Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2021г. до 31.1.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 5/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.1.2021г.
Предвид подадената молба за оттегляне на жалбата, съдът намира, че са налице условията на чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 155, ал. 3 от АПК и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство – прекратено. С оттеглянето на жалбата си оспорващият е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда. С оглед на това и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, представлявана от кмета Т. Попов, против Акт № 02/03.10.2018 г. за установяване на публично държавно вземане, издадено от директора на РИОСВ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм д № 5/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответната страна.
2 Административно дело No 1438/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.1.2021г.
ОТМЕНЯ чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 23, т. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба за реда и условията за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер, приета с Решение № 173/29.06.2005г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 1474/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж /РС/ № 44 от 21.08.2019 г. на Главен архитект на Община Пещера. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на М.С.П. направени по делото разноски в размер на 1330( хиляда триста и тридесет) лева. Оставя без уважение искането на Р.Й. *** за присъждане на разноски по делото. Оставя без уважение искането на М.М.К., К.М.К., Г.И.П. и И.М.П. за присъждане на разноски по делото. Оставя без уважение искането на Община Пещера за присъждане на разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му с касационна жалба пред Върховен административен съд.
4 Административно наказателно дело (К) No 161/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС П.П.А.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 15.1.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 493 от 22.07.2020г., постановено по к.адм. дело № 161 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като в диспозитива на същото вместо „…обезщетение за забавено плащане за сумата от 2500,00лв. в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 14.12.2020г. до окончателното ? изплащане ….“, да се чете „…обезщетение за забавено плащане за сумата от 2500,00лв. в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 14.12.2018г. до окончателното ? изплащане ….“ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
5 Административно дело No 208/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОТМЕНЯ Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, приета с Решение № 24/14.02.2008г. на Общински съвет – Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
6 Административно дело No 402/2020, VIII състав КСО В.Л.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Л.Р., ЕГН: ********** *** срещу решение № 1012-12-16*1 /02,03,2020 год на Директора на ТП на НОИ- Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2140-12-388/06,12,2019 год. на началника на отдел „Пенсии“ към ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА В.Л.Р., ЕГН: ********** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик град сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България
7 Административно дело No 406/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция на К.Д.И.,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 5 000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 05.03.2020г. до 24.03.2020г., които са причинени от административна дейност осъществена от администрацията на Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 406 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
8 Административно дело No 448/2020, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност БЕЛОВО 2014 ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Белово 2014“ ЕАД, ЕИК 203111417 чрез управителя си, Мирослав Стефанов Влашков против Ревизионен акт / РА/ № Р-16001319003-091-001 от 20.12.2019г., издаден от Силвия Атанасова Георгиева- началник сектор, възложил ревизията и Пиринка Златанова Киприна- главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 128/ 16.03.20120 г. на Директора на Дирекция „обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Белово 2014“ ЕАД, ЕИК 203111417 да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 2557,29 лв /две хиляди петстотин петдесет и седем лв и 57 ст/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
9 Административно дело No 695/2020, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.В.З. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в частта в която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово за нанасяне на нови обекти в КК и КР, а именно поземлен имот с идентификатор 81089.10.2237 площ 217 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 81089.10.2238 с площ 1142 кв. м., собственост на Н.В.З. и заличени обекти -поземлен имот с идентификатор 81089.10.1131 с площ 1261 кв. м., собственост на Н.В.З.. ОСЪЖДА Агенция по геодезия картография и кадастър да заплати на Н.В.З. сумата от 860 лв./осемстотин и шейсет лева/ разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
10 Административно дело No 750/2020, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАРИНА МК 2010 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МАРИНА МК 2010“ ЕООД Заповед № 918/08.06.2020 г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрен на основание чл. 129 ал.2 от ЗУТ, съгласно чл. 134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ е одобрено частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV-8790, УПИ- V-9791 и УПИ VI- 8792 в кв. 20171 по плана на Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „МАРИНА МК 2010“ ЕООД сумата от 500 лв. сторени по производството разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
11 Административно дело No 795/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. срещу Направление № 20011961/12.06.2020г. на директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 795/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните. С оглед прекратяване на делото отменя се насроченото съдебно заседание на 21.01.2021 г.
