Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 69/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СИТИ-СТРОЙИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сити – стройинвест“ ООД, ЕИК 200094133, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 9, представлявано от управителя Н.Г.П., подадена чрез адв. Г. *** против заповед № 37 от 06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, в обжалваната й част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
2 Административно дело No 841/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.Е.,
Г.И.С.,
В.И.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявания от Б.И.Е., Г.И.С. и В.И. ***, представлявана от Кмета на общината, с искане Община Ракитово да бъде осъдена да заплати на Б.И.Е., Г.И.С. и В.И.И., сума в размер на 12 920лв., както следва 4 306.67 лв. на Б.Е. и по 2153.33лв. на Г.И.С. и В.И.И., представляващи имуществени щети от незаконосъобразно действие – отказ на Кмета на община Ракитово да изпълни Решение на ОС Ракитово от 18.05.2000 г., обективиран в писмо от 20.03.2014г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
3 Административно дело No 982/2016, IV състав Закон за държавния служител Д.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.А.Х. ***, сумата 2970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева, представляваща обезщетение за времето, през което не е бил на държавна служба, поради незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със Заповед № Л-4056/h от 04.10.2016 г., издадена от главен директор на ГДИН при Министерството на правосъдието, ведно със законната лихва, считано от 12.07.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан в останалата му част. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.А.Х. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 262/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.Т.А., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. /триста лева/ представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на противоправни действия и бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, изразяващи се в липса на течаща вода и санитарен възел към спалното помещение на ищеца, за периода от 30.12.2015 г. до 25.11.2016 г., ведно със законна лихва върху тази сума от 07.01.2016г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Т.А., ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 35 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Министерство на правосъдието на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.Т.А., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 35 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, за периода от 30.12.2015 г. до 25.11.2016 г., РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
5 Административно дело No 308/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Р.С.Г. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.С.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 20 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.С.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 20 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
6 Административно дело No 417/2017, VI състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на „Хидроенерджи“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ****, за допълване на Решение № 642/18.12.2017г., постановено по адм. д. № 417/2017г. на Административен съд Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
7 Административно дело No 518/2017, I състав КСО А.И.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.М. *** против Решение №1012-12-48#1/09.06.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик с което е потвърдено разпореждане №ЕГН , ПР -2140-12-34 от 01.02.2017г. на ръководителя на пенсионното осигуряван, с което е отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО.
8 Административно дело No 538/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Я.С.Д. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 400 /четиристотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Я.С.Д. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 50 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
9 Административно дело No 550/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.З.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искова молба на В.З.И., срещу Областна дирекция на министерство на вътрешните работи Пазарджик, с която се иска тя да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 1 лев за причинените неимуществени вреди от условията в арестното помещение, където е изтърпял задържане от 24 часа от 15.30ч. на 25.11.2014г. до 15.30ч. на 26.11.2014г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
10 Административно дело No 586/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.П.Б., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. /триста лева/ представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на противоправни действия и бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, изразяващи се в неосигуряване на течаща вода и санитарен възел непосредствено към спалното помещение на ищеца, за периода от 08.06.2012 г. до 27.11.2012 г. и престой от един час на открито на ден, ведно със законна лихва върху тази сума от 07.01.2016г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б., ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б., ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, за заплащане на сумата от 10 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, за периода от 07.06.2012 г. до 27.11.2012 г., които продължават до 06.12.2017г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
11 Административно дело No 604/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.С., ЕГН **********, с адрес ***, против заповед № 977 от 24.07.2017 г. на кмета на община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Пристройка към жилищна сграда", находяща се в УПИ – V-5599, кв. 18, по плана на гр. Велинград, състояща се от първо ниво масивна част с размери дължина 5.85м, ширина 3.35м, с височина 2.20м.; второ ниво с изградена от дървен материал конструкция с размери 3.35м на 8.60м. с височини 2.50/3.50м. с находяща се вътре стълбищна клетка с размери 3.30м на 2.50м. с извършител Г.Д.С.. ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на кмета на община Велинград разноски по производството в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Й.М.К. и М.Г.К. разноски по производството в размер на 600 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
12 Административно дело No 675/2017, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против решение № 113/27.07.2017г. на Общински съвет-Пазарджик, с правно основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.6 , ал.1 от Закон за общинска собственост. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
13 Административно дело No 701/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Е.Ю.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** против Заповед № 1124/17.08.2017 г. на Кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. ОСЪЖДА Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Ц.П.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 718/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Б.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.К.Б. ***, подадена чрез адв. У., заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 17-1006-000-569/15.08.2017 год. на началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена на основание чл.171, т.1, б.“б“ от Закон за движение по пътищата/ЗДвП/ принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца“. ОСЪЖДА ОД на МВР- Пазарджик да заплати на Б.К.Б. *** сумата от 1010 /хиляда и десет/ лева, представляваща разноски по производството. РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
15 Административно дело No 736/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.М.Г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.2.2018г.
