з-ще с.Динката, недопустима площ 0,01 ха 22681-972-27-1- з-ще с.Левски, недопустима площ 0,05ха 65468-112-8-1- з-ще с.Сбор, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,14ха 65468-479-10-1- з-ще с.Сбор, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,81 ха 65468-555-5-1- з-ще с.Сбор, недопустима площ 0,01 ха 65468-70-1-1- з-ще с.Сбор, останала недопустима площ 0,15ха 65468-70-2-1- з-ще с.Сбор, недопустима площ 0,01 ха 65468-7-5-1- з-ще с.Сбор, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,18ха 66559-582-1-1- з-ще с.Синитово, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,11 ха 78056-348-1-1- з-ще с.Цар Асен, недопустима площ в размер на 0,04ха 81089-3691-3-1- з-ще с.Черногорово, извън обхвата на допустимия слой е целия парцел, в размер на 1,29ха 81089-3691-5-1- з-ще с.Черногорово, извън обхвата на допустимия слой е целия парцел, в размер на 0,40ха 81089-3618-3-1- з-ще с.Черногорово, извън обхвата на допустимия слой е площ, в размер на 0,15ха ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.И.Е., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД 09-228 от 28.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в останалата обжалвана част. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на П.И.Е., ЕГН **********,***, сумата от 940лв., представляваща съответната част от извършени разноски по производството. ОСЪЖДА П.И.Е., ЕГН **********,***, да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите, сумата от 160 / сто и шестдесет лева/ представляваща съответната част от възнаграждението за юрисконсултска защита и заплатен депозит за вещи лица. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
12 Административно дело No 565/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.С. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.П.С., ЕГН :**********,***, че Национална агенция за приходите не е извършила необходимите действия, съобразно изискването на чл. 32, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и на чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица, да прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с този закон, като при необходимост тези мерки се преразглеждат и актуализират. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ № 52, да заплати на С.П.С., ЕГН :**********,*** сумата от 200,00(двеста) лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в страх и притеснение от евентуална злоупотреба с неправомерно разпространени лични данни, както и притеснения, че неограничен и неизвестен брой трети лица имат достъп до нейни лични данни, в това число единен граждански номер и финансова информация, претърпени в резултат на незаконосъобразно бездействие на Национална агенция за приходите, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването на лични данни, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица, да прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с европейското и национално законодателство, в резултат на което са разкрити лични данни за С.П.С., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от 15.07.2019г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на С.П.С., ЕГН : **********,***, да бъде осъдена Национална агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ № 52, да ? заплати сумата, за разликата от 200,00лв. до пълния заявен размер от 1200,00лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в страх и притеснение от евентуална злоупотреба с неправомерно разпространени лични данни, както и притеснения, че неограничен и неизвестен брой трети лица имат достъп до нейни лични данни, в това число единен граждански номер и финансова информация, претърпени в резултат на незаконосъобразно бездействие на Национална агенция за приходите, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването на лични данни, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица, да прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с европейското и национално законодателство, в резултат на което са разкрити лични данни за С.П.С., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от 15.07.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ № 52, да заплати на С.П.С., ЕГН :**********,*** сумата от 60,83лв (шестдесет лв. и осемдесет и три ст.), представляващи извършени от последната разноски по делото, съобразно уважената част на иска. ОСЪЖДА С.П.С., ЕГН : **********,***, да заплати на Национална агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ № 52, сумата от 83,33лв лв.(осемдесет и три лв. и тридесет и три ст.), представляваща възнаграждение за осъществено процесуално представителство по отношение на администрацията. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
13 Административно дело No 576/2020, VI състав Закон за акцизите и данъчните складове БИОВЕТ АД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № РТД 32-130196/07.05.2020 на директор на ТД Дунавска към Агенция „Митници“, в частта, с която се отказва издаване на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител за енергиен продукт с търговско наименование и код по КН: природен газ в газообразно състояние, код по КН 27112100 за обект на дружеството – „Биовет“АД, клон Разград, с административен адрес гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ № 68а и бул. „Априлско въстание“ № 69в. ВРЪЩА административната преписка на директор на ТД Дунавска към Агенция „Митници“ за издаване на административен акт по искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител с вх. № 32-95283/26.03.2020г. на „Биовет“АД, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за издаване на административния акт, считано от съобщаването. ОСЪЖДА Агенция „Митници“да заплати на „Биовет“АД, с ЕИК 112029879, със седалище и адрес гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Петър Раков“ № 39, представлявано от А.И. – изпълнителен директор сумата от 3868, 20 лева (три хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и двадесет стотинки) лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 591/2020, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ш.С.Б.,
Ф.И.Т.,
А.Р.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 420 от 09.06.2020 г. на Кмета на Община Сърница. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сърница за ново произнасяне по подадените заявление вх. № 1015 от 21.04.2017 г. от С.Н.А. и заявление с вх. № 1016 от 21.04.2017 г. от И.Т.А., съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Ш.С.Б. с ЕГН **********, Ф.И. Тръмпова с ЕГН ********** и А.Р.М. с ЕГН ********** ***, сумата общо в размер на 980 (деветстотин и осемдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
15 Административно дело No 784/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ФП ТУРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
на основание чл. 143, ал. 4 от АПК и затова на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, заявена от „ФП ТУРС“, ЕООД, ЕИК 200980485, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „България“, № 1, с посочен съдебен адрес ***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-314-0073707 от 10.06.2020 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 784/2020 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА жалбоподателя „ФП ТУРС“ ЕООД да заплати юрисконсултско възнаграждение в полза на НАП в размер на 100 лева представляващо възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващата страна.
