Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2020г. до 29.2.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 169/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Б.Б.-КОМЕРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.Б.Б.-Комерс“, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул.“Юндола“ №71, представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-26-0224562/ 15.01.2019 г., издадена от началник отдел "Оперативни дейности" – Пловдив в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант-бистро "Клептуза", находящ се в гр. Велинград, езеро Клептуза и е забранен достъпът до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА НАП да заплати на К.Б.Б.-Комерс“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул.“Юндола“ №71, ЕИК 202065760 представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.
2 Административно дело No 311/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност Г.С.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.С.Р., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № Р-160013180022708-091-001 от 27.11.2018г., издаден от С.П.П., на длъжност началник на сектор „Ревизии“ в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Даниела Георгиева Делчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП,у Пловдив, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 100 от 18.02.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за Г.С.Р., за отчетен период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са установени задължения към бюджета, както следва : годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на 607,60лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 111,42лв. ; данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ в размер на 397,30лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 66,88лв. ; задължителни вноски за държавно обществено осигуряване в размер на 1879,86лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 347,97лв.; задължителни вноски за здравно осигуряване в размер на 1174,91лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 217,46лв.; вноски да допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд в размер на 734,32лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 135,93лв. ; за отчетни периоди 29.08.2016г. до 31.12.2016г., включително – данък върху добавената стойност в размер на 13176,98лв. и лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2693,12лв. ОСЪЖДА Г.С.Р., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1176,31,18 лв. (хиляда сто седемдесет и шест лева и тридесет и една стотинки), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
3 Административно дело No 382/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отхвърля жалбата на К.А.Н. против изричен отказ да се изработи проект за изменение на ПУП, съгласно искане № 44-К-436/23.11.2018 г., обективиран в Писмо изх. № 44-1950/22.03.2019 г. на кмета на община Пазарджик, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя с вх. № 44- К-436/23.11.2018 г. за промяна на регулацията на част от кв. 505 и улица с о.т. 6198-6199 в качеството му на собственик на УПИ ХИ-5995 в кв. 505 по плана на гр. Пазарджик като обжалваният отказ е постановен по пътя на препращането към Решение XIV, взето с Протокол № 3/07.03.2019 г. на ОбЕСУТ, с което не е допусната исканата промяна на регулацията. Осъжда К.А.Н. *** разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 447/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност КУБИК М3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318003278-091-001/07.12.2018 г., потвърден с Решение № 122/26.02.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Кубик М3“ ЕООД с ЕИК 204450146, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 201 А, офис 16, с адрес за кореспонденция гр. Септември, бул. „България“ № 155, представлявано от В.С.Й. - управител, направените по делото разноски в размер на 2 140 /две хиляди сто и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
5 Административно дело No 458/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Н.Н. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта ?, с която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали: площ от 2. 45 ха., попадаща в парцел № 39579-300-2-2, намиращ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдивска ; терен с площ от 1,54 ха., попадаща в парцел № 69016-109-1-2, намиращ се в землището на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска ; терен с площ от 1,45 ха., попадаща в парцел № 69016-480-1-2, намиращ се в землището на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдивска, всички заявени от И.Н.Н., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, да заплати на И.Н.Н., ЕГН **********,***, сумата от 1210,00лв. (хиляда двеста и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
6 Административно дело No 532/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, представлявано от синдика И.Л.К., срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-04 от 30.01.2019г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен Централен район, Пловдив, с която е прекратено производството по молба вх. № ДК-04-25-00-046 от 17.01.2019г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, с искане да се произнесе по жалба вх. № ДК-04-25-00-223 от 21.02.2017г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД и „Сайлест“ ЕООД в частта ? по искането за отмяна като незаконосъобразно на Разрешение за строеж № 39 от 22.11.2016г., издадено от Главния архитект на Община Стрелча за строеж „Производствена база за пегматит, съоръжения и складове към нея“ в поземлен имот 000680, м. „Радин дол“, землище с. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител „Булгармин Инженеринг“ АД. ОСЪЖДА „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, София сумата от 100,00лв. ( сто лв.) представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Определението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 19.2.2020г.