ОТМЕНЯ бездействието на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик по Молба, вх. № 4420 от 06.07.2017 г. на С.М.Г., ЕГН **********,***, да образува производство по принудително изпълнение на Заповед № ЗС/Д-РА-С/217 от 09.02.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. ЗАДЪЛЖАВА Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик да образува изпълнително дело по Молба, вх. № 4420 от 06.07.2017 г. на С.М.Г., ЕГН **********,***, за принудително изпълнение на Заповед № ЗС/Д-РА-С/217 от 09.02.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. Това в едноседмичен срок от получаване на настоящото решение. Препис от решението да се връчи на държавния съдебен изпълнител и на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. Препис от решението да се връчи на жалбоподателя с писмо с обратна разписка, както и посредством e-mail на адрес [email protected] Решението не подлежи на обжалване.
16 Административно дело No 774/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Т.Т.К. с ЕГН ********** от с. Бяга, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 200 /двеста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.К. с ЕГН ********** от с. Бяга, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 30 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
17 Административно дело No 801/2017, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КОМИСАР ВЕСЕЛИН КОЦЕВ НАЧАЛНИК НА ТС ЗАТВОР ГР. ПАЗАРДЖИК 2 КАТЕГОРИЯ КЪМ МП НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 26.2.2018г.
на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Комисар В.К., началник на Затвор гр. Пазарджик, 2 категория към МП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 801 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
18 Административно дело No 810/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отменя отказ от 12.09.2017 г. на началника на Затвор – Пазарджик лишеният от свобода Т.Т.К. да бъде преведен в „Затворническо общежитие Открит тип“. Изпраща преписката на началника на Затвор – Пазарджик за ново произнасяне, при спазване на дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. Осъжда Затвор – Пазарджик, да заплати на адвокат В.С.С. разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно.
19 Административно наказателно дело (К) No 818/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.2.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА КАНХД № 818/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, като оставя жалбата без разглеждане като недопустима. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна на жалбоподателя и ответника, а за прокурора – в 7-дневен срок от днес, пред Върховния административен съд на Република България.
20 Административно дело No 838/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.Ц.Н. НАЧАЛНИК НА РУП ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0310-000235/25.09.2017 г. на Началника на РУП Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
21 Административно дело No 839/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Ц.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000236/25.09.2017 г. на началник РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която на С.Ц.Н. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от същия закон – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
22 Административно дело No 846/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Х.М.,
Е.В.П.,
Л.В.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 27.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 846/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващия жалбоподател и в 7-дневен срок от връчване на съобщението за прекратяване на делото на останалите страни.
23 Административно дело No 848/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-290 от 10.10.2017 г. на началника на РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от шест месеца, на инсп. А.И.Б.. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 865/2017, IV състав Закон за водите ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.2.2018г.
ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд на Република България за определяне на подсъдността. ОТМЕНЯ дадения на 23.01.2018 г. ход на устните състезания. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 865/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
25 Административно дело No 881/2017, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ И.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.2.2018г.
Отменя Заповед № 620/16.10.2017 г. на кмета на община Панагюрище, с която е наредено изземването от И.Д.С. на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 55302.98.368 по КК и КР на гр. Панагюрище, представляващ пасище, седма категория, с площ 2865 кв.м. в местността „Света Петка“, землище Панагюрище, собственост на К.Т.Б. ***, съгласно Решение на Поземлена комисия – Панагюрище № РПАН от 05.01.2000 г. и Протокол за въвод във владение № 1702 от 02.03.2000 г. на ПК – Панагюрище. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 892/2017, VI състав Закон за движението по пътищата ЕТ А.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1818-000067/28.09.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
27 Административно дело No 893/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.2.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Т. с посочен постоянен адрес ***, против отказ на кмета на община Велинград да издаде заповед за допускане изменение на ПУП по реда на чл. 135, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, обективиран в писмо изх. № 94-00/6944 от 02.11.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 893/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъствалите страни.