16 Административно дело No 859/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.И.С.,*** , Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/112/08039/3/01/22/02 от 20.01.2020 г. с изх. № 01-163-6500/14 от същата дата, издаден от директора на ОД – Пловдив при ДФ „Земеделие“ с който е определена финансова корекция в размер на 48 892.00 лв., представляваща първо и второ плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/112/08039/ от 01.11.2012 г. сключен между ДФ"Земеделие" и А.И.С.. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на А.И.С.,*** сумата от 2 360 / две хиляди триста и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен
17 Административно дело No 860/2020, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Т.С.А. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.А. *** против Заповед № 18-6442/15.07.2020г. на началник на СГКК гр. Пазарджик. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
18 Административно дело No 873/2020, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Л.С.А. с ЕГН **********,*** обезщетение за неимуществени вреди за периода от 05.05.2016г. до 13.04.2019г. и от 12.06.2020г. до 03.08.2020 г. (датата на завеждане на исковата молба) в размер на 500 (петстотин) лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Л.С.А. с ЕГН **********,*** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 500 (петстотин) лева до предявения размер от 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Административно дело No 899/2020, II състав Закон за данък върху добавената стойност ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО-ПАЗАРДЖИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319005536-091-001 от 23.04.2020г., издаден от Й.Т.М., на длъжност началник на сектор „Ревизии“, като орган възложил ревизията и Д.С.С., на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, изменен и потвърден с Решение № 313 от 06.07.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която спрямо „Промишлено и гражданско строителство - Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 822140176, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Гурко”, №3, за отчетен период 01.06.2019г. до 30.06.2019г. е допълнително начислено задължение за данък върху добавената стойност в за разликата от 12 636,00 лв. до 21 192,84лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразувания за периода резултат за разликата от 996,84 лв. до 1672,01лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2016г. за разликата от 50,57 лв. до 1889,91лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета за разликата от 15,71лв. до 587,49лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2018г. за разликата от 1762,40 лв. до 2040,00лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета за разликата от 191,78лв. до 220,51лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Промишлено и гражданско строителство - Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 822140176, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Гурко”, №3, представлявано от управителя Й.А.Й., с посочен съдебен адрес ***, адв. Б., против Ревизионен акт № Р-16001319005536-091-001 от 23.04.2020г., издаден от Й.Т.М., на длъжност началник на сектор „Ревизии“, като орган възложил ревизията и Д.С.С., на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, изменен и потвърден с Решение № 313 от 06.07.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която спрямо търговското дружество, за отчетен период 01.06.2019г. до 30.06.2019г. е допълнително начислено задължение за данък върху добавената стойност в общ размер на 12 636,00 лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразувания за периода резултат в общ размер на 996,84 лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2016г. в размер на 50,57 лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 15,71лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2017г. в размер на 1025,54лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 214,86лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2018г. в размер на 1762,40 лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 191,78лв. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „Промишлено и гражданско строителство - Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 822140176, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Гурко”, №3, сумата от 449,02лв.(четиристотин четиридесет и девет лв. и две ст.), представляваща извършени разноски по производството. ОСЪЖДА „Промишлено и гражданско строителство - Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 822140176, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Гурко”, №3, да заплати на Национална агенция за приходите, София сумата от 994,00лв. (деветстотин деветдесет и четири лв.), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита.. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
20 Административно дело No 902/2020, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Ю.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ю.Б., ЕГН ********** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-121-06964/3/01/04/01 от 02.06.2020 г., издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с който е определено за възстановяване публично държавно вземане в размер на 77 143,95 лева. ОСЪЖДА М.Ю.Б. да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 100 /сто/ лева, съставляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
21 Административно дело No 911/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ А.Е.-Г..Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Едноличен търговец „Александрина Е. – гр.Батак“ с ЕИК 202504015 със седалище и адрес на управление гр.Батак, ул.“Георги Бенковски“№19, Акт за установяване на публично държавно вземане №13/312/025556/301/04/01 от 28.07.2020г. издаден от изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“гр.София. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на Едноличен търговец „Александрина Е. – гр.Батак“ с ЕИК 202504015 със седалище и адрес на управление гр.Батак, ул.“Георги Бенковски“№19 сумата от 4980.00лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
22 Административно дело No 926/2020, I състав КСО А.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на д-р А.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв.В. против Решени № 1012-12-40//3/17.07.2020г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик с което потвърдено Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено А.С.Г. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1229 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА жалбата на д-р А.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв.В., срещу Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, на Директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик за произнасяне по реда на чл. 117 от КСО. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от неговото съобщаване на страните.
23 Административно дело No 927/2020, II състав КСО М.Ж.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-40#3 от 17.07.2020г. наМ.К., изпълняваща функцията на Директор на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт и потвърденото с него Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено М.Ж. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64, да заплати на М.Ж.Й., ЕГН: **********,***, сумата от 260,00(двеста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
24 Административно дело No 947/2020, VI състав Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) АЙГЕР ИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Айгер ИК“ЕООД, с ЕИК 203717945, със седалище и адрес на управление с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, ул. „Свети Никола“ № 2, представлявано от управител Иван Ангелов Кехайов, против мълчалив отказ за издаване на данъчна оценка по искане с вх. № 6302011365/06.08.2020г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 947/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
25 Административно дело No 960/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2021г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Уведомително писмо № 02-130-6500/2767 от 27.07.2020г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11“Биологично земеделие“от програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за кампания 2015г. издадено от зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ разплащателна агенция. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 962/2020, II състав КСО Ц.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ц.В.Б., ЕГН **********,***, срещу Решение № Ц1012-12-70#2 от 07.08.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което са потвърдени Разпореждане № 122-00-1473-3 от 01.06.2020г. и Разпореждане № 122-00-1473-4 от 03.06.2020г., двете на ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с които е отменено Разпореждане № 122-00-1473-1 от 01.10.2018г., на ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ, Пазарджик и на Ц.В.Б. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица, поради неизпълнение на фактическия състав на чл. 54а от КСО. ОСЪЖДА Ц.В.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт, сумата от 150,00(сто и петдесет) лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита.
27 Административно дело No 974/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на И.З.К., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 1 000 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите, както следва: от 25.02.2019 г. до 28.02.2019 г. в Ареста Пазарджик за сумата от 80 лв. и от 03.04.2019 г. до 07.04.2020 г. в Затвора Пазарджик за сумата от 920 лв., ведно със законната лихва върху сумата от 1000 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 27.08.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от И.З.К., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 1 000 лева до пълния предявен размер от 50 000 лева, както и за периодите от 25.02.2019 г. до 10.03.2019 г. и от 07.04.2020 г. до 08.10.2020 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на И.З.К., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
28 Административно дело No 1052/2020, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.А., изтърпяващ наказание "доживотен затвор" в Затвора Пазарджик против мълчалив отказ на Затвора гр. Пазарджик да се произнесе по заявление вх. № М-1715/27.08.2020 г., с което е поискано същия да издаде заповед по чл.198 ал.5 от ЗИНЗС /в приложимата редакция/, с която А. да бъде записан като ученик в 9 клас през учебната 2020-2021 г. в СУ „Мито Орозов“ гр. Враца към Затвора Враца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 1080/2020, V състав КСО К.А.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2021г.
Отменя Решение № Ц1012-12-95#1/28.08.2020 г., издадено от директора на Териториалното поделение на НОИ – Пазарджик, като отменя и потвърденото с решението Разпореждане № 121-00-4620-3 от 17.07.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица и с което разпореждане е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица на К.А.С. *** на основание чл. 54ж, ал. 1 и във връзка с чл. 10 от КСО. Изпраща делото като преписка на ръководителя на осигуряването за безработица при Териториалното поделение на НОИ – Пазарджик, който следва да се произнесе при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указния и срок. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на К.А.С. *** разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 1097/2020, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Й.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Й.С. с ЕГН **********, държавен служител – ст.инспектор , началник на група „ОП“ при РУ-Пещера при ОДМВР Пазарджик чрез адв.П. Заповед №315з-250 от 06.08.2020 на Началник РУ-Пещера при ОДМВР Пазарджик, с което се налага едно общо дисциплинарно наказание „МЪМРЕНЕ“ за срок от три месеца на И.С.. ОСЪЖДА Началник на РУ Пещера при ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на И.Й.С. с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2021г.