12 Административно дело No 813/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.И.Л. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0367-000112/06.07.2020 г. на Началник РУ – Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на В.И.Л. с ЕГН ********** *** е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на лек автомобил „Мазда Премаци“ с № РА8146КВ за срок от шест месеца и са отнети две регистрационни табели. ОСЪЖДА Началник РУ – Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на В.И.Л. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2021г.
13 Административно дело No 823/2020, V състав КСО Б.Б.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2021г.
Отхвърля жалбата на Б. Б. Г. *** против Решение № Ц2153-15-44/11.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Пловдив, с което e оставена без уважение подадената по административен ред жалба от Г. против Разпореждане № ********** / Протокол № 2139-15-89/09 от 09.04.2020 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив, с което разпореждане ? е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от 27.11.2003 г. пожизнено по § 4, ал. 1 ПЗР на КСО, като е определен съответният размер на пенсията и са направени преизчисления за различни години, последното от които е считано от 01.07.2019 г. и е в размер 283.60 лв. Осъжда Б. Б. Г. *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /100 лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно наказателно дело (К) No 903/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.М. срещу Решение от 21.07.2020г. по АДН № 27/2020г. на Районен съд – Панагюрище в ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 20-0310-000060/16.01.2020 г. издадено от началника на РУ Панагюрище в частта му, с която основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 2, б. Е от ЗДвП, на Г.Н.М. е наложено наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца. ОТМЕНЯ Решение от 21.07.2020г. по АДН № 27/2020г. на Районен съд – Панагюрище в ЧАСТТА, с която съдът е потвърдил Наказателно постановление № 20-0310-000060/16.01.2020 г. издадено от началника на РУ Панагюрище в частта му, с която на Г.Н.М., ЕГН ********** на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-0310-000060/16.01.2020 г. издадено от началника на РУ Панагюрище само в частта , с която на Г.Н.М., ЕГН ********** на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание "глоба" от 200 лв. на 50/петдесет/ лв. и размера на наложеното наказание "лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца" на "лишаване от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
15 Административно дело No 917/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.1.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № РД-292/05.08.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Бургас да заплати на „Еко-Хидро-90“ ООД с ЕИК: 112580619, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. „Асен Златаров“ № 12 сумата в размер на 312,38 лева (триста и дванадесет лева и тридесет и осем стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
16 Административно дело No 971/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Определение от 11.12.2020г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.02.2021г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция и Молба конкретизация от 10.09.2020г. на И.З.К., ЕГН ********** с посочен адрес Затвор Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 2000000,00лева, заедно със законната лихва върху нея, представляващи обезщетение за нанесени неимуществени вреди в периода от 2016г. до 2017г., за целите календарни години и за периода от 04.05.2018г. до 05.09.2020г., като за периода от 03.05.2018г. до 05.10.2018г. е бил в наказателна килия, от администрацията и Началника на Затвора Пазарджик, изразяващи се в „…. психически тормоз, чувство за вина, унижение, вкарват ни страх с всекидневни таражи…“ в резултат на поставянето на ищеца в исковите периоди при неблагоприятни условия за обитаване, при минимална жилищна площ под 4.00м?, лоша, в малко количество и некалорична храна, заплахи от служителите в затвора, липса на топла вода, недействащи паник бутони, отказ да се предоставят документи относно здравословното състояние, лоши условия в ареста. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 971 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в седем дневен срок от съобщаването на страните.
17 Административно дело No 990/2020, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.1.2021г.