28 Административно наказателно дело (К) No 900/2017, X състав Други по ЗАНН Р.Я.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №502 от 25.10.2017г., постановено по анд № 1572/17г., по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено НП № 001245 от 22.05.2017 на Началника на РУ на МВР-Пазарджик, с което на Р.Я.М. ***, ЕГН **********, на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД, във вр. с чл.6 от ЗБЛД е наложена глоба в размер на 100 лв. /сто лева/, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 50лв. /петдесет лева/., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВАВА ОТМЕНЯ НП № 001245 от 22.05.2017 на Началника на РУ на МВР-Пазарджик, с което на Р.Я.М. ***, ЕГН **********, на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД, във вр. с чл.6 от ЗБЛД е наложена глоба в размер на 100 лв. /сто лева/.
29 Административно наказателно дело (К) No 904/2017, X състав ЗАНН: БАБХ Р.Ц.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №150/10.10.2017г., постановено по нахд № 384/17г. по описа на РС Велинград, с което е потвърдено НП № 81/10.07.2017г. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните гр.Пазарджик ,с което на Р.Ц.Х. ***,с ЕГН-********** е наложено административно наказание-глоба в размер на 1500 лева на осн.чл.42 ал.1 от ЗХ/Закон за храните/,за осъществено нарушение по чл.12 ал.1 от ЗХ/Закон за храните/,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 81/10.07.2017г. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните гр.Пазарджик ,с което на Р.Ц.Х. ***,с ЕГН-********** е наложено административно наказание-глоба в размер на 1500 лева на осн.чл.42 ал.1 от ЗХ/Закон за храните/,за осъществено нарушение по чл.12 ал.1 от ЗХ/Закон за храните
30 Частно админист. наказателно дело (К) No 905/2017, X състав Частни КАНД и КАД М.Ф.У. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.10.2017г. постановено по АНД № 366/17г. по описа на РС Велинград и ВРЪЩА делото на Велинградски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия . Определението не подлежи на обжалване.
31 Административно дело No 908/2017, III състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-1006-000801/06.11.2017 г. – чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.К.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
32 Административно наказателно дело (К) No 909/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ Т.9.-В.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452/05.10.2017 г., постановено по АНД № 1106/2017г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
33 Административно дело No 913/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 16.01.2018 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Банка Пиреос България“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, ***, подадена чрез адв. С.Д., против Решение с изх. № 17-552-31.10.2017 г. на началника на Службата по геодезия картография и кадастър – гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 913/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Банка Пиреос България“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, ***, да заплати в полза на бюджета на Областна администрация Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА „Банка Пиреос България“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, ***, да заплати на „Петра Инвест“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 10, разноски по производството в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните
34 Административно дело No 914/2017, X състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК,
Ц.С.С.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление № 13-000582/20.02.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. Отменя наказателно постановление № 13-000582/20.02.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 126, т. 6 и т. 13 от КТ, във връзка с чл. 246, ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на Ц.С.С. на основание чл. 413, ал. 1 от КТ е наложена глоба в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.2.2018г.