31 Административно дело No 1099/2020, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.И.С. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 18.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на В.И.С. ЕГН **********, Заповед № 18-8485-10.09.2020 г. на началника на СГКК- гр. Пазарджик, която е одобрено изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Батак, в частта, в която за собственик на новосъздадения поземлен имот с идентификатор 02837.503.1389 е записана Държавата чрез МЗХГ и за документ удостоверяващ правото й на собственост е записан „няма документ за собственост“. ОСЪЖДА СГКК Пазарджик да заплати на В.И.С. ЕГН ********** сумата от 1210 лв./хиляда двеста и десет лева/ разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
32 Административно дело (К) No 1121/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) И.Н.Д.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 608/24.08.2020 г., постановено по АД № 356/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
33 Административно дело (К) No 1124/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 628/26.08.2020г. по адм.д. № 1339/2019г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА К.Д.И., находящ се понастоящем в Затвор – Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото пред касационната инстанция в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
34 Административно дело No 1152/2020, VII състав КСО Е.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Е.С.Б. *** против Решение № Ц1012-12-119#1/17.09.2020 г. на Директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № О-12-000-00-01406369/05.08.2020 г. ОСЪЖДА Е.С.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
35 Административно дело No 1180/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Н.-Н.А. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2021г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Нели-Недялка Аланджийска“, ЕИК 112629105 против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-569-0077726/02.10.2020 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на НАП, с която на едноличния търговец е наложена мярката запечатване на стопанисвания от него търговски обект – магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 59 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Осъжда ЕТ „Нели-Недялка Аланджийска“, ЕИК 112629105 да заплати на отдел „Оперативни дейности” – Пловдив в Централното управление на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 1183/2020, VII състав Закон за рибарството и аквакултурите ВАЛ КОНСТРУКТОРС-78 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Вал Конструкторс-78“ ЕООД с ЕИК: 204071463, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № 26 против Заповед № 389/29.09.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОСЪЖДА „Вал Конструкторс-78“ ЕООД с ЕИК: 204071463, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № 26 да заплати на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сторените по делото разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
37 Административно дело No 1189/2020, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи П.В.П. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № Л-4298 от 08.10.2020 г. на Главен директор на ГДИН, с която на държавния служител П.В.П. е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София да заплати на П.В.П. с ЕГН ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
38 Административно дело No 1193/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2021г.
ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция и молба конкретизация от 27.11.2020г. на И.З.К., ЕГН **********, с посочен адрес: Затвора гр. Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 20000000,00 лева, заедно със законната лихва върху нея, представляващи обезщетение за нанесени неимуществени вреди в периода от 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. до 2026 г., от администрацията и Началника на Затвора Пазарджик, изразяващи се в „… психически тормоз, чувство за вина, унижение, вкарват ни страх с всекидневни таражи…“, в резултат на поставянето на ищеца в исковите периоди при неблагоприятни условия за обитаване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1193 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от днес.
39 Административно дело No 1195/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД 168/2018 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 124 от 23.03.2018 г. на директора на РДГ Пазарджик, както и законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сторените в настоящото производство разноски в общ размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
40 Административно дело No 1196/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, против Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50. Искът е за сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 172 по описа на Районен съд Велинград за 2018г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.08.2020г. до окончателното ? изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
41 Административно дело No 1197/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД 166/2018 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 129 от 23.03.2018 г. на директора на РДГ Пазарджик, както и законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сторените в настоящото производство разноски в общ размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2021г.
42 Административно дело No 1198/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 122 от 23.03.2018 г. на Директора на Регионална дирекция на горите Пазарджик по АНД № № 167/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 (триста) лева от датата на завеждане на исковата молба – 31.07.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на 350 (триста и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
43 Административно дело No 1199/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 176/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 127 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 Административно дело No 1200/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50, да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 173 по описа на Районен съд Велинград за 2018г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.08.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50, да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, сумата от 350,00лв. (триста и петдесет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
45 Административно дело No 1201/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 133 от 23.03.2018 г. на Директора на Регионална дирекция на горите Пазарджик по АНД № № 165/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 (триста) лева от датата на завеждане на исковата молба – 31.07.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на 350 (триста и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
46 Административно дело No 1202/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 171/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 123 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 1203/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 164/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 132 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 1206/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Й.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.Й.К.,*** срещу Заповед № Л-3770 от 11.09.2020г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, с която лишеният от свобода К.Й.К. е преместен от Затвора гр. София в Затвора гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
49 Административно дело No 1217/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Х. ОДМВР СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР София, с адрес за призоваване гр. София, ПК 1574, бул. „Гео Милев“ № 71 да заплати на К.И.Х. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-0347-001504 от 28.12.2017 г., издадено от Началник на РУ на МВР Пирдоп към ОД на МВР София по АНД № 15/2018 г. по описа на Районен съд Пирдоп, ведно със законната лихва върху главницата от 200 (двеста) лева от датата на подаване на исковата молба – 29.10.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР София, с адрес за призоваване гр. София, ПК 1574, бул. „Гео Милев“ № 71 да заплати на К.И.Х. ***, сторените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
50 Административно наказателно дело (К) No 1224/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК С.П.Т. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/29.07.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 77/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на С.П.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно.
51 Административно дело No 1229/2020, II състав КСО К.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Т., ЕГН: **********,***, срещу Решение № 1012-12-40#3 от 17.07.2020г. на Миглена Кемерова, изпълняваща функцията на Директор на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което потвърдено Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено К.М.Т. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1229 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА жалбата на К.М.Т., ЕГН: **********,***, срещу Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, на Директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик за произнасяне по реда на чл. 117 от КСО. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от неговото съобщаване на страните.
52 Административно дело No 1238/2020, VII състав КСО Р.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Ц1012-12-133#1/09.10.2020 г. на Директор на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 121-00-5447-3/24.08.2020 г. ВРЪЩА преписката на компетентния орган при ТП на НОИ Пазарджик за ново произнасяне по Заявление с вх. № 538 от 04.08.2020 г. за отпускане на парично обезщетение за безработица, подадено от Р.П.Ч. ***, в съответствие със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Р.П.Ч. с ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно наказателно дело (К) No 1250/2020, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260010/14.09.2020 г. постановено по АНД № 114/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
54 Административно дело No 1252/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т.   Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ООСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЗС Щ.Г.Т., действащ чрез пълномощника си, адв. Г.М. против Предписание № 18/02.11.2020 г. на инспектор при ОДБХ гр. Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1250 описа за 2020 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ЗС Щ.Г.Т. *** сумата от 100 /сто лева/ сторени по делото разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 1254/2020, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 285, прието на заседание на общински съвет Велинград, проведено на 24.09.2020г., протокол №12,т.35 от дневния ред. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно наказателно дело (К) No 1261/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Д. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125 от 11.08.2020 г., постановено по АНД № 210/2020 г., по описа на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
57 Административно дело No 1265/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 262,50лв.(двеста шестдесет и два лв. и петдесет ст.), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 351 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000040 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 108,51лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да му заплати за разликата сумата от 262,50лв. до 300,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 351 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000040 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на разликата от 108,51лв. до 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 272,50лв. (двеста седемдесет и два лв. и петдесет ст.), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. ОСЪЖДА Н.Х.Н., ЕГН **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, сумата от 12.50лв.(дванадесет лв. и петдесет ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
58 Административно дело No 1266/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 000202 от 28.02.2014 г., издадено от Началник на РУ на МВР Велинград към ОД на МВР Пазарджик по АНД № 350/2016 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.11.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
59 Административно дело No 1267/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 2.2.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** *** сумата в размер на 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по по АНД 349/2016 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 000119 от 09.11.2014 г. на Началника на РУ Велинград, както и законната лихва върху тази сума, считано от 09.11.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** сторените в настоящото производство разноски в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, от които 10 лева държавна такса и 300 лв. разноски за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2021г.