7 Административно дело No 555/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.С.М. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 5 от 06.01.2004г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрено „….Попълване на кадастъра с верните имотни граници на поземлен имот с пл. № 417, квартал 35, като от него и от имот пл. № 312 образуват нов имот пл. № 1022-общински в кв.35 по кадастралния план на с. Сърница…“ ОСЪЖДА Кмета на Община Велинград да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 910,00лв.(деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 587/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1006-000198 от 05.04.2019г. на Началник Група към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която за нарушения по чл. 174, ал. 3, пред. второ от ЗДвП, чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, 190, ал. 3 от ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 171, т.1, б. „б“ от ЗДвП, спрямо Б. е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и е отнето СУМПС № 282432470. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
9 Административно дело No 619/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност АРКУС ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „А.Т.“ ЕООД, ЕИК 202587121, със седалище и адрес на управление: с. Калугерово, ул. „Седемнадесета“, № 40, против Ревизионен акт № Р-16001618004393-091-001 от 13.02.2019г., издаден от Теменужка Вангелова Петкова, на длъжност началник на сектор в Териториална дирекция, Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Елена Костадинова Стоицева на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 286 от 09.05.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество, за отчетен период 01.06.2018г. до 30.06.2018г. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 22400,00лв. по 15 броя фактури, издадени от „А.Д.-Д.Д.“ ЕООД, ЕИК 201831665, като са начислени лихви за просрочие при разчитането на данъчните задължения с бюджета в общ размер на 75,01лв. ОСЪЖДА „А.Т.“ ЕООД, ЕИК 202587121, със седалище и адрес на управление: с. Калугерово, ул. „Седемнадесета“, № 40 да заплати на Национална агенция по приходите, гр. София сумата от 1204,25, лв./хиляда двеста и четири лв. и двадесет и пет ст./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
10 Административно дело No 648/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕИМ 1 ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отменя Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частите ?, с които са изключени от площите в добро земеделско състояние следните три площи, заявени за подпомагане от жалбоподателя: площта от 0.16 ха, попадаща в парцел № 65807-168-2-1, площта от 0.14 ха, попадаща в парцел № 65807-188-2-1 и площта от 0.10 ха, попадаща в парцел № 65807-863-3-1 и трите, находящи се в землището на с. Свобода, община Стрелча, заявени за подпомагане от жалбоподателя в качеството му на земеделски производител. Отхвърля жалбата на „ЕИМ 1“ ЕООД против Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частта ?, с която са изключени от площите в добро земеделско състояние следните седем площи, заявени за подпомагане от жалбоподателя: площта от 2.64 ха, попадаща в парцел № 65807-163-10-1, , площта от 0.46 ха, попадаща в парцел № 65807-171-2-1, площта от 0.12 ха, попадаща в парцел № 65807-171-3-1, площта от 1.09 ха, попадаща в парцел № 65807-207-1-1, площта от 0.36 ха, попадаща в парцел № 65807-207-2-1, площта от 5.24 ха, попадаща в парцел № 65807-311-1-1 и площта от 0.59 ха, попадаща в парцел № 65807-846-2-1 и седемте, находящи се в землището на с. Свобода, община Стрелча, заявени за подпомагане от жалбоподателя в качеството му на земеделски производител. Осъжда „ЕИМ 1“ ЕООД да заплати на министерството на Земеделието, храните и горите разноски по делото в размер на 320 лв. (триста и двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 699/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.2.2020г.
Отхвърля жалбата на В.Г. ***, подадена против Заповед № 471/05.07.2017 г. на кмета на Община Пещера. Осъжда В.Г. *** да заплати на Община Пещера разноски по делото в размер на 800 лв. (осемстотин лева). ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на „Матраци Симеонов“ ООД със седалище гр. Пещера, ул. „М. Такев“ № 144 разноски по делото в размер на 1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева). Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 806/2019, IV състав ДОПК Р.И.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.П. *** против решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 236/02.07.2019 година на директора на ТД на НАП град Пловдив, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 66-20-1004/20.06.2019 г., подадена от Р.И.П. срещу разпореждане изх.№ 1900013-137-0005201/31.05.2019 г., в частта, с която е отказано погасяване по давност на публичните задължения по декларация по образец № 6 за 2010 г. и 2011 г. ОСЪЖДА Р.И.П. *** да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.268, ал.2 от ДОПК.
13 Административно дело No 829/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 132 от 12.03.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията на О.А.М. е наредено да се премахне незаконен строеж : „… незаконно изградена пристройка към гараж (петно 1)….“, намиращ се в УПИ „Жилищен комплекс“, кв. 212 по плана на гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище, обл. Пазарджик да заплати на О.А.М., ЕГН **********,***, сумата от 1010,00лв. (хиляда сто и десет лв.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
14 Административно дело No 866/2019, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) П.К.Н. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.К.Н. против Експертно решение № 0865/17.06.2019 г. на Национална експертна лекарска комисия, в частта по т. 19 от същото – противопоказни условия на труд, където не е посочен като противопоказен сменния труд, който му е признат като противопоказен с Експертно решение № 0827/01.03.2019 г. на ТЕЛК при МБАЛ Пазарджик АД. Прекратява административно дело № 866 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 888/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
РЕЙСЪР АУТО ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ • разпоредби чл.28 ал.2 и ал.3; • чл.28 ал.5 и ал.6; • чл.34 ал.1 в частта относно „събиране" и ал.2; • чл. 35 ал.1, чл.38 ал.1 и чл. 39 ал.1 в частта относно „събиране"; • чл.37 ал.5 в частта относно „събиране и транспортиране". от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брацигово(приета с Решение № 531 от 24.04.2014г. на Общински съвет Брацигово) ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, сумата от 50.00/петдесет/, представляваща извършени деловодни разноски. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 / двадесет/ , представляваща извършени деловодни разноски Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
16 Административно дело No 900/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.2.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001618001876-091-001/24.01.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията в частта му, с която е определен дължим ДДС по подписания на 31.12.2016 г. приемо-предавателен протокол, между ЕТ „Орион- 10 - Стефанка Костянева“ и „Орион 10 - СИК“ ООД в размер на 27 176,83 лв., заедно с прилежащи лихви, както и лихви за просрочие върху сумата от 4 823,17 лв. в размер на 362,99 лв. Отхвърля жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянова“ против останалата част от Ревизионен акт № Р-16001618001876-091-001/24.01.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 910/2019, II състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 280 от 01.08.2019 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите и потвърденото с него Разпореждане за присъединяване изх. № С190013-105-0184101 от 11.06.2019г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, съответно с което по изпълнително дело №160103 по описа на ТД на НАП, Пловдив за 2016г. е допуснато присъединяване на публичен взискател по вземане, представляващо глоба в размер на 100,00лв., наложена с Фиш № К1398025 от 26.10.2016 г. на ОД на МВР, Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
18 Административно дело No 921/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001618006640-091-001/11.04.2019 г., потвърден с Решение № 415/08.07.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ф.А.Ф. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** – адв. Б., направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 588 /петстотин осемдесет и осем/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Административно дело No 944/2019, II състав КСО П.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ-ГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № РВ-3-21-00552361 от 18.04.2019г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ София - град, с което е разпоредено П.Н.М., ЕГН:**********,*** да възстанови, недобросъвестно получени парични обезщетения за временна нетрудоспособност, поради общо заболяване за периода от 29.03.2018г. до 11.07.2018г., включително в общ размер на 4131,05лв. от които 3794,77лв. – главница и 336,28лв. лихви, потвърдено с Решение № 1040-21-269 от 28.06.2019г. на Директора на Териториално поделение София на Националния осигурителен институт. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64 да заплати на П.Н.М., ЕГН:**********,***, сумата от 850,00лв.(осемстотин и петдесет лева), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