35 Административно наказателно дело (К) No 915/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 467/11.10.2017 г., постановено по НАХД № 1424/2017 г., по описа на Районен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
36 Административно дело No 916/2017, I състав Закон за движението по пътищата Я.А.А. НАЧАЛНИК НА ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.А.А. с ЕГН ********** ***, Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000093/03.11.2017г. издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, група КПДГПА Пазарджик. Осъжда Началник група към ОДМВР Пазарджик, група КПДГПА Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Я.А.А. с ЕГН ********** *** сума в размер на 310 лв. съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
37 Административно дело No 917/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.В.Л. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Б.В.Л. с ЕГН ********** *** против Кмета на Община Панагюрище и Началника на ВИК Панагюрище, с искане ответниците солидарно да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 10 000 лева за претърпените от ищеца имуществени и неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 917/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 920/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛЕКСАНДЪР-1989 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. – 1989“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Братаница, общ. Пазарджик, ул. „Шеста“ № 3А, представлявано от управителя А.А.Г. против заповед № 37 от 06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, в обжалваната й част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
39 Административно дело No 923/2017, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.Д.З. Заповед № 17-1006-000641/09.09.2017 г., издадена от началник група към ОДМВР-Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, с която е приложена ПАМ на В.Д.З. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
40 Административно дело No 924/2017, III състав Закон за движението по пътищата В.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.З. с ЕГН ********** *** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-1006-000640 от 09.09.2017 г. на Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
41 Административно дело No 925/2017, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Министерство на правосъдието, ЕИК 000695349, представлявано от Цецка Цачева – министър на правосъдието срещу Заповед №534/14.08.2017г. издадена от административен ръководител- председател на Окръжен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 925/17 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се в 7-дневен срок от съобщението на страните за постановяването му с частна жалба пред Върховния административен съд.
42 Административно наказателно дело (К) No 926/2017, X състав ЗАНН: ДАНС БРОКЕР ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 490 от 20.10.2017 г., постановено по нахд № 1184, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което за нарушение на чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 23, ал. 4, в вр. с ал. 1 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
43 Административно дело No 927/2017, IV състав Закон за движението по пътищата ПРИНТЕКС ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ ПО жалба на И.Г.Б., в качеството му на управител на „Принтекс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ***, ***, ***, Заповед № 17-1006-000790/01.11.2017 г., издадена от началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик, с която е приложена ПАМ на И.Г.Б.,*** по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за шест месеца. ОСЪЖДА сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати на И.Г.Б.,*** разноски по производството в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
44 Административно наказателно дело (К) No 928/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.Л. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 479/18.10.2017 г., постановено по НАХД № 774, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
45 Административно дело No 929/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.К.К. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Столична община гр. София да заплати на Ц.К.К. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 5781/2017 г. на Софийски районен съд, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № СОА17-РД11-1543/18.02.2017 г. на зам.-кмета на Столична община, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.07.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Столична община гр. София да заплати на Ц.К.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
46 Административно дело No 932/2017, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.К. АСЕН САШЕВ ГЕШЕВ НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000722 от 08.10.2017г. на Началник група, Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо К. е наложена „санкция по чл. 171, т. 2а - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, считано от датата на изземване на СРМП част втора”, като са иззети два броя регистрационни табели РА6498КВ и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 008613025. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
47 Административно наказателно дело (К) No 935/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Г.Г.К. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 442/28.09.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1363/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0340-000244 от 07.03.2017 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, с което на Г.Г.К. *** е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
48 Административно дело No 936/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отменя Заповед № 1006з-14/16.10.2017 г. на началник група „КПДГПА“ в сектор „ПП“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която на К.В.Р. в качеството му на държавен служител – младши инспектор I-ва степен в група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение за срок от три месеца“. Осъжда група „КПДГПА“ в сектор „ПП“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.В.Р. разноски по делото в размер на 600 лв. /шестстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 937/2017, V състав Закон за движението по пътищата В.С.З. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отхвърля жалбата против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000355/19.11.2017 г. на началника на РУП Септември при ОДМВР Пазарджик, с която на В.С.З. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно наказателно дело (К) No 945/2017, XI състав ЗАНН: РИОСВ ИНТЕР-Д ООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 67/25.10.2017 г., постановено по НАХД № 181, по описа за 2017 г. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
51 Административно наказателно дело (К) No 946/2017, X състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.Г.Л. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158 от 20.10.2017 г., постановено по а.н.дело №261 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
52 Административно наказателно дело (К) No 947/2017, XI състав ЗАНН: НАП ОРИОН ИНВЕСТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 156/17.10.2017 г., постановено по НАХД № 265, по описа за 2017 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
53 Административно наказателно дело (К) No 948/2017, X състав ЗАНН: НАП ДИДИ-81 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 161 от 24.10.2017 г., постановено по нахд № 354, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 262912-F291667 от 03.04.2017 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 1 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
54 Административно наказателно дело (К) No 949/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ - ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СОФИЯ БСБ-ОЙЛ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 166/27.10.2017 г., постановено по НАХД № 216, по описа за 2017 год. на Районен съд Велинград и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 128/2016/2017 от 13.04.2017 г. на директора на Дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Централно митническо управление към Агенция Митници, с което на „БСБ-Ойл“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, индустриална зона, представлявано от Г.В.Б., е наложена имуществена санкция в размер на 4164,88 лева, на основание чл. 112, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Решението е окончателно.