60 Административно дело No 1269/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 14-0367-001406 от 06.08.2014 г., издадено от Началник на РУ на МВР Велинград към ОД на МВР Пазарджик по АНД № 347/2016 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.11.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
61 Административно дело No 1270/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 346 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000039 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
62 Административно дело No 1271/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 345/2016 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 15-0367-000535/08.06.2015 г. на началник група към РУ – Велинград при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
63 Административно дело No 1273/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 343 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000125 от 25.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
64 Административно дело No 1275/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 341/2016 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 16-0367-000011/02.03.2016 г. на началник група към РУ – Велинград при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
65 Административно дело No 1278/2020, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.2.2021г.
Отменя Решение за частично съгласуване на проведена обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 07-0800/4189 от 11.08.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта му с която на Община Септември, в качеството ? на бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и възложител на обществена поръчка, е определена финансова корекция в размер на 5 % от разходите, които са поискани от бенефициента за възстановяване по договора за възлагане на обществената поръчка в размер на 55 100 лв. без ДДС. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
66 Административно дело No 1285/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.И.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ СДВР, ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С. ***, срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 20-4332-005022/03.08.2020г. на полицейски инспектор при СДВР, отдел „Пътна полиция“СДВР. Решението не подлежи на касационно оспорване по аргумент на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 4.2.2021г.
67 Административно дело No 1290/2020, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.2.2021г.
Отхвърля оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя Стоил Г. Апостолов срещу Заповед за налагане на санкции № РД-25-1190/19.10.2020г. на Директора на РЗОК-Бургас, с която на дружеството за нарушения по чл. 55, ал.2, т.5 и чл. 368 и чл. 373, ал. 1 и ал. 4, т. 2 от НРД за МД за 2018г., и на основание чл. 402, ал. 3от НРД за МД за 2018 г. е наложена санкция „финансова неустойка“ за всеки отделен случай в размер на по 200,00 лева. Осъжда „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя Стоил Г. Апостолов, да заплати на НЗОК-Бургас разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подлежаща на подаване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно наказателно дело (К) No 1295/2020, XI състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ НИМА ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260027/09.10.2020 г., постановено по АНД № 249/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА ЦУ на НАП, да заплати на „НИМА“ ООД, ЕИК 112511669, направените по делото разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението е окончателно.
69 Административно наказателно дело (К) No 1300/2020, XII състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 10.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260013/14.09.2020 г. по НАХД № 120/2020 г. о описа на Районен съд- Панагюрище, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 13680-11/14.04.2020 г. , издадено от Изпълнителния директор на ИАМН, с което на МБАЛ „Уни Хоспитал „ООД ,ЕИК 112520604 със седалище и адрес на управление : гр.Панагюрище, ул. „Георги Бенковски „ № 100, представлявано от управителя д-р Красимира Чачова – Ранчева, на основание чл. 229 ал.3 Закона за здравето и за нарушение на чл. 29 т.1 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ във връзка с чл. 81 ал.1 от Закона за здравето , е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лв. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал „ООД ,ЕИК 112520604 със седалище и адрес на управление : гр.Панагюрище, ул. „Георги Бенковски „ № 100, представлявано от управителя д-р Красимира Чачова – Ранчева да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР „/ ИАМН /, БУЛСТАТ 1777350904, с адрес : гр.София, п.к. № 1606, ул.“Св. Георги Софийски „ № 3, представлявана от изпълнителния директор д-р Георги Деянов, сумата от 200, 00 / двеста / лева, представляваща направените пред двете съдебни инстанции разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
70 Административно дело No 1304/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЗС Щ.Г.Т. *** против Отказ на Директора на ОБДХ Пазарджик, обективиран с писмо изх. № ПЗ-4464 от 12.11.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1304 описа за 2020 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ЗС Щерьо Г.Т. *** сумата от 100 /сто лева/ сторени по делото разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 1306/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2021г.
Отхвърля искова молба на Д.Т.Ш., ЕГН: **********,***, срещу Областна дирекция на министерство на вътрешните работи – Пазарджик, за заплащане на сумата от още 100лв. имуществени вреди, представляващи допълнителна част от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по АНД № 157/2018 по описа на Районен съд Пещера, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Д.Т.Ш., ЕГН: **********,***, да заплати на ОДМВР Пазарджик разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
72 Административно дело No 1311/2020, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ф.Б. ***, действащ лично и със съгласието на Надежда Бързакова, като негова майка и законен представител, против Заповед № 1684/13.11.2018г. издадена от Зам. кмет на община Септември. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б. ***, действащ лично и със съгласието на Надежда Бързакова, като негова майка и законен представител да заплати на Община Септември сумата от 2470 лв. разноски по делото. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
73 Административно наказателно дело (К) No 1316/2020, XII състав ЗАНН: ИААА В.З.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 10.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на адв. П.С. *** със съдебен адрес *** като процесуален представител на В.З.Н. ЕГН ********** с адрес *** Решение № 260083/07.10.2020 г. по АНХД № 106 / 2020 г. по описа на ПзРС, вместо което постановява : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33-000008/30.12.2019 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация „ гр. Пазарджик , към ИА „АА“ , с което на жалбаподателя В.З.Н. ЕГН ********** с адрес *** на основание чл. 93 ал.1 т.1 ЗАвП във връзка с чл.6 ал.1 изр.3 от ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00 лв. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София да заплати на В.З.Н. ЕГН ********** с адрес *** сторените по делото разноски в размер на 300,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
74 Административно наказателно дело (К) No 1322/2020, XII състав ЗАНН: ИААА Т.Н.Б. РД АА ПАЗАРДЖИК КЪМ РД АА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 1.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119/ 04.08.2020 г. постановено по АНХД № 186/ 2020 г. на Районен съд – Велинград. Решението не подлежи на обжалване и протест.