20 Административно дело No 967/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.В.Г. ***, Заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот № 1089/ 08.08.2019 год., издадена от кмета на община Велинград и подписана от зам.-кмет А. П., оправомощен със Заповед № 965/15.07.2019 год. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Й.В.Г. *** сумата от 730 /седемстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
21 Административно дело No 982/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АРТ ДИЗАЙН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/311/00793/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, изведено с изх. № 01-2600/2863#2 от 04.07.2019 г. по сключен договор № 13/311/00793 от 03.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Арт Дизайн“ ЕООД с ЕИК 112600922, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 48, вх. А, ет. 4, ап. 10, представлявано от Н.Г.К., направените по делото разноски в общ размер на 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
22 Административно дело No 983/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Е.С. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000134/22.07.2019г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА РУ Велинград при ОДМВР – Пазарджик да заплати на П.Е.С., с ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 836, 95лв. /осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки/. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 17.2.2020г.
23 Административно наказателно дело (К) No 991/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.К. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 509/31.07.2019 г., постановено по АНД № 293/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19-0340-000053/ 25.01.2019 г.на началник РУ Септември при ОДМВР ПАЗАРДДИК, с което на Г.И.К. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** са наложени на основание чл.174, ал.,1 т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. ОСЪЖДА ОДМВР-Пазарджик да заплати на Г.И.К. ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***, сума в размер на 400лв. заплатени разноски за един адвокат. Решението не подлежи на обжалване.
24 Административно дело No 1041/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КББ-КОМЕРС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КББ Комерс“ ЕООД от гр. Велинград против Заповед № 1171/22.08.2019 г., издадена от кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1041/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок, който тече от днес за всяка от страните, тъй като техните процесуални представители присъстват в заседанието.
25 Административно дело No 1072/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02820 от 19.08.2019г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, е задължено да възстанови неоснователно получена сума в размер на 3318,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса, гр. София да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща извършени от дружеството разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
26 Административно дело No 1099/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Г.Б.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318008300-091-001/28.06.2019 г., потвърден с Решение № 511/04.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив в частта, с която е определен годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за 2016 г. в размер на 1 621.54 лева и лихви в размер на 354.52 лева, както и в частта, с която за периода 29.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е начислен ДДС в размера над 1157.61 лева до сумата 16 511.27 лева, както и начислената лихва в размера над 243.30 лева до 3 436.57 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.У. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Л.К. - САК, със съдебен адрес *** против Ревизионен акт № Р – 16001318008300-091-001/28.06.2019 г., потвърден с Решение № 511/04.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП в останалата му част, а именно за годишен авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2017 г. в размер на 884.61 лева и лихви – 104.20 лева, както и в частта, с която за периода 29.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е начислен ДДС в размер на 1 157.61 лева и лихва в размер над 243.30 лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Г.Б.У. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1 739 /хиляда седемстотин тридесет и девет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
27 Административно дело No 1102/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т. ***, подадена чрез адв. С. против Заповед № 1945/16.08.2018 г. на зам.-кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.Т. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
28 Административно дело No 1105/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0315-000154 от 30.07.2019г. на Началник Районно управление Пещера към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Б.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от шест месеца до една година месеца, а именно за шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 009496360 и два броя табели РА 3897 КМ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
29 Административно дело No 1108/2019, I състав Закон за движението по пътищата Х.И.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.И.К. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Началника на ПП при ОДМВР Пазарджик, за издаване на ново свидетелство за правоуправление. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1108/19г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението с характер на определение може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
30 Административно дело No 1109/2019, III състав Закон за защита от дискриминация РИОСВ ПАЗАРДЖИК КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 467/02.09.2019 г. на Комисията за защита от дискриминация гр. София. ОСЪЖДА Комисия за защита от дискриминация гр. София да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
31 Административно дело No 1117/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Е.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на Е.Е.А.,***, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 1711/2018 год. на Районен съд – Пазарджик и по КАНД № 623/2019 по описа на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 13-001170/28.09.2018 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на постановяване на настоящето решение до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на Е.Е.А.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 (триста и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 1159/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Я.С.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007г. – 2013г., за кампания 2016г. с изх. № 02-130-6500/1023 от 06.08.2019г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, гр. София, с което е отказано финансово подпомагане с исканата сума от 39332,55лв. по заявление с УИН:13/300616/87183 от 12.05.2016г., подадено от Я.С.М., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Я.С.М., ЕГН **********,***., сумата от 1710,00лв. (хиляда седемстотин и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
33 Административно дело No 1173/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 15.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1000 /хиляда/ лева до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
34 Административно наказателно дело (К) No 1177/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 545/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1044, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
35 Административно наказателно дело (К) No 1184/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 541/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1014, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
36 Административно наказателно дело (К) No 1185/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 539/11.09.2019 г., постановено по АНД № 1004, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
37 Административно дело No 1204/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-0367-000155/26.08.2019 г. на Началник РУ гр. Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.2.2020г.