ОТМЕНЯ изразеното с действие волеизявление на органа на изменение на КККР, одобрена със Заповед № РД-18-407/10.06.2019г. на ИД на АГКК, засягащо ПИ 69835.62.680, обективирано в скица на ПИ № 15-740831-14.08.2020г., издадена от СКГГ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър, да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, представлявано от управител Георги Стойов Симеонов, сторените в производството пред първа инстанция разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
18 Административно дело (К) No 1016/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) А.Д.В.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 29.1.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 552 от 03.08.2020 г. по адм. дело № 2/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав в частта, в която са отхвърлени исковите претенции на А.Д.В., да бъде осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати обезщетение за неимуществени вреди за периода 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г. и за разликата от 320 лв. до 920 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периодите 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г. и от 10.09.2019 г. до 31.12.2019 г., както и обезщетение за забавено плащане върху главницата в размер на законната лихва за периода от 02.01.2020 г. до окончателното и изплащане, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Д.В., ЕГН **********,***, сумата от 600,00 (шестстотин) лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г., неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологически дискомфорт, причинени от действията на администрацията на Затвора Пазарджик, имащи за резултат поставянето на В. в неблагоприятни битови условия, ведно със законната лихва върху главницата от 920 (деветстотин и двадесет) лв. считано от 02.01.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552 от 03.08.2020 г. по адм. дело № 2/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
19 Административно дело No 1065/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И.,*** срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. за периода 18.11.2018 г. до 27.06.2019 г., причинени му в Затвора Бобов дол. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1065/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
20 Административно дело No 1066/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И.,*** срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. за периода 10.10.2015 г. до 20.03.2019 г., причинени му в Затвора Бобов дол. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1066/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
21 Административно дело No 1068/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ТЕНИС КЛУБ ПАЗАРДЖИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб-Пазарджик“ с ЕИК: 000357080 против Решение № 1753/08.09.2020 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Комисията за защита на конкуренцията. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис от настоящото определение да се изпрати на страните
22 Административно наказателно дело (К) No 1104/2020, XI състав ЗАНН: КЗП АРЕНА ХОТЕЛС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Решение №260006 от 31.08.2020г., постановено по а.н.дело 109 по описа на Районен съд Велинград за 2020 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-0048071 от 27.12.2019 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите, с което на „АРЕНА ХОТЕЛС“ ЕООД, ЕИК 201648965, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, пл. “Николай Гяуров“ № 1, за нарушение на чл.114, т. 1 от Закона за туризма, на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00лв. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, гр. София, да заплати на „АРЕНА ХОТЕЛС“ ЕООД, ЕИК 201648965, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, пл. “Николай Гяуров“ № 1, сумата от 300,00лв.(триста лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
23 Административно наказателно дело (К) No 1105/2020, XI състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ВЪЧА ТРЕЙД ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №53 от 06.08.2020г., постановено по а.н.дело №39 по описа на Районен съд Пещера за 2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
24 Административно дело No 1111/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И.,*** срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. за периода 05.07.2019 г. до 28.09.2020 г., причинени му в Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1111/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
25 Административно наказателно дело (К) No 1113/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК И.Д.Ф. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Решение №98 от 07.08.2020г., постановено по а.н.дело №87 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-0310-000379 от 15.04.2020г. на Началник Районно управление Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик, с което на И.Д.Ф., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.94, ал. 3, от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 178е от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 50,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
26 Административно наказателно дело (К) No 1117/2020, XI състав ЗАНН: РИОСВ С.П.Ч. РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №73 от 13.07.2020г., постановено по а.н.дело №241 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
27 Административно дело No 1119/2020, III състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез пълномощник П.И.Д. *** за съставяне на акт за раждане, обективиран в писмо с изх. № ГВ-4662/24.09.2020 г. ОСЪЖДА Е.И.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Панагюрище направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
28 Административно дело (К) No 1122/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) П.Д.Т.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 25.08.2019г., постановено по адм. дело № 18 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
29 Административно наказателно дело (К) No 1141/2020, X състав ЗАНН: МОСВ НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
Оставя в сила Решение № 412/10.07.2020 г., постановено по АНД № 1966/19 г. по описа на Районен съд – Пазарджик . Решението е окончателно.
30 Административно дело No 1142/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.А.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.А.Н.,*** срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение в размер на 60 000 лв. имуществени и неимуществени вреди за периода 2015 – 2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1142/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
31 Административно дело No 1143/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 7.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на К.Д.И. против ГДИН, с правно основание чл. 284 от ЗИНЗС с цена на иска 10 000 лв. за претърпени имуществени вреди в периода 01.01.2017-01.04.2019 във връзка с провеждано лечение и липса на информация за него. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 1143/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред тричленен състав на АС Пазарджик.