75 Административно наказателно дело (К) No 1327/2020, XII състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ ОБЩИНА СТРЕЛЧА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260022 от 09.10.2020 г., постановено по АНД № 2/2020 г., по описа на Районен съд - Панагюрище, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-228/29.11.2019г. на зам.-председателя на Държавната комисия за метрологичен и технически надзор, с което на община Стрелча е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС-228/29.11.2019г. на зам.-председателя на Държавната комисия за метрологичен и технически надзор, с което на Община Стрелча е наложена имуществена санкция в размер на 10000(десет хиляди)лв. за извършено нарушение – по чл. 141, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 10000 лв. (десет хиляди) лева на 1000 лв.(хиляда) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
76 Административно наказателно дело (К) No 1337/2020, XII състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ БАРАКОВ И ПЕШЕВ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 1.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260016/28.08.2020 г. , постановено по НАХД № 512/2020 г. на Районен съд – Пазарджик . ОТМЕНЯ Определение № 260042/ 09.10.2020 г. постановено по НАХД № 512 / 2020 г. по описа на ПРС, с което е допълнено решение № 260016/28.08.2020 г. , постановено по НАХД № 512/2020 г. на Районен съд – Пазарджик в частта за разноските и е осъдена НАП София да заплати на „БАРАКОВ И ПЕШЕВ „ООД ЕИК 203468682, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, ул. „Дунав „ 40 , ет.8 , ап.46, представлявано от управителя Асен Спасов Бараков сторени в първоинтанционото производство разноски – в частта над размера от 265,49 лв. до размера от 300,00 лв. и потвърждава определението в останалата му обжалвана част. ОСЪЖДА „БАРАКОВ И ПЕШЕВ“ ООД ЕИК 203468682, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, ул. „Дунав „ 40 , ет.8 , ап.46 , представлявано от управителя Асен Спасов Бараков да заплати на Национална агенция по приходите гр. София сумата от 33,00 лв. представляваща сторени разноски в настоящото производството. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София , да заплати от бюджета си на „БАРАКОВ И ПЕШЕВ“ ООД ЕИК 203468682, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, ул. „Дунав „ 40 , ет.8 , ап.46 , представлявано от управителя Асен Спасов Бараков сумата от 132 лв. представляваща извършени от дружеството разноски в настоящото производството. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
77 Административно наказателно дело (К) No 1338/2020, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ БАРАКОВ И ПЕШЕВ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260015 от 28.08.2020г., постановено по а.н.дело №510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г., с което е изменено Наказателно постановление № 479924-F506563 от 26.11.2019г., издадено от и.д. Директор на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, с което на „Бараков и Пешев“ ООД, ЕИК 203468682, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 40, ет.8, ап.46, за нарушение на чл.180 ал.2, във вр. с чл.180 ал.1, във връзка с чл.102 ал.3 т.1 от ЗДДС и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 721,01 лева, като намалява размера на наложената имуществената санкция на 200 (двеста) лева. ОТМЕНЯ Определение № 260043 от 09.10.2020г., постановено по н.а.дело № 510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. с което е допълнено обжалваното Решение № 260015 от 28.08.2020г. постановено по същото дело, в частта за разноските, като Национална агенция за приходите, София е осъдена да заплати на дружеството разноски за адвокатско възнаграждение за един адвокат в размер на 300,00 лева., вместо което
78 Административно дело No 1342/2020, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.Р. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Р.Р. ЕГН ********** ***, против заповед № 20-0310-000125/02.11.2020 г. по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП, издадена от Началник РУ към ОДМВР Пазарджик – РУ Панагюрище, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от 11/ единадесет / месеца, с допуснато предварително изпълнение на заповедта , считано от 30.10.2020 г. и с отнемане свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 01083896 и два броя регистрационни табели на това превозно средство - № РА 059 КМ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172 ал.5 ЗДвП.
79 Административно наказателно дело (К) No 1343/2020, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД   Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила НП № 19-0367-000368/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. ОТМЕНЯ НП № 19-0367-000368/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Д.Т.Д. ***, за нарушение на чл. 150 от Закона за движението по пътищата, е наложена глоба в размер на 300 лева, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от същия закон. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила НП № 19-0367-000369/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. ОТМЕНЯ НП № 19-0367-000369/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Д.Т.Д. ***, за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 200 лева, на основание чл. 179, ал. 2, предл. първо от същия закон и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
80 Административно дело No 1345/2020, IX състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.И.,
АВТО ПРЕЦИЗ-ИВАНОВ 1 ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 26.2.2021г.
ОСЪЖДА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5, представлявана от изпълнителния директор да заплати на С.Г.И. ЕГН **********о*** – сумата в размер на 108,33 лв. представляваща претърпяна от него имуществена вреда за оставането му без работа като ръководител на учебен център „Автопреци И. 1 „ ЕООД за периода 13.03.2019 г. до 31.03.2019 г. , както и сумата в размер на 1200,00 лв. представляваща претърпяна от него неимуществена вреда , причинена му от постановения незаконосъобразен административен акт материализиран с писмо №37-02-20-19/13.03.2019 г. на ОО“АА“ Пазарджик в структурата на ответника , ведно със законната лихва , считано от 03.08.2020 г. до окончателното изплащане,като ОТХВЪРЛЯ претенциите за присъждане обезщетение за претърпени имуществени вреди над размера от 108,33 лв. до размера на 11140,00 лв.и извън посочения по-горе период , както и за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди над размера от 1200,00 лв. до претендирания размер от 10000,00 лв., ведно с лихва за забава – като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ претенцииите на „АВТО ПРЕЦИЗ –И. 1“ЕООД ,ЕИК 295462938, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Камчия““ №1 , представлявано и управлявано от С.Г.И. ЕГН **********о*** против ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5,представлявана от изпълнителния директор – за заплащане на сумата в размер на 9055,00 лв. обезщетение за имуществени вреди претърпени от дружеството от постановен незаконосъобразен административен акт материализиран с писмо №37-02-20-19/13.03.2019 г. на ОО“АА“ Пазарджик , изразяващи се в заплащане на трудови и граждански възнаграждения , ведно със законната лихва считано от 03.08.2020 г. до окончателното изпращане – като неоснователни. ОСЪЖДА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5, представлявана от изпълнителния директор да заплати на С.Г.И. ЕГН **********о*** и „АВТО ПРЕЦИЗ –И. 1“ЕООД ,ЕИК 295462938, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Камчия““ №1 сторените по делото разноски в размер на 31,85 лв. ОСЪЖДА С.Г.И. ЕГН **********о*** и „АВТО ПРЕЦИЗ –И. 1“ЕООД ,ЕИК 295462938, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Камчия““ №1представлявано от С.Г.И. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5, представлявана от изпълнителния директор сторените по делото разноски в размер на 96,15 лв. ОСЪЖДА С.Г.И. ЕГН **********о*** и „АВТО ПРЕЦИЗ –И. 1“ЕООД ,ЕИК 295462938, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Камчия““ №1 представлявано от С.Г.И. да заплати по сметка на ПзАС разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 240,38 лв. , както и ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5, представлявана от изпълнителния директор да заплати по сметка на ПзАС разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 9,62 лв. Решението е неокончателно и подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневън срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 1348/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.П. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20-0367-000193 от 05.11.2020г. на Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик с която на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от Закона за движението по пътищата, спрямо С.М.П., ЕГН: **********,***, е наложена административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство – товарен автомобил „Нисан Навара“ с рег. № РА3137КМ, за срок от шест месеца, като са отнети два броя регистрационни табели с рег. № РА3137КМ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на С.М.П., ЕГН: **********,***, сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
82 Административно дело (К) No 1350/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Н.С.Н.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 819/19.10.2020 г., постановено по адм. дело № 238/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
83 Административно наказателно дело (К) No 1356/2020, XI състав ЗАНН: НАП ДАНИ-ДЕ ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260023 от 05.10.2020г., постановено по адм. н. дело № 250 по описа на Районен съд Велинград за 2020г. ОСЪЖДА „ДАНИ-ДЕ” ЕООД ЕИК: 202503504, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Банска“ № 7 да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София сумата от 100(сто) лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
84 Административно дело (К) No 1364/2020, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) А.Р.Ч.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №822/21.10.2020г. постановено по адм.д. № 651/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
85 Административно дело (К) No 1365/2020, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Т.И.Н. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2021г.