38 Административно дело No 1231/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. ***, против отказ на Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик за издаване на Свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон, обективиран в писмо с рег. № 100600-16979 от 13.09.2019 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 1234/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово, приета с Решение № 142/31.03.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
40 Административно дело No 1239/2019, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.2.2020г.
Съдът счита, че с оглед на оттегляне на оспорения акт производството по делото следва да бъде прекратено, поради което на основание чл. 159, т. 3 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, срещу Решение № 704 от 20.09.2019 г. на Общински съвет Белово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 1239 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за РП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Белово.
41 Административно дело No 1246/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 31.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1500 /хиляда и петстотин/ лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
42 Административно дело No 1250/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 27, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, чл. 39, ал. 1 в частта, относно „събиране“, чл. 40, ал. 1 в частта, относно „събиране“, чл. 76, ал. 20, предл. първо и ал. 21, предл. първо, чл. 86, ал. 2 в частта, относно „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ от Наредбата за управление на строителните отпадъци на територията на Община Пещера, приета с Решение № 402/29.07.2013 г. на Общински съвет – Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет – Пещера да заплати от бюджета на Община Пещера, на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
43 Административно наказателно дело (К) No 1252/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.В.К. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТД ТРАКИЙСКА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.09.2019г., постановено по АНД № 773/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
44 Административно дело No 1295/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ чл. 4 в частта относно “…от 100 лева..“, чл. 26, ал. 1, 2 и 3, чл. 58, ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“, приета с Решение № 176/19.07.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
45 Административно дело No 1297/2019, II състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица А.В.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019г., издаден от Н. Ж.К., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и С.Д.Й.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 5943 от 16.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за А.В.Н., ЕГН:**********,*** са определени задължения към бюджета за вноски за доброволно обществено осигуряване за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 591,36лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 354,99лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 231,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 138,66лв.; вноски за здравно осигуряване за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 369,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 221,86лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.В.Н., ЕГН:**********,*** срещу Ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019г., издаден от Н. Ж.К., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и С.Д.Й.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 5943 от 16.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за А.В.Н. са определени задължения към бюджета за вноски за доброволно обществено осигуряване за м. декември 2013г. в размер на 53,76лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 29,50лв.; за отчетната 2014г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 324,12лв.; за отчетната 2015г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 258,59лв.; за отчетната 2016г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 192,98лв.; за отчетната 2017г. в размер на 761,76лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 150,51лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за м. декември 2013г. в размер на 21,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 11,52лв.; за отчетната 2014г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 126,61лв.; за отчетната 2015г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 101,00лв.; за отчетната 2016г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 75,39лв.; за отчетната 2017г. в размер на 276,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 54,54лв.; вноски за здравно осигуряване за м. декември 2013г. в размер на 33,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 18,44лв.; за отчетната 2014г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 202,61лв.; за отчетната 2015г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 161,57лв.; за отчетната 2016г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 120,57лв. и за отчетната 2017г. в размер на 441,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 87,27лв. ОСЪЖДА А.В.Н., ЕГН:**********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Пловдив при Национална агенция за приходите сумата от 821,85лв. (осемстотин двадесет и един лв. и осемдесет и пет ст.), за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
46 Административно дело No 1300/2019, VI състав КСО И.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ определението, с което е дадено начало на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Т.Т., с адрес ***, против Решение № 1012-12-187#3/01.11.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 13/прот. № N01328/23.08.2019г. на длъжностно лице при пенсионно осигуряване. Прекратява производството по адм. дело № 1300/ 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА И.Т.Т., с адрес *** да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 1303/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за премахване на строеж № 1483/05.07.2018 г. на Р.К.. – Секретар на Община Пазарджик, действащ от името на кмета на община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
48 Административно дело No 1305/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ВИНТАЖ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318000199-091-001 от 22.07.2019г., издаден от Г.Н.Ч., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Националната агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Пенка Грозева Данилова на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 588 от 14.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за „Винтаж“ ЕООД, ЕИК 115536122, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков”, №1, при условията на уредената в чл.177, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност солидарна отговорност е определено задължение към бюджета в размер на 16027,83лв., като са начислени съответни лихва за просрочие в размер на 979,56 лв., за дължим и не внесен данък върху добавената стойност от “Бокстер“ ЕООД, ЕИК 204367711, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Фредерик Жулио Кюри”, № 1, ет. 3 за отчетен периоди м. ноември 2018г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
49 Административно дело No 1307/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-1243 от 06.11.2019г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, с което е на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е определена една обща финансова корекция в размер на 64195,50лв. с ДДС на бенефициента Община Панагюрище, изчислена по пропорционален подход, съответно от финансова корекция представляваща 5% върху допустимите разходи по Договор с изпълнител № BG16RFОР001-1.039-0001-С01-D-009 от 11.08.2017г. с изпълнител „Мебеллукс“ АД на стойност 213985,00лв. без ДДС, за нарушение на чл. 39, ал. 3, във връзка с чл. 47 от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки – наличие на ограничително изискване и от финансова корекция, представляваща 25% върху допустимите разходи по Договор с изпълнител № BG16RFОР001-1.039-0001-С01-D-009 от 11.08.2017г. с изпълнител „Мебеллукс“ АД на стойност 213985,00лв. без ДДС, за нарушение на чл. 107, т. 1 и т. 21 б. „а“, във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗОП – незаконосъобразно отстраняване на участник. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