55 Административно наказателно дело (К) No 951/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 13.11.2017г., постановено по а.н.дело №158 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
56 Административно дело No 957/2017, III състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000282 от 25.10.2017 г. на началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
57 Административно дело No 958/2017, I състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000283 от 25.10.2017 г. на началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
58 Административно наказателно дело (К) No 959/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 509 от 27.10.2017г., постановено по а.н.дело №1140 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
59 Административно дело No 961/2017, I състав ДОПК ЕТ З.Ш.-С. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Запринка Шуманова – Спадина“ЕИК 822070183, чрез адв.П.М. против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000095/12.01.2017г. издаден от орган по приходите, в частта потвърден с Решение № 13-38-100/14.11.2017г. на началник отдел “МДТ” при Община Пазарджик относно начисления данък върху превозните средства за МПС седлови влекач или влекач с ремарке марка „Скания“ с рег. № 9977АК в общ размер на 2064.11 лв. за 2014, 2015 и 2016г. ОСЪЖДА ЕТ“Запринка Шуманова – Спадина“ЕИК 822070183 да заплати на Община Пазарджик сумата от 374.49 лева, представляваща разноски по делото.
60 Административно наказателно дело (К) No 962/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Н.Г. ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 480 от 18.10.2017 г., постановено по нахд № 776, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., в частта на решението, с която е потвърдена част от Наказателно постановление № 17-1006-000140 от 20.02.2017 г., издадено от началника на Група в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, с която част от постановлението за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от същия закон на Г.Н.Г. е наложена глоба в размер на 10 лева. Решението е окончателно.
61 Административно дело No 963/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 95, ал. 3, чл. 104, ал. 3 и чл. 113, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера, приета с решение № 673/28.02.2011 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 63, изменена и допълнена с Решение № 319/27.02.2013 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 20. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
62 Административно дело No 964/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К.,*** срещу изявлението на фелдшера Диана Китова, че състоянието му позволява изтърпяване на наложеното му наказания „изолиране в наказателна килия“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 964 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
63 Административно наказателно дело (К) No 965/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 82/15.11.2017 г., постановено по НАХД № 190 по описа за 2017 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 966/2017, XI състав ЗАНН: НАП ВЕСИАНА-АНА МИРЧЕВА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 177/03.11.2017 г., постановено по НАХД № 374, по описа за 2017 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
65 Административно дело No 969/2017, II състав Закон за движението по пътищата Е.А.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000816 от 07.10.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо Е.А.Б., ЕГН : **********,*** е наложена „санкция“ по чл. 171, т. 2а - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца, считано от 22.10.2017 г.”, като са иззети два броя регистрационни табели РА4745ВТ и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 006548246. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
66 Административно наказателно дело (К) No 971/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК СТЕЛТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 530/03.11.2017 г., постановено по НАХД № 784 по описа за 2017 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 972/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК СТЕЛТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 532 от 03.11.2017 г., постановено по нахд № 781, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 13-000652/07.04.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 128, т. 2 от КТ на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 1 от същия кодекс на „Стелт“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Решението е окончателно.