Оставя в сила Решение № 823/21.10.2020 г., постановено по административно дело № 682/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което е уважен частично до размер 3 600 лв., предявеният от Т.И.Н. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, по отношение на периодите от 27.01.2011 г. до 22.05.2018 г. и от 20.10.2019 г. до 17.06.2020 г. (с изключение на периодите от 27.07.2017 г. до 18.09.2017 г., 12.01.2018 г. до 31.01.2018 г., от 21.01.2020 г. до 28.01.2020 г., 11.02.2020 г. до 19.02.2020 г. и от 07.04.2020 г. до 17.06.2020 г.), през които е пребивавал в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на дирекцията, във връзка с установеното от съда незаконосъобразно бездействие на ответника да осигури на ищеца минимална жилищна площ от 4 кв.м., като в останалата му част, над уважения размер от 3 600 лв. до претендирания размер от 27 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно.
86 Административно дело (К) No 1367/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) К.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 794/15.10.2020 г., постановено по АД № 681/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
87 Административно наказателно дело (К) No 1374/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Г.Т.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260109/27.10.2020 г. постановено по АНД № 550/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Г.Т.М. с ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
88 Административно наказателно дело (К) No 1375/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ В И К БЕЛОВО ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260046/21.09.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 696/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „В и К – Белово“ ООД, ЕИК 112107477, със седалище и адрес на управление гр. Белово, ул. „Яденица“ № 1, представлявано от инж. Р.Т.И. – управител, да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 1381/2020, XII състав ЗАНН: ИААА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Н.Д.Й. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 1.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 557/06.11.2020 г. постановено по АНХД № 1321/ 2020 г. на Районен съд – Пазарджик в обжалваната му част. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София да заплати на Н.Д.Й. ЕГН ********** с адрес *** сторените в настоящото производство разноски в размер на 300,00 лв. Решението не подлежи на обжалване и протест.
90 Административно дело No 1391/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба на И.Е.Б.,*** против Мълчалив отказ на кмета на Община Раковски по подадено Заявление за достъп до обществен информация УРИ 1606387789300/26.11.2020. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1391/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Е.Б.,*** за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд на Република България.
91 Административно дело No 1394/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба на И.Е.Б.,*** против Мълчалив отказ на кмета на Община Сопот по подадено Заявление за достъп до обществен информация УРИ 1606387885715/26.11.2020г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1394/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Община Сопот да заплати на И.Е.Б. *** сторените по делото разноски за държавна такса в размер на 10(десет) лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Е.Б.,*** за присъждане на съдебни разноски по делото в размер на 500 лева за адвокатска защита и съдействие. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд на Република България.
92 Административно дело No 1399/2020, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. ДИРЕКТОР НА ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № 5705/2/05.10.2015 г. на За Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1399/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен съдебен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
93 Административно дело No 1403/2020, IX състав Закон за акцизите и данъчните складове ТСТ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД ЕИК 203430856, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, местност „Чукур савак „ , поземлен имот 55150.13.177, представлявано от Анастасиос Симилидис против Решение № Р-598/32-349353/27.11.2020 г. издадено от Директора на Агенция „Митници „ гр.София, с което е отнет на дружеството лиценз № 597 за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки на дружеството, с идентификационен номер на лицензиран складодържател /ИНДС/BGNCA00419000, с адрес на данъчния склад гр.Пазарджик , обл. Пазарджик, 4400 местност „Чукур Савак „ УПИ ІІІ-164, поземлен имот 55150.13.170, и е прекратено действието на лиценза. ОСЪЖДА „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД ЕИК 203430856, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, местност „Чукур савак „ , поземлен имот 55150.13.177, представлявано от Анастасиос Симилидис да заплати на Агенция "Митници" сума в размер на 100,00 лв., представляваща разноски за юрисконсулско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
94 Административно наказателно дело (К) No 1406/2020, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ЕЛИСТЕЛ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260042 от 05.11.2020г., постановено по а.н.дело №99 по описа на Районен съд Велинград за 2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
95 Административно наказателно дело (К) No 1408/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260104/23.10.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1112/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
96 Административно наказателно дело (К) No 1409/2020, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260103/23.10.2020 г., постановено по АНД № 1115/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-29/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
97 Административно наказателно дело (К) No 1410/2020, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260102/23.10.2020 г., постановено по АНД № 1117/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-38/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
98 Административно наказателно дело (К) No 1411/2020, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260105/23.10.2020 г., постановено по АНД № 1118/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-34/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
99 Административно наказателно дело (К) No 1412/2020, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260100/23.10.2020 г. постановено по АНД № 1121/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-36/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
100 Административно наказателно дело (К) No 1413/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.А.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 570/17.11.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1346/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
101 Административно наказателно дело (К) No 1414/2020, XII състав Други по ЗАНН ТЕЛЕТИЙМ ЕООД ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 555/06.11.2020 г. , постановено по н.а.х.д. № 1259/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
102 Административно дело No 1418/2020, IX състав Закон за защита от дискриминация А.К.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 8.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 61/ 18.01.2021 г. , постановено от петчленен заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация по преписка № 717 / 2019 г. образувана по жалба вх. № 44-002854/10.09.2019 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-3183/09.10.2019 г. подадени от А.К.А. *** - с което производството пред комисията е прекратено и ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество. ОСТАВЯ без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на А.К.А. *** в останалата й част и прекратява производството по настоящото дело в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
103 Частно административно дело (К) No 1419/2020, XI състав Частни КАНД и КАД Д.Д.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д.Д.М., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Определение № 1480/07.10.2020 г., постановено по адм. дело № 922/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1419/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
104 Административно наказателно дело (К) No 1420/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Я.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №260124 от 11.11.2020г., постановено по а.н.дело №672 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-1006-000080 от 20.01.2020г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик, с което на Е.Я.Р., за нарушение на чл.140, ал. 1, от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 3, предложение първо от Закона за движението по пътищата са наложени административни наказания глоба в размер на 200,00лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Е.Я.Р., ЕГН:**********,***, сумата от 300,00(триста) лева, представляваща извършени разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
105 Административно наказателно дело (К) No 1423/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК А.Н.Ц. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 101 от 03.11.2020г. на ПАНАГЮРСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 198/2020 г. ОСЪЖДА РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на А.Н.Ц. съдебни разноски по делото в размер на 400/четиристотин лева/ адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
106 Административно наказателно дело (К) No 1424/2020, XII състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА СТРЕЛЧА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260037/16.11.2020 г. , постановено по н.а.х.д. № 176/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ЕИК 000351864, със седалище и адрес на управление : гр.Стрелча, обл.Пазарджик, пл.“Дружба „ № 2 представлявана от ВрИД кмет – Неделка Борисова Фингарова да заплати на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор / ДАНМТ/ със седалище и адрес на управление : гр. София, 1797, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А сторените в настоящото прозводство разноски в размер на 100,00 лв. Решението не подлежи на обжалване и протест.