32 Административно дело (К) No 1147/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) М.Ю.К.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 627/25.08.2020 г., постановено по адм. дело № 56/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
33 Административно наказателно дело (К) No 1162/2020, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ТСТ ОЙЛ ЕООД АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТД ТРАКИЙСКА-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260020/31.08.2020 г., постановено по АНД № 590/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 203650635, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, местност „Чукур Савак“, комплекс „ТСТ ОЙЛ“, представлявано от управителите А.С. и Татяна Атанасова Симилиду, да заплати на Агенция „Митници“, ТД „Тракийска“ гр. Пловдив направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лв. Решението е окончателно.
34 Административно наказателно дело (К) No 1166/2020, XI състав Възобновяване на КАНД АСЕН ПАЛАВЕЕВ ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.1.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 18-0367-000067 от 09.02.2018 г., издадено от Даниел Благоев Бараков, временно преназначен на длъжността Началник на РУ Велинград, с което на Д.Г.Б. ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, са наложени административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0367-000067 от 09.02.2018 г., издадено от Даниел Благоев Бараков, временно преназначен на длъжността Началник на РУ Велинград, с което на Д.Г.Б. ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, са наложени административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 76, серия Д бл. № 0263730 от 10.01.2018г., съставен от Атанас Иванов Узунов, на длъжност мл. автоконтрольор в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.1.2021г.
35 Административно дело No 1169/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Г.В. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.1.2021г.
ИЗПРАЩА АД 1169/20г. по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на друг административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 1169/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
36 Административно дело No 1205/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.И.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2021г.
Отхвърля жалбата на К. Николаев Б.,*** против Заповед № 20-1006-000279/27.04.2020 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.1.2021г.
37 Административно дело No 1212/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДЕЙЗИ СТИЛ 88 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Дейзи Стил 88“ЕООД, с ЕИК 203524615, против мълчалив отказ на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ по подадено от него възражение с вх. № 02-131-2600/41#13 от 21.09.2020г. относно писмо с изх. № 02-131-2600/41#13 от 04.09.2020г. на изпълнителния директор на ДФЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1212 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.
38 Административно дело No 1215/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Д.Д. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Д. с ЕГН ********** ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0310-000114/19.10.2020 г. на Началник РУ – Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2021г.
39 Административно наказателно дело (К) No 1220/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ КАРАКАШ ЮЗГЮР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260043 от 16.09.2020г., постановено по н.а.дело № 318 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „Каракаш Юзгар“, ЕООД, ЕИК 204969803, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. „Братя Даскалови“, № 9, да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
40 Административно наказателно дело (К) No 1226/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.С. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260015/14.09.2020 г., постановено по АНД № 162/20 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
41 Административно дело No 1231/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.В.П. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Разпореждане № 4506-40-66/01.10.2020 г. на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ. ИЗПРАЩА преписката на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 1235/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.А.У. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.У. , ЕГН ********** против ЕР № 2497 от 182/25.09.20 г. на НЕЛК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1235 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно наказателно дело (К) No 1242/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260003/27.08.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 111/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
44 Административно наказателно дело (К) No 1244/2020, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260006/08.09.2020 г. постановено по АНД № 117/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
45 Административно наказателно дело (К) No 1245/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260002 от 27.08.2020г., постановено по н.а.дело № 108 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
46 Административно наказателно дело (К) No 1247/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260007 от 08.09.2020г., постановено по н.а.дело № 122 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
47 Административно наказателно дело (К) No 1248/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260014 от 14.09.2020г., постановено по н.а.дело № 121 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
48 Административно наказателно дело (К) No 1249/2020, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260012/14.09.2020 г. постановено по АНД № 118/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
49 Административно наказателно дело (К) No 1251/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260011/14.09.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 115/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
50 Административно наказателно дело (К) No 1257/2020, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ РОМЕА СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 02.10.2020г., постановено по а.н.дело №1211 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на “Ромеа Сървисис България” ЕООД, ЕИК: 202870144, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Боян Мирков” № 6, сумата от 500,00лв.(петстотин лева), представляваща сторени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
51 Административно наказателно дело (К) No 1258/2020, XI състав ЗАНН: РИОСВ ЕКОБУЛХАРТ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 529/30.09.2020 г. по анд 1238/20 г. по описа на РС Пазарджик. Решението е окончателно.