68 Административно наказателно дело (К) No 973/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК СТЕЛТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 529/03.11.2017 г., постановено по НАХД № 777 по описа за 2017 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
69 Административно наказателно дело (К) No 974/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ПАЗАРДЖИК КЪМ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТЕЛТ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 531 от 03.11.2017г., постановено по а.н.дело №782 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
70 Административно наказателно дело (К) No 975/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.В.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение №487/19.10.2017г., постановено по АНД №1431 по описа за 2017 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
71 Административно наказателно дело (К) No 976/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Х.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 515 от 31.10.2017 г., постановено по нахд № 1144, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1560422 на ОД на МВР – Пазарджик, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 2 от същия закон на И.Х.И. е наложена глоба в размер на 50 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
72 Административно дело No 977/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Р.Т. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Обявява нищожността на Принудителна административна мярка, наложена на Maрин Р.Т. на 28.11.2017 г., изразяваща се в принудително преместване на автомобила на жалбоподателя марка „Мерцедес“, рег. № С 6068 МХ, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Обявява нищожността на Глоба с фиш серия № 0000002566 от 28.07.2017 г., с който на Maрин Р.Т. е наложена глоба в размер на 20 лв., издаден от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
73 Административно дело No 978/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Р.Т. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Отменя Принудителна административна мярка, наложена на С.Р.Т. на 28.11.2017 г., изразяваща се в принудително преместване на автомобила на жалбоподателя марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Ст 1081 ВВ, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Отменя Глоба с фиш А № 0000002565 от 28.11.2017 г., с който на С.Р.Т. е наложена глоба в размер на 20 лв., издаден от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
74 Административно наказателно дело (К) No 979/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Г.С.И. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 513 от 27.10.2017г., постановено по а.н.дело №2588 по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пазарджишки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
75 Административно дело No 981/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Т.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на К.Т.Ш., ЕГН **********, сумата от 300 /триста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1235/2017 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.11.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на К.Т.Ш., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
76 Административно дело No 982/2017, III състав Закон за движението по пътищата Л.И.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000826/10.11.2017 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Л.И.Г. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
77 Административно дело No 983/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.Г.Т. НАЧАЛНИК НА РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Г.Т. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Д. против Отказ рег.№1818з-178/20.10.2017г. на Началник РУ-Пазарджик към ОДВМВР- Пазарджик, с което на същия е отказано издаването на разрешение за носене, съхранение и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за охрана дейността на фирма “Б и Б Търговски център „ЕООД . Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаването му от страните,пред Върховния административен съд София.
78 Административно дело No 984/2017, I състав Закон за движението по пътищата С.М.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.М.К. ,Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000832/14.11.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца и са снети два броя регистрационни табели № РА9929ВР и СРМПС № 008501183. Осъжда Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на С.М.К. с ЕГН **********,сума в размер на 510 лв. съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
79 Административно наказателно дело (К) No 988/2017, XI състав ЗАНН: ИААА ХЕБЪРБУС АД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 537/06.11.2017 г., постановено по НАХД № 1624, по описа за 2017 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
80 Административно дело No 993/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Х.З. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.2.2018г.
Отменя Заповед № 315з-157/20.11.2017 г. на началника на РУП Пещера при ОД на МВР Пазарджик, с която на И.Х.З. в качеството му на държавен служител – младши полицейски инспектор в участък Брацигово към РУП Пещера при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Осъжда РУП Пещера при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.Х.З. разноски по делото в размер на 835 лв. /осемстотин тридесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно наказателно дело (К) No 994/2017, XI състав ЗАНН: ДНСК ДНСК СОФИЯ ВАМ ЛОГИСТИКС ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 449/25.10.2017 г., постановено по НАХД № 1076 по описа за 2017 г. на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
82 Административно дело No 996/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.2.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 5424/14.12.2017 г., подадена от Д. Г.А., подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му се заплати обезщетение за причинени вреди, както следва – 10 000 лева за причинени неимуществени вреди за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик за времето от 05.10.2016 г. до 14.12.2017 г.; 3300 лева обезщетение за неимуществени вреди при изтърпяване на наказанието „Изолиране в наказателна килия“; както и 5000 лева причинени имуществени вреди за унищожена от плъховете храна и дрехи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 996/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
83 Административно наказателно дело (К) No 997/2017, X състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Г.С.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №510/27.10.2017г. постановено по н.а.х. дело № 1423/17 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
84 Административно наказателно дело (К) No 998/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 525/02.11.2017 г., постановено по НАХД № 720 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
85 Административно наказателно дело (К) No 1000/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 535/03.11.2017 г., постановено по НАХД № 1404 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик, в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0340-001043/19.06.2017 г. на началника на РУ Септември, в частта му по т. 1 от същото, с което е наложено на Я.Д.М., с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, глоба в размер на 300 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 100 (сто) лева. Решението е окончателно.
86 Административно дело No 1003/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2018г.
Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г., приет от Общински съвет – Брацигово с Решение № 3 от 17.11.2015 г., взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
87 Административно наказателно дело (К) No 1005/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557 от 10.11.2017г., постановено по а.н.дело №1476 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
88 Административно дело No 1006/2017, III състав Закон за движението по пътищата В.Б.С. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0367-000298/09.10.2017 г. на Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на В.Б.С. с ЕГН ********** ***, офис 806 направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. ОСЪЖДА Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на адвокат С.Д.С. САК с адрес ***, процесуален представител на жалбоподателката В.Б.С. сумата от 500 /петстотин/ лева представляваща разноски за адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
89 Административно дело No 1009/2017, III състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-1006-000802/06.11.2017 г. – чл. 171, т. 2а от ЗДвП на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.К.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
90 Административно наказателно дело (К) No 1010/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 512 от 27.10.2017г., постановено по а.н.дело №1108 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
91 Административно дело No 1011/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.И.Т. НАЧАЛНИК НА РУП ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000325/27.11.2017 г., издадена от началника на РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик, с която на С.И.Т. за нарушение на чл. 174, ал. 3, пр. 2 от ЗДвП, на основание чл. 171, т. 1, б. б) е наложена принудителната административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.И.Т. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
92 Административно наказателно дело (К) No 1016/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ ЕТ И.Х.- 6. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183/09.11.2017г. по АДН № 420/2017г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
93 Административно наказателно дело (К) No 1018/2017, X състав ЗАНН: КЗП ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176 от 03.11.2017 г., постановено по а.н.дело №361 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
94 Административно дело No 1019/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.К.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Н.К.К. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 600 /шестстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.К.К. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
95 Административно дело No 1021/2017, I състав Закон за държавния служител А.Д.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № №ЧР-29/04.12.2017г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик ,с която е прекратено служебното и правоотношение на А.Д.К. *** за заеманата от нея длъжност главен експерт „Стопанисване и защита на горските територии“, отдел „експерти – горско стопанство“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик от бюджета на РДГ-Пазарджик ,да заплати на А.Д.К. *** сума в размер на 300 лв.- разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, с връчване на преписи за страните по чл. 138 от АПК.
96 Административно дело No 1025/2017, V състав Закон за движението по пътищата Й.М.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР В РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1818-00087/16.12.2017 г., издадена от началник Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Й.М.Т. е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 10 месеца. Осъжда Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Й.М.Т. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
97 Административно дело No 1027/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Б.И.-Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ЕТ „БГ ИНВЕСТ-Г.С.“, чрез представляващ Г.В.С.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1027/2017 г. по описа на АС Пазарджик. Определението е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за останалите страни.
98 Административно дело No 1035/2017, II състав Закон за движението по пътищата В.В.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000325 от 11.11.2017г. на Началник Група, Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В.В.К., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена санкция – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, лек автомобил „БМВ 528“, с рег. № РА6680ВР за шест месеца, като са отнети два броя регистрационни табели № РА6680ВР и СРМПС № 005951931. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на В.В.К., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
99 Административно дело No 1036/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч.,
А.И.Ч.,
М.К.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на С.Р.Ч. *** ; А.И.Ч.,*** и М.К.А.,***, срещу Покана по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, изх. № 1967 от 06.12.2017г. на Кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1036 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
100 Административно дело No 1037/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч.,
А.И.Ч.,
М.К.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Оставя без разглеждане жалбата на А.И.Ч. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Оставя без разглеждане жалбата на М.К.А. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Прекратява административно дело № 1037 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на тримата жалбоподатели и на кмета на община Сърница.
101 Административно наказателно дело (К) No 7/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК К.Г.П. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194 от 17.11.2017 г., постановено по а.н.дело №415 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
102 Административно дело No 8/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СД ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД „Елдорадо-НПР-Импорт-Експорт-Сие“ с ЕИК 112050243 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „30 – ти април“ № 52, с представляващ Д.Н.М. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-62/06.12.2017г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
103 Административно наказателно дело (К) No 23/2018, X състав Други по ЗАНН СВИКОМ АД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 558 от 10.11.2017г., постановено по а.н.дело №1048 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
104 Административно дело No 24/2018, V състав Закон за водите ЕКО-ХИДРОВАТ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ Р-Н С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.2.2018г.
Изпраща административно дело № 24 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. по подсъдност на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
105 Административно дело No 61/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2018г.
Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Асарел – Транс“ ООД сума в размер на 450 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 117/2017 г. по описа на Районен съд - Панагюрище, по което е постановено влязло в сила решение, с което е отменено издаденото срещу дружеството Наказателно постановление № 33-0000046 от 24.04.2017 г. от началника на ОО „Автомобилна администрация“ - Пазарджик. Отхвърля изцяло претенцията на „Асарел – Транс“ ООД за осъждане на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да му заплати разноските, направени по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
106 Административно дело No 65/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Б.Д. против Заповед № 15/21.11.2017 г. на главния архитект на община Ракитово. Прекратява административно дело № 65 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на главния архитект на община Ракитово.
107 Административно дело No 67/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.А.П. против Заповед № 341/10.05.2017 г. на кмета на община Пещера. Прекратява административно дело № 67 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на кмета на община Пещера.
108 Административно дело No 78/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.2.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на насроченото съдебно заседание на 19.03.2018 г. от 10.30 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 78/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 78/2018 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 77/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
109 Административно дело No 79/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Протокол № Р 8/18.01.2018г., т. І на комисията към Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 79 по описа за 2018г. на Административен съд-Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото да се връчи на страните.
110 Частно админист. наказателно дело (К) No 114/2018, XI състав Частни КАНД и КАД В.Ф.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 190 от 11.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 616/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Определението не подлежи на обжалване.
111 Административно дело No 118/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А., подадена против Заповед № 91/04.08.2017 г. на началника на затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 118/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
112 Административно дело No 119/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Ф.Х.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Х.Ф.К.. , подадена против Заповед № 94/08.08.2017 г. на началника на затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 119/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
113 Административно дело No 121/2018, I състав ДОПК ЕТ Е.-И.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Г.в качеството му на ЕТ“ЕЙВИС – И.Г.“ с ЕИК 822062966 , със седалище и адрес на управление с.Варвара , ул.“Двадесет и трета“№32, общ.Септември , обл.Пазарджик,чрез адв.Л. против мълчалив отказ на Началник на отдел „МДТ“ към Община Пазарджик за преизчисляване на данъчни задължения и издаване на АУДЗ за 2015г., 2016г. и 2017г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І-ви състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началник отдел „МДТ“ при Община гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
114 Административно дело No 145/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Д.Н.,
Н.Т.Н.,
А.А.Н.,
Н.А.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Н.Д.Н., Н.Т.Н., А.А.Н., Н.А.Н. ***, срещу Заповед № 159 от 18.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за ПУП – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ І-1339 (п.и. с идентификатор 55155.501.1339) ; УПИ ІІ-1338(п.и. с идентификатор 55155.501.1338) ; УПИ ІІІ-1337(п.и. с идентификатор 55155.501.1337) ; УПИ ІV-1336(п.и. с идентификатор 55155.501.1336) и ; УПИ V-1335(п.и. с идентификатор 55155.501.1335) от кв. 268 по плана на гр. Пазарджик, като с плана за застрояване е предвидено свързано застрояване от 10м. до 15м., при показатели за зона „Ц“ с Пзаст.80% ; Позел.20% и Кинт.3 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 145 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
115 Административно дело No 148/2018, V състав ДОПК А.И.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.2.2018г.
Изпраща административно дело № 148, по описа на Административен съд - Пазарджик за 2018 г.по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
116 Административно дело No 150/2018, VI състав Кодекс на труда Х.В.К. ДИРЕКТОР НА СУ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ-ЧАПАЙ" БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 150/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
117 Административно дело No 152/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. *** против Уведомително писмо № 005/03.01.2018 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 152/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
118 Административно дело No 155/2018, IV състав Закон за движението по пътищата З.Л.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.Л.К. ***, подадена против Заповед № 17-006-000923 от 28.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 155/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
119 Административно дело No 156/2018, IV състав Закон за движението по пътищата В.П.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.П.В. *** срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0315-000197/21.12.2017 г. на началник група към ОДМВР-Пазарджик, сектор Пътна полиция - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 156/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
120 Административно дело No 238/2018, V състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 28.2.2018г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Районен съд Пазарджик и изпраща административно дело № 238 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. на смесен състав от представители на ВКС и ВАС за решаване на спора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.