50 Административно дело No 1312/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и обществено имущество на територията на Община Стрелча, приета с решение № 21/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Стрелча. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
51 Административно дело No 1321/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.2.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменени Наказателни постановления № 311/21.09.2016 г. и № 399/26.10.2016 г. на директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част над 200 лева, тоест за сумата от 200лв. до 1 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 170 (сто и седемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
52 Административно дело No 1325/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХЕРБС ИНДЪСТРИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.2.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 03-РД/3246#1/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, в оспорената й част по точка ІІ, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане, в частта му, която надвишава одобрените разходи по т. І от оспорената заповед. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне в едномесечен срок, при спазване на дадените от Върховен административен съд указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Хербс Индъстри“ ООД с ЕИК 203809518 със седалище и адрес на управление с. Калугерово, представлявано от управителя Ц.И.Ц., сторените по делото разноски в размер на 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно наказателно дело (К) No 1326/2019, XII състав ЗАНН: Министерство на културата БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 04.10.2019 г., постановено по АНД № 164 по описа за 2019 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
54 Административно дело No 1328/2019, III състав ДОПК ИЛТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № П-16001319137490-004-001/29.08.2019 г., издаден от Ю.З.И. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 636/05.11.2019 г., постановено от Г.Ж.А. – директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545, адрес на управление гр. Велинград, ул. „Вела Пеева“ № 7, представлявано от управителя И.К., със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 920 /деветстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
55 Частно админист. наказателно дело (К) No 1331/2019, X състав Частни КАНД и КАД П.Н.К. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ОТМЕНЯ Определение № 655/12.11.2019 г., постановено по АНД 1995/2019 г. на РС Пазарджик, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.Н.К. ***, подадена чрез адв. К.С., против срещу НП № 19-1006-003262 от 04.09.2019 г., издадено от началник група към ОД МВР Пазарджик, група КПДГПА и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно
56 Административно дело No 1332/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/112/08252/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив, с изх. № 01-163-6500/502 от 10.09.2018 г. ВРЪЩА преписката на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив да заплати на А.А.К. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 6 977,84 /шест хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
57 Административно наказателно дело (К) No 1338/2019, X състав ЗАНН: Общини М.П.Ф. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 111/11.11.2019 г., постановено по АНД № 207/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ НП № 152 от 13.08.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище, с което на М.П.Ф., ЕГН ********** от гр. Панагюрище, на основание чл. 53 от ЗАНН и за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закон за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/, е наложено администретивно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. Решението не подлежи на обжалване.
58 Административно дело No 1340/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, срещу Писмена покана № 29-02-1000 от 16.10.2019г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която дружеството е задължено да възстанови неоснователно получена сума в общ размер на 3700,00лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
59 Административно дело No 1349/2019, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Ф.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/3302 от 03.10.2019 г., издаден от Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с който спрямо С.Ф.Е. е установено публично държавно вземане в размер на 978,24 лв., представляващо 75 % от общата изплатена сума по мярка 211 за кампании 2013 г. и 2014 г., на основание чл. 14, ал.1, т. 2 от Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. ОСЪЖДА С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.
60 Административно наказателно дело (К) No 1352/2019, X състав ЗАНН: ИААА П.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 92 от 21.10.2019 год., постановено по АНД №177, по описа за 2019 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно
61 Административно наказателно дело (К) No 1353/2019, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109 от 06.11.2019 г., постановено по АНД № 198/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
62 Административно дело No 1356/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.2.2020г.
Отхвърля жалбата на А.И. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2765 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Осъжда А.И.И. да заплати Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
63 Административно наказателно дело (К) No 1361/2019, XI състав ЗАНН: НАП КАРЪКОВА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение от № 124/17.10.2019г. по АДН № 248/2019г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 1365/2019, XI състав ЗАНН: НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП ЕТ М.-6.-Г.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 135/24.10.2019г. по АДН № 259/2019г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
65 Административно дело No 1366/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Т.С. ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по АНД № 192/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 19-0310-000725/29.07.2019 год., издадено от началника на РУ към ОД на МВР - Пазарджик, РУ – Панагюрище. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Т.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
66 Административно наказателно дело (К) No 1367/2019, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ДИКРИ 2006 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Отменя Решение № 630 от 29.10.2019 г., постановено по нахд № 1120/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което решение е изменено Наказателно постановление № 346179-F382007 / 09.02.2019 г. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе по законосъобразността на Наказателно постановление № 346179-F382007 / 09.07.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Пловдив, с което постановление на „Дикри 2006“ ЕООД за нарушение на чл. 102, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДДС, на основание чл. 180, ал. 1 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 614,86 лв., която съдът е намалил на 200 лв. Решението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 1368/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИКРИ 2006 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.2.2020г.
Отменя Решение № 631, от 29.10.2019 г., постановено по АНД № 1118/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което решение е изменено Наказателно постановление № 3461180-F382009 / 09.02.2019 г. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе по законосъобразността на Наказателно постановление № 346180-F382009 / 09.07.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Пловдив, с което постановление на „Дикри 2006“ ЕООД за нарушение на чл. 102, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДДС, на основание чл. 180, ал. 1 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 687,45 лв., която съдът е намалил на 200 лв. Решението е окончателно.
68 Административно наказателно дело (К) No 1369/2019, X състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ М.П.Ф. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 110 от 11.11.2019 г., постановено по нахд № 206/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е отменено Наказателно постановление № 153 / 13.08.2019 г., издадено от кмета на община – Панагюрище, с което постановление на М.П.Ф. за нарушение на чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, на основание чл. 116, ал. 2 от същия закон, е наложена глоба в размер на 300 лв. Решението е окончателно.