52 Административно наказателно дело (К) No 1259/2020, X състав ЗАНН: ДИТ КОЛОВАГ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260074/06.10.2020г., постановено по АНД №1062, по описа за 2020 год., Районен съд Пазарджик . ОСЪЖДА „КОЛОВАГ" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Септември, обл.Пазарджик, ЕИК 112131492 ДА ЗАПЛАТИ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", със седалище гр.София, бул."Княз Александър Дондуков" № 3, представлявана от изпълнителен директор, разноски в размер на 80 (осемдесет) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
53 Административно наказателно дело (К) No 1262/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.Г. СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260016 от 25.09.2020 г. по АНД № 56 по описа на 2020 г. на РС Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районен съд Велинград при спазване на дадените указания в настоящото решение. Решението е окончателно.
54 Административно дело No 1268/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.12.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.Х.Н.,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 285,28 лв. /двеста осемдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение по нахд № 348/2016 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело частично е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-001404 / 06.08.2014 г., издадено от началника на РУ – Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата от 285,28 лв., считано от 13.11.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля иска на Н.Х.Н.,*** против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. за сумата над присъдената сума от 285,28 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер 300 лв. по нахд № 348/2016 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело частично е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-001404 / 06.08.2014 г., издадено от началника на РУ – Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, като отхвърля и акцесорния иск за присъждане на мораторна лихва върху тази сумата 300 лв. от 21.10.2016 г. до 08.11.2020 г. в размер на 123,34 лв. и законната лихва върху сумата от 09.11.2020 г. до 12.11.2020 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.Х.Н.,*** разноски по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лв/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно наказателно дело (К) No 1286/2020, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК АМ-АС ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260079/06.10.2020 г., постановено по АНД № 1064/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София да заплати на „АМ - АС“ ЕООД, ЕИК 112660175, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ (кафе-аперитив АВИ), представлявано от управителя Атанас Кирилов Соколов, направените по делото разноски в размер на 300,00 (триста) лева.
56 Административно дело No 1292/2020, VII състав КСО Е.Н.Д. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 25.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.Д. ***, подадена чрез адв. Г.Д. против Отказ за издаване на справка за осигурителен стаж, натрупан в резултат на положен извънреден труд, обективиран в писмо с рег. № 11123/06.11.2020 г. на Гл. директор на РД „ИН“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1292/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалба и уточнение от Е.Н.Д. *** на директора на ТП на НОИ Пазарджик, за извършване на проверка и евентуално упражняване на правомощията му по чл. 349 от КСО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване само в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
57 Административно наказателно дело (К) No 1294/2020, XII състав ЗАНН: КХ ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ УЪРЛД ГЕЙМ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260024/06.10.2020 г. постановено по АНД № 239/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите София да заплати на „Уърлд Гейм” ЕООД с ЕИК 106598299, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, сторените по делото разноски в размер на 900 (деветстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