107 Административно наказателно дело (К) No 1425/2020, XI състав ЗАНН: РИОСВ ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260116 от 30.10.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 2176/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
108 Административно дело No 1428/2020, IX състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.2.2021г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР – ПАЗАРДЖИК , представлявана от Директора ст. Комисар Ивайло Тишев , с адрес за призоваване : гр. Пазарджик, пл. „Съединение „ № 3 да залати на Н.Х.Н. ЕГН ********** с адрес *** действащ чрез адв. В. П. от ПАК , със съдебен адрес *** сумата в общ размер от 600,00 лв. / шестотин лева /, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от заплатено адвокатско възнаграждение, причинени от отменено по съдебен ред НП № 16-0367-001677/21.10.2016 г. на Началник група при ОДМВР Пазарджик , РУ -Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба 21.12.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР – ПАЗАРДЖИК , представлявана от Директора ст. Комисар Ивайло Тишев , с адрес за призоваване : гр. Пазарджик, пл. „Съединение „ № 3 да залати на Н.Х.Н. ЕГН ********** с адрес *** действащ чрез адв. В. П. от ПАК , със съдебен адрес *** сумата в размер на 310,00 лв. /триста и десет лева/, представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
109 Административно наказателно дело (К) No 1429/2020, X състав ЗАНН: ДИТ КАРАКАШ ЮЗГЮР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 260130/16.11.2020 г. постановено по АНД № 321/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Каракаш Юзгюр“ ЕООД, ЕИК 204969803, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. „Братя Даскалови“ № 9 да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 /осемдесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
110 Административно наказателно дело (К) No 1434/2020, X състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ЕЛТРЕЙД ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 559/09.11.2020г. постановено по АНД №1425/2020г по описа на РС Пазарджик. ОСЪЖДА МОСВ - Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район" /БД ИБР/ да заплати на „ЕЛТРЕЙД" ООД, ЕИК 832076302 със седалище и адрес на управление: град Ботевград сума в размер на 360/ триста и шестдесет/лв.
111 Административно наказателно дело (К) No 1439/2020, X състав ЗАНН: НАП МАРКИТА 2 ООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 260025/08.10.2020 г., постановено по а.н.дело № 259 по описа на Районен съд Велинград за 2020 г. КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 509160-F534398 от 30.04.2020 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП,с което„МАРКИТА 2" ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева /петстотин лева /,на основание чл. 185,ал.2 от ЗДДС във вр. с чл. 185,ал.1 от ЗДДС,за нарушение на чл.7а, ал.1 от НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. с чл. 118,ал.4,т. 1 от ЗДДС. ОСЪЖДА ЦУ на НАП София да заплати на „МАРКИТА 2“ООД, ЕИК 115557981 с адрес : гр.Велинград, ул.“Цар Иван Асен II“,чрез К.Я. – управител, сума в размер на 600 / шестстотин/ лева възнаграждение за адвокат. Решението е окончателно.
112 Административно дело No 1440/2020, VII състав ДОПК М.А.М. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ПО ПРИХОДИТЕ В ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 3.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М. с ЕГН ********** *** против Заповед № Р-16001620003830-023-001/30.11.2020 г., издадена от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА М.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив, сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.34, ал.7 ДОПК.
В законна сила на 3.2.2021г.
113 Административно наказателно дело (К) No 1442/2020, X състав ЗАНН: НАП КАРЪКОВА ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260035/28.10.2020 г. постановено по АНД № 90/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА „К.“ ЕООД с ЕИК 204675011, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Димитър Талев” № 24а, да заплати на ЦУ на НАП София сумата в размер на 80 (осемдесет) лева разноски по делото пред касационната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
114 Административно дело No 1444/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.Ф. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.2.2021г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1444/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответника пред ВАС.
115 Административно дело No 1451/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 8.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И.,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 20 ооо,оолв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 01.01.2016г. до 27.06.2019г., за които се твърди че са били претирпени в резултат на отказа на началника на затвора да замени режима на изтърпяване на наказанието от „специален“ в по- лек и държането на ищеца постоянно заключен в килията му. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1451/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
116 Административно наказателно дело (К) No 1456/2020, XI състав ЗАНН: БАБХ ЕДИТ 2016 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260044/01.12.2019 г., постановено по АНД № 230/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ОСЪЖДА ЕЛИТ 2016 ООД, ЕИК 204180811 гр. Панагюрище, да заплати на ОБДХ Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
117 Административно наказателно дело (К) No 2/2021, X състав ЗАНН: ДАМТН ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 533/05.11.2020 г. постановено по АНД № 1426/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
118 Административно наказателно дело (К) No 3/2021, XI състав ЗАНН: БАБХ ПЕРФЕКТ НР ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260139/25.11.2020 г., постановено по АНД № 2240/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „ПЕРФЕКТ НР“ ООД, ЕИК 200995291, гр.Пазарджик, да заплати на ОБДХ Пазарджик направените по делото разноски в размер на 120 (сто и двадесет) лева. Решението е окончателно.
119 Административно наказателно дело (К) No 4/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК АМ-АС ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260138/25.11.2020 г., постановено по АНД № 1065/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ГИТ“, да заплати на “АМ- АС“ ЕООД, ЕИК 112660175, гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно.
120 Административно наказателно дело (К) No 6/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК К.Л.Л. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260027/04.09.2020 г. постановено по НАХД № 645/2020 на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-1006-00458/25.02.2019 г., издадено от Началник група към ОДМВР Сектор Пътна полиция „“ гр.Пазарджик, с което на К.Л.Л. ЕГН ********** с адрес *** са наложени на основание чл. 182 ал.1т.6 от ЗДвП административни наказания „глоба“ в размер на 750,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца за нарушение на чл. 21 ал.1 ЗДвП . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
121 Административно наказателно дело (К) No 8/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.В.М. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №26005/10.11.2020 г. постановено по а.н.д. №207/2020 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 19-0367-001513/08.10.2019 г. издадено от началник РУ към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, с което за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП е наложена на глоба на В.В.М. ЕГН ********* *** в размер на 2 000,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
122 Административно наказателно дело (К) No 21/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2021г.
Отменя Решение № 260041 от 23.11.2020 г., постановено по нахд № 292/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, като вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 19-0310-001081 / 30.10.2019 г. на началника на Районно управление – Панагюрище към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 3, предл. 1 от същия закон на Г.В.А.,*** е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. Решението е окончателно.
123 Административно наказателно дело (К) No 23/2021, X състав ЗАНН: РДГ Г.А.Ш. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260037/17.11.2020 г., постановено по НАХД № 99/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 112/24.04.2020 г. на Директора на РДГ-Пазарджик, с което Г.А.Ш. с ЕГН ********** на основание чл.84, ал.1, чл.96, ал.1 от ЗЛОД и чл.53 от ЗАНН и за нарушение на чл.84, ал.1, пр.2, във връзка с чл.57, ал.1 във връзка с чл.43, ал.3, пр.2, т.1 от ЗЛОД е наложена глоба в размер на 70 (седемдесет) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
124 Административно дело No 36/2021, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.К.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена в Административен съд Пазарджик от С.Н.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 36 по описа за 2021 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
125 Административно дело No 39/2021, VII състав КСО Г.С.Б. ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Б. ***№ 276/1301.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалба и уточнение от Г.С.Б. *** на директора на ТП на НОИ Пазарджик, за извършване на проверка и евентуално упражняване на правомощията му по чл. 349 от КСО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване само в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
126 Административно дело No 42/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.З.К.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 306/13.01.2021 г. на И.З.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 42/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на И.З.К..