69 Административно наказателно дело (К) No 1370/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 97/16.10.2019г., постановено по АНД № 204/2019 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
70 Административно наказателно дело (К) No 1375/2019, X състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 637/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1009, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ ЕООД с ЕИК: 204870755, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73 да заплати на НАП- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
71 Административно дело No 1378/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отхвърля жалбата на „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-799-0025378/15.11.2019 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена мярката – запечатване на търговски обект – бензиностанция, находящ се в гр. Панагюрище, местност Асарел, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 7 дни. Осъжда „Асарел-Медет“АД да заплати на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. .
72 Административно дело No 1379/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.2.2020г.
Оставя без разглеждане исковата молба на П.Д.Т., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Прекратява административно дело № 1379 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
73 Административно дело No 1382/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Х.Г.К., ЕГН : **********,***, сумата от 100,00лв.(сто лева) обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.д. № 177 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 11.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Х.Г.К., ЕГН : **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
74 Административно наказателно дело (К) No 1384/2019, XI състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ГРАНД КАЗИНО-2 ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566/20.09.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1127/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
75 Административно наказателно дело (К) No 1385/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 640/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1043/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ с ЕИК 204870755, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73, с представляващ Стоян Спасов Спасов да заплати на Национална агенция по приходите сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
76 Административно наказателно дело (К) No 1386/2019, XI състав ЗАНН: КЗП ВЕЛМАКС ЛУКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613 от 22.10.2019г., постановено по НАХД № 1404/2019 по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
77 Административно наказателно дело (К) No 1387/2019, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Я. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 155/08.11.2019 г., постановено по АНД № 324/2019 г. по описа на Районен съд Велинград, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 19-0367-000380/17.04.2019 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Г.В.Я. с ЕГН: ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
78 Административно наказателно дело (К) No 1388/2019, X състав ЗАНН: КЗП СЕЛЕКТ ТУРИЗЪМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 123 от 17.10.2019 год., постановено по АНД № 244, по описа за 2019 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
79 Административно дело (К) No 1389/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СЪРНИЦА А.С.С. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №304/04.10.2019г., постановено по гр.д.№ 1289/18 г., по описа на Районен съд –Велинград и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, спазвайки дадените в мотивите задължителни указания. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
80 Административно наказателно дело (К) No 1391/2019, XII състав ЗАНН: НАП ВИПЕКС 09 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 112/12.11.2019 г., постановено по АНД № 213/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен Панагюрище. Решението е окончателно.
81 Административно дело No 1392/2019, VII състав ДОПК ЕТ Р.Ц. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Бачо Киро“ № 24 против Решение № 447 от 11.11.2019 г. на Териториален директор на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение като неоснователна жалба с вх. № 70-00-13160/28.10.2019 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, срещу Разпореждане за присъединяване с изх. № С190013-105-0337101/14.10.2019 г., издадено от Смуглянка Иванова на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434 да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК.
В законна сила на 3.2.2020г.
82 Административно дело No 1397/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Я.,***, против Заповед № 1495/11.07.2018 г., издадена от секретар на община Пазарджик, в качеството му на кмет, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018г., с която е спряно изпълнението на строеж: "едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ II-968, кв. 149 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен от нея без строителни книжа. ОСЪЖДА В.Б.Я.,***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
83 Административно дело No 1403/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.Г.А. ***, сумата от 120 (сто и двадесет) лева, представляваща разноски по АНД № 262/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 33-0000057/20.05.2019 год., издадено от началника на ОО АА – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на С.Г.А. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 1404/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща разноски по АНД № 328/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-000402/13.04.2018 год., издадено от началник РУП към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Д.С.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
85 Административно дело No 1405/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Х.К. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски по АНД № 230/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-002438/23.02.2019 год., издадено от началник група към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Х.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
86 Административно дело No 1406/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.В.С., с ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 85/2019 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 18-0367-002084/30.11.2018г. на началник на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва от 16 лева за забава, и законна лихва върху присъдената като обезщетение сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.В.С., с ЕГН ********** направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
87 Административно дело No 1407/2019, VI състав Закон за социално подпомагане Г.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ЦНСТПЛУ С.ХАДЖИЕВО КЪМ СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.К., като майка и попечител на Г.Т.К., чрез адв.М.К. срещу Заповед № 30/ 18.11.2019г. на Директора на ЦНСТПЛУ с.Хаджиево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1407/2019г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно наказателно дело (К) No 1413/2019, X състав ЗАНН: НАП ДИАНЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 612 от 22.10.2019 г., постановено по нахд № 399/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 392707-F407864 от 27.12.2018 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите – Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 16, ал. 2, т. 1-3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС на „Дианел” ЕООД на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Осъжда „Дианел” ЕООД да заплати на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите – Пловдив разноски по делото в размер на 100 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 1416/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Оставя в сила Решение № 174 от 2019 г., постановено по нахд № 276/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-0367-000584 / 07.06.2019 г., на началника на Районно Управление – Велинград при ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП на И.Д.Г.,***, на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, пр. 1 от същия закон, е наложена глоба в размер на 30 лв. Решението е окончателно.
90 Административно наказателно дело (К) No 1418/2019, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛИСТЕЛ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.2.2020г.