58 Административно дело No 1302/2020, IX състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност Началник на сектор, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта , с която за търговското дружество – жалбоподател „БУЛ ЛЕС “ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, представлявано от управителя Ангел Говедарски,е отказано да се признае правото на данъчен кредит за отчетни периоди 01.04.2017г. до 31.07.2017г. ; 01.02.2015г. до 28.02.2015г. и 01.12.2014г. до 31.12.2014г. в общ размер на 158 215,33 лв. по фактури, издадени от следните лица: „СМ Трейдинг 2016“ ЕООД с БУЛСТАТ 204028102 по 15 бр. фактури за м.06.2017 г. с ДДС общо 24 375,00 лв. и по 10 бр. фактури за м.07.2016 г. с ДДС в размер общо на 16 250,00 лв. с предмет на доставките европалети, „Интеграл Инвестмънт“ ЕООД с БУЛСТАТ 200470258 по 16 бр. фактури от м.06.2017 г. с общ размер ДДС от 24 018,80 лв. и с предмет на доставките хидроизолация, тухли, травертин, „Амирал Груп“ ЕООД с БУЛСТАТ 204428687 по 12 бр. фактури от м. 03.2017 г. с ДДС общо в размер на 18 010,00 лв. , отразени в дневници за покупки за м.04.2017 г. и с предмет на доставките различни видове строителни материали – външна мазилка, баластра, трошен камък, арматура, павета и др. , „Стофикс“ ЕООД с БУЛСТАТ 203891942 по две фактури от м.04.2017 г. №№ 1000000100 и 1000000101, и една за м. 05.2017 г. № 100000010 с ДДС общо за трите в размер на 17 432,20 лв. с предмет на доставките травертин и пирони, „Гама Сист“ ЕООД с БУЛСТАТ 204292746 по две фактури : от м.04.2017 г. № 1000000100 и от м.05.2017 г. № 100000010 с предмет на доставките аванс и иглолистни греди и дъски с ДДС общо в размер на 39 736,00 лв., „Адвенчър Мууд“ ЕООД по фактура № 82/27.07.2017 г. с ДДС 1 560,00 лв. и с предмет на доставката европалети и „Директ Трейдинг“ ЕООД с БУЛСТАТ 204600012 по фактура № 50001/31.07.2017 г. с ДДС в размер на 16 833,33 лв. с предмет на доставката авансово плащане, ведно със законна лихва забава в размер на 26889,78 лв. определена към 06.03.2019 г. въз основа на лихвен лист неразделна част от ревизионен акт . ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛ ЛЕС “ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, представлявано от управителя Ангел Говедарски, против Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност Началник на сектор, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в останалата й част , а именно относно отказа да бъде признато правото на данъчен кредит за доставка от контрахента „Конкриит Билд“ ЕООД с БУЛСТАТ 204454179 по фактура № 3/25.05.2017 г. с ДДС 32 666,67 лв. с предмет доставка и монтаж на пелет – преса , както и акцесорната претенция за лихва за забава към 06.03.2019 г. определена въз основа на лихвен лист в размер на 5998,50 лв. и относно определени допълнителни задължения по ЗДДС – главница в размер на 300,01 лв. за осъществени ВОП от Холандия /за периода м.12.2014 г. с ДДС в размер на 65,32 лв., за периода м.05.2017 г. с ДДС в размер на 129,47 лв., за периода м.07.2017 г. с ДДС в размер на 105,22 лв./ и лихви за забава към 06.03.2019 г. в общ размер от 69,05 лв./ ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, да заплати от бюджета си на „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, сумата от 5661,57 лв. представляваща извършени от дружеството разноски в производството по съразмерност. ОСЪЖДА „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а да заплати на Национална агенция за приходите, сумата от 69,69 лв. представляваща извършени разноски в производството по съразмерност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
59 Административно дело No 1315/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.12.2020г.
Прекратява делото
60 Административно дело No 1318/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Земеделски стопанин Щ.Г.Т. с БУЛСТАТ 112595699, чрез адв.М., против Заповед №ПЗ-З-287 от 23.11.2020 г., издадена от директора на ОДБХ Пазарджик. ОСЪЖДА Земеделски стопанин Щ.Г.Т. *** направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. На вещото лице Й.Н.Г. ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 200 лв. с оглед обстоятелството, че същото е извършило определени фактически действия, макар и да не е извършило експертизата. Останалият депозит ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН на жалбоподателя по посочена от него банкова сметка. ***. дело № 1318/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2021г.
61 Частно админист. наказателно дело (К) No 1320/2020, X състав Частни КАНД и КАД К.К.С. СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2021г.