127 Административно дело No 45/2021, VIII състав КСО Н.Н.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Н.С., ЕГН ********** *** Акт за прекратяване с № Ц1054-12-31#2/23.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик за произнасяне по жалбата на Н.Н.С. съгласно мотивите на настоящото определение. ОСЪЖДА ТП на НОИ- Пазарджик да заплати на Н.Н.С. сумата от 200 лв. разноски за водене на делото. Определението е окончателно.
128 Административно наказателно дело (К) No 57/2021, X състав Други по ЗАНН Н.Г.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2021г.
Отменя Решение № 260151 от 10.12.2020 г., постановено по нахд № 878/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, като вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 2020-340-23-9 / 27.05.2020 г. на началника на Районно управление – Септември при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 16а, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда, на основание чл. 34а от същия закон на Н.Г.Ц.,*** е наложена глоба в размер на 500 лв. Осъжда Районно управление – Септември при Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.Г.Ц.,*** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестстотин лева/. Решението е окончателно.
129 Административно дело No 59/2021, VIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 25.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 59 по описа за 2021 година на Административен съд Паздарджик. ИЗПРАЩА административно дело № 59 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик по подсъдност на Административен съд-Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
130 Административно дело No 70/2021, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.С.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. № 628 от 21.01.2021г. на А.С.М., ЕГН **********,*** ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 70 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.
131 Административно дело No 71/2021, II състав ДОПК Й.Т.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 16 от 07.01.2021г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Пловдив към Централно управление на Национална агенция за приходите с което Жалбата вх. № 70-00-18445 от 11.12.2020г. на Й.Т.Ч. срещу Ревизионен акт № Р-16001317003776-091-001 от 08.01.2018 г. и Ревизионен акт за поправка № П-16001318029339-003-001 от 22.02.2018г. е оставена без разглеждане, а производството по административно обжалване на двата акта е прекратено(съобразно допълнително направената конкретизация на жалбата от 28.01.2021г... ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив за произнасяне по Жалбата вх. № 70-00-18445 от 11.12.2020г. на Й.Т.Ч. срещу Ревизионен акт № Р-16001317003776-091-001 от 08.01.2018 г. и Ревизионен акт за поправка № П-16001318029339-003-001 от 22.02.2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните..
132 Частно административно дело (К) No 73/2021, XII състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 12.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И. – в момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик против определение № 1303 / 03.09.2020 г. по адм. дело № 907/2020 г. на административен съд гр. Пазарджик като нередовна и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 73/2021 година по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Пазарджишки административен съд.
133 Частно админист. наказателно дело (К) No 75/2021, XI състав Частни КАНД и КАД С.Н.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 2.2.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 04.12.2020 г. на Пазарджишки районен съд, НК, постановено по нахд № 1738/2020 г. Със същото е прекратено производството по нахд № 1738/2020 г. по описа на Пазарджишки районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
134 Административно дело No 83/2021, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2021г.
ОТМЕНЯ действията на Началника на Затвора - Пазарджик, по задържане и непредоставяне на достъп до „аудио плейър - без записващо устройство“, заявен от Д.Г.А. за получаване с писмена молба от 14.12.2020 г. и с изразено положително мнение от инспектор Петров. ПОСТАНОВЯВА един брой „аудио плейър - без записващо устройство“ да бъде предоставен на Д.Г.А. с ЕГН **********,***. Решението на административния съд подлежи на касационно оспорване по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на същия съд в 7 (седем) дневен срок считано от днес. Препис от решението да се изпрати на страните.
135 Административно дело No 108/2021, IX състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИМЕКС ООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 16.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АГРОИМПЕКС „ООД, ЕИК 201689269, представлявано от управителя Светлана Владова Михайлова , чрез адв. П.П. *** , със съдебен адрес ***, офис 22 против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/4824/15.10.2020 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 108 по описа за 2021 г. на Административен съд – гр.Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 108/2021 г. към адм. дело № 1280/ 2020 г., двете по описа на Административен съд – гр.Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
136 Административно дело No 109/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МАГИ КОМ 1 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Маги Ком 1“ ЕООД с ЕИК 202784026, със седалище и адрес на управление с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, ул. „Георги Димитров“ № 13, представлявано от Димитър Георгиев Игнатов против Заповед № ФК-481-0077504/31.08.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 133/06.10.2020 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 109/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
137 Административно дело No 123/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.2.2021г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № 138/13.01.2021г. на Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ Ж-14/08.11.2021г. на Н. Азис срещу Заповед № Л-1727/18.12.2020г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 123/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.
138 Административно дело No 125/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. А.С. – в момента изтърпяващ наказание „ лишаване от свобода“ в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № Л-1261/24.09.2020 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик , с която на основание чл. 101 т.2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 102 ЗИНЗС , във връзка с чл. 105 ал.1 ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „ извънредно дежурство по поддържане на чистотата и хигиената за срок от седим дни „ за неспазване на чл. 96 т.3 ЗИНЗС , което представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 100 ал.1 във връзка с ал.2 т.1 и т.5 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 125/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.
139 Частно административно дело No 126/2021, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Разпореждане от 8.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Д.К. с ЕГН ********** ***, подадено чрез адв. А. *** против неоснователни действия на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, за задържане на издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2021г.
140 Административно дело No 132/2021, VII състав ДОПК Г.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на Г.А.Г. *** против Решение № 350/29.10.2020 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане за отказ за погасяване по давност изх. № С200013-137-0006616/30.07.2020 г., издадено от гл. публичен изпълнител. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за заплащане на разноски за процесуално представителство на ТД на НАП Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
141 Частно админист. наказателно дело (К) No 147/2021, XI състав Частни КАНД и КАД М.Л.Б. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 17.2.2021г.
ОТМЕНЯ Определение № 9 от 13.01.2021 г. на Пазарджишки районен съд, НК, постановено по нахд № 1866/2020 г. с което е прекратено производството по нахд № 1866/2020 г. по описа на Пазарджишки районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. Отменя и връща за ново разглеждане
142 Административно дело No 162/2021, VII състав Кодекс на труда ЕТ К.-С.9.-К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 162/2021 г по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пещера. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя на посочения съдебен адрес за сведение.
143 Частно админист. наказателно дело (К) No 189/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Г.Б.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 260021 от 17.12.2020 г. на Панагюрския районен съд, постановено по нахд № 269 /2020 г., с което е прекратено производството по нахд № 269/2020 г. по описа на Панагюрския районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
144 Административно дело No 194/2021, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Я.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 24.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Я.Г. от гр. Велинград, подадена чрез адв. Т. при САК срещу мълчалив отказ за произнасяне по искане с вх. № 237200-14842/22.12.2020 г. от Началника на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 194/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
145 Частно административно дело (К) No 201/2021, XI състав Частни КАНД и КАД ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ И.Т.Т. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 26.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно дело № 201 по описа за 2021г. на Административен съд-Пазарджик ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд по компетентност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.