Отменя Решение № 134 от 24.10.2019 г., постановено по нахд № 166/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
91 Административно дело No 1422/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Х.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 150 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 13.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
92 Административно наказателно дело (К) No 1427/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТД ТРАКИЙСКА-ПЛОВДИВ А.Г.П. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627/28.10.2019 г., постановено по АНД № 701/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, в частта, в която е отменено НП № 16 от 15.03.2019 г. на Директора на ТД „Тракийска“, с което на А.Г.П., ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2711, 94 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
93 Административно дело No 1431/2019, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО-ХИДРО-90 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от Георги Стефанов Делчев,, подадена против Решение № 138/18.09.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 1431/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.
94 Административно дело No 1435/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Я.О.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА формално като производство, образувано пред Административен съд Пазарджик настоящото адм. д. № 1435/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Същото ДА БЪДЕ ДОКЛАДВАНО на съдебния състав по адм. д. № 1359/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед преценката на този съдебен състави му дали следва настоящото дело да бъде присъединено към първоначално образуваното адм. д. № 1359/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Делото се прекратява само формално, тъй като в случай на присъединяване то ще продължи своята висящност пред Административен съд Пазарджик. С оглед на това определението НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
95 Административно дело No 1437/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Х.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.Х.В.,***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 39/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище и КАНД № 960/2019г. на Административен съд Пазарджик във връзка с обжалване на НП № 19-0310-000028/22.01.2019г. на началник на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху присъдената като обезщетение сума, считано от 22.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.Х.В.,*** направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
96 Административно дело No 1439/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отменя Решение от 02.12.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към министерството на Околната среда и водите, с което на бенефициента община Велинград, в качеството му на възложител на обществена поръчка за извършено нарушение на чл. 59, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗОП, представляващо „нередност“ по смисъла на чл. 2, ал. 36 от Регламент № 1303/2013 и чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ, е определена финансова корекция в размер на 10 % по договор № 302/20.03.2019 г., с изпълнител „Б.И.С. - Инженеринг“ ЕООД, сключен на стойност 86 150 лв. без ДДС и предмет „Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор“. Осъжда Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към министерството на Околната среда и водите да заплати на община Велинград разноски по делото в размер на 998,15 лв. (деветстотин деветдесет и осем лева петнадесет стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
97 Административно дело No 1441/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.М.-К.-9. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-937-0025815/17.12.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на ЕТ „Сашка Манджукова – Катина – 91“ с ЕИК 822077950, със седалище и адрес на управление с. Алеко Константиново, обл. Пазарджик, ул. „Шипка“ № 20, представлявано от С.Н.М., е наложена ПАМ – „Запечатване на търговски обект“ – хранителен магазин, находящ се в находящ се в с. Алеко Константиново, ул. „Шипка“ № 20, стопанисван от жалбоподателя и е постановена забрана за достъп до него за 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ „Сашка Манджукова – Катина – 91“ с ЕИК 822077950, със седалище и адрес на управление с. Алеко Константиново, обл. Пазарджик, ул. „Шипка“ № 20, представлявано от С.Н.М., направените по делото разноски в размер на общо 150 (сто и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
98 Административно дело No 1442/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на М.П.Ф. от гр. Панагюрище, сумата от 100 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на М.П.Ф. от гр. Панагюрище, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
99 Административно дело No 1446/2019, IV състав Закон за движението по пътищата Д.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ИЗПРАЩА делото на петчленен състав на ВКС и ВАС за определяне на подсъдността. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1446/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.
100 Административно наказателно дело (К) No 1447/2019, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/20.09.2019 г., постановено по АНД № 92/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД с ЕИК: 131120358 сумата в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща сторени по делото разноски пред касационната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
101 Административно дело No 1451/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Б.Л. с ЕГН: ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1006-000447/12.07.2019 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 7.2.2020г.
102 Административно дело No 1452/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от изпълнителния директор Бойко Рановски, с адрес на призоваване гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на И.Д.Д. ***, сумата от 300 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от изпълнителния директор Бойко Рановски, с адрес на призоваване гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на И.Д.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
103 Административно наказателно дело (К) No 1453/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата МЕГАТРАНС ТОП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.10.2019 г., постановено по АНД № 1298/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
104 Административно дело No 1465/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № з-2593 от 27.09.2011г., издадена от Директора на ОДМВР гр.Пазарджик с която на И.В.А. е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение като държавен служител категория “Е” – І степен, младши автоконтрольор в група “Престъпления по пътищата” към отдел “Криминална полиция” при ОДМВР гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
105 Административно дело No 1467/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация А.Г.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.В. – общински съветник в Общински съвет Велинград, срещу Решение № 63/09.12.2019г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1467/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
106 Частно админист. наказателно дело (К) No 1484/2019, XII състав Частни КАНД и КАД ПЕРФЕКТ НР ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 10.2.2020г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 2891/29.11.2019 г. постановено по АНД № 2240/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което съдът е оставил без разглеждане жалбата на „Перфект НР“ ООД Пазарджик като процесуално недопустима и е прекратил производството по делото. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
107 Административно дело No 1500/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност КОНИ-КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Кони Ком“ ЕООД, ЕИК 112622042 против Ревизионен акт № 886/13.12.2019 г. на началник сектор, възложил ревизията и главен директор по приходите-ръководител на ревизията. Прекратява административно дело № 1500 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Дирекция „ОДОП при ТД на НАП – Пловдив“.
108 Административно дело No 24/2020, V състав Закон за съдебната власт Н.Й.Б. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г. Й. Николов, представляван от адвокат Н.Б., против разпореждане с №1/04.10.2019 г. на заместник-председателя на ОС-ПЗ, НК, с което е оставено без разглеждане оспорването по административен ред на отказ на съдия-докладчик. действащ като административен орган, за предоставяне пълно копие от поисканото НОХД №507/19г. по описа на ОС-ПЗ, който отказ е обективиран върху молба от 29.10.2019г. и прекратява адм.д. № 24 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
109 Административно дело No 40/2020, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Т.С.К.М.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.