Отменя Разпореждане № 2394 от 07.10.2020 г., постановено по нахд № 1390/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което поради просрочие е оставена без разглеждане жалбата на К.К.С. *** против Наказателно постановление № 20-1006-001276/02.06.2020 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик при Областна дирекция на МВР – Пазарджик и е прекратено производството по делото. Връща делото за продължаване на процесуалните действия на същия състав на Районен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
62 Административно наказателно дело (К) No 1321/2020, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ ЛЕО 94 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21/10.02.2020 г. постановено по АНД № 489/2019 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите София да заплати на „Лео 94” ЕООД, ЕИК 205190897, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Ал. Стамболийски” № 7, сторените по делото разноски в размер на 200 (двеста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
63 Административно наказателно дело (К) No 1323/2020, XI състав ЗАНН: НАП МАРЕНА-А-В ООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260026 от 09.10.2020 по анд 258/2020 на РС Велинград. Решението е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 1324/2020, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ БГ ИНВЕСТ АНГЕЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260020 от 29.09.2020 г. на Районен съд Велинград, постановено по административно дело № 263 по описа за 2020 г. на съда. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „БГ Инвест Ангелов“ ЕООД, ЕИК: 201011514 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р. Дошкинов“ № 3А сторените разноски за процесуално представителство в размер на 300.00лв.
65 Административно дело No 1326/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя А.К.А. *** за отвод на съдия-докладчик Красимир Лесенски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. *** против Направление за оказване на подкрепа № 20021494/27.10.2020 г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ Велинград и мълчалив отказ по подадено заявление с № РА-ВГ/1227 от 30.09.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1326/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване само в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
66 Административно наказателно дело (К) No 1328/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260024/19.10.2020 по анд 132/20 г. по описа на РС Панагюрище. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0310-001329 от 14.05.2020 г. на Началника на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на М.С.К., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението е окончателно.
67 Административно дело No 1330/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.Г.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.К. *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0340-000156/19.09.2020 г. на Началник РУ Септември към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1330/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.1.2021г.
68 Административно дело No 1331/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.Г.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 5.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на З.Г.К. *** против ЗППАМ № 20-0340-000157/19.09.2020 г. на Началника на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1331/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му пред ВАС Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.1.2021г.
69 Административно дело No 1334/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.Г.К. с ЕГН ********** *** против Разпореждане № 4506-40-104/12.11.2020 г. на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” към НОИ София. ОСЪЖДА И.Г.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
70 Административно наказателно дело (К) No 1346/2020, X състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Т.Л.В. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.1.2021г.
Отменя Решение № 260089 от 21.10.2020 г., постановено по нахд № 812/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено Наказателно постановление № 405050-F454688 от 06.12.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на НАП. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
71 Административно наказателно дело (К) No 1355/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260026/22.10.2020 г. по АНД № 187/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Т.М.М. да заплати в полза на ОДМВР-Пазарджик сторените разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
72 Административно наказателно дело (К) No 1357/2020, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ ЛЕО 94 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/10.02.2020г. на Пазарджишкия районен съд, постановено по АН Дело № 490/19 г. ОСЪЖДА, на осн. чл. 63, ал. 3 ЗАНН, Комисия за защита на потребителите да заплати на„ЛЕО 94" ЕООД, ЕИК 205190897, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. "Александър Стамболийски" № 7, разноски в размер на 200. 00 лв. /двеста лв. / за процесуално представителство по к.а.н.д. № 1357/20г. по описа на Административен съд Пазарджик.
73 Административно наказателно дело (К) No 1363/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК И.С.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.1.2021г.
Отменя Решение № 544 от 28.10.2020 г., постановено по нахд № 1342/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменен Електронен фиш за налагане на глоба Серия К № 3632484, издаден от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с който фиш за нарушение на чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на И.С.К. *** е наложена глоба в размер на 100 лв. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
74 Административно дело No 1380/2020, VII състав ДОПК С.Т.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.В. *** против Решение № 375/25.11.2020 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С200013-023-0003361/09.11.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1380/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
75 Административно дело No 1382/2020, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания И.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 28.1.2021г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 2228/13.11.2020 г. на Кмета на Община – Пазарджик, с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 55155.508837 по КККР на гр. Пазарджик, с площ от 434 кв.м., попадащ в