110 Административно дело No 46/2020, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ЕТ Е.-Г.А. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Експрес – Г.А.“ с ЕИК 115254112, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Делев“ № 11, представлявано от Г.К.А. против действия на Началника на СГКК гр. Пазарджик по изменение на КККР на гр. Батак за имоти 02837.503.202, 02837.503.202.3, 02837.503.202.4, 02837.503.202.1 и 02837.503.202.1, на основание решение № 427 от 31.07.2013 г. по гр. дело № 38/2011 на Районен съд – Пещера, обективирани в уведомление с изх. № 24-15040 от 03.06.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 46/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
111 Административно дело No 52/2020, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 52/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 52/2020 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 1471/2019 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. Делото да се изпрати към адм. д. № № 1471/2019 г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
112 Административно дело No 82/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.И.Я. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Я. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000885/16.12.2019 г. на Началник на група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 82/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
113 Административно дело No 109/2020, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2020г.
Съдът счита, че няма пречка така изразената воля да не бъде зачетена, ето защо на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“, № 13, гр. Панагюрище, срещу Заповед № 18-179 от 07.01.2020г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър, Пазарджик с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ: 55302, одобрена със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.4116 с площ от 1880,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на Община Панагюрище; поземлен имот с идентификатор 55302.501.4117, с площ 1446,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на „СИНТЕЗ“ ООД; сграда с идентификатор 55302.501.4117.1, с площ от 58,00м?, с предназначение „сграда за енергопроизводство“, собственост на „СИНТЕЗ“ООД; заличаване на обекти от КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.3877, с площ от 3327,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване(до 10м.)“, собственост на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 109 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от съобщаването му на страните.
114 Административно дело No 118/2020, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Пловдив. Определението е окончателно.
115 Административно дело No 133/2020, I състав Изборен кодекс ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
ПП ГЕРБ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 179-МИ/24.01.2020г. на ОИК Белово, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на В.А.Ш. обявен за избран за Кмет на с.Аканджиево, общ.Белово. ИЗПРАЩА преписката на ОИК Белово за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Белово да заплати на ПП ГЕРБ, сума в размер на 720 лв. разноски по делото – изплатен адвокатски хонорар. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 21.2.2020г.
116 Административно дело No 144/2020, IV състав Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба от Областен управител на област Пазарджик Решение № 257-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, с което са обявени резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик местен референдум с въпроси: 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 2. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 3. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПУГДВМС Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
117 Административно дело No 145/2020, V състав Закон за водите ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на община Септември против Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 33110147 от 29.10.2019 година, издадено от директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район и прекратява административно дело № 145 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок съобщаването му на община Септември.
118 Частно админист. наказателно дело (К) No 146/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 19.2.2020г.
ОтменяОТМЕНЯ определение № 1765 от 16.12.2019 г., постановено по адм. д. № 1339/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик и ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по исковата молба. Определението не подлежи на обжалване.
119 Административно дело No 178/2020, I състав Закон за съдебната власт Д.Н.Н. РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Н.Н. ***, против разпореждане от 17.12.2019 г. на Районен съд Пазарджик, 9-ти състав, по н.ч.а.х.д. № 2356/2015 г. по описа на същия съд ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 178/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Материалите по делото да се приложат по адм.д. № 135/20г. за послужване. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
120 Административно дело No 197/2020, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на директора на Териториалното поделение на Държавно горско стопанство „Пазарджик“ против Заповед № 18-757 от 22.01.2020 година, издадена от началника на Службата по геодезия картография и кадастър – Пазарджик и прекратява административно дело № 197 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 година. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
121 Административно дело No 203/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Г.М.,
Е.Г.Ч.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от Л.Г.М. с ЕГН ********** и Е.Г.Ч. с ЕГН **********, подадена чрез адв. Г. ***, със съдебен адрес ***, офис 8 против Община Пазарджик, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 18 000 лева, обезщетение за причинени имуществени вреди за периода 30.10.2018 г. до 30.10.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
122 Административно дело No 230/2020, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ РИЦ МЕХАНИКА ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "УРКС",ГД ЕФК И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПИК КЪМ М-ВО НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.2.2020г.
Прекратява производството по адм.д. № 230/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик. Повдига спор за подсъдност с Административен съд София град. Изпраща делото на Върховен административен съд на Република България на основание чл. 135, ал. 5, в р. с ал. 3 от АПК за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
123 Административно дело No 237/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Х.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от адв.В.С. в качеството му на пълномощник на Г.Х.Ч. от гр.Карлово , понастоящем в Затвора Пазарджик против ГД“ИН“ София, с цена на иска 30 000 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 237/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Исковата молба да се върне на ищеца. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
124 Административно дело No 291/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 291 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА „жалбата“ на Й.А. А.,***, на Началник Затвора Пазарджик за разглеждането и администрирането ?, до Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, като молба за преместване на лишения от свобода в друг затвор. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд.
125 Частно административно дело No 293/2020, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПАНИ-БС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-127-0385575/11.02.2020 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати от съответния бюджет на „Пани - БС“ ЕООД, с ЕИК 200051872 и седалище гр. Велинград, представлявано от управителя Борис Димитров Шулев, сумата от 350/триста и петдесет/ лева разноски по производството. Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.188, ал.2 от ЗДДС. Препис от определението да се изпрати на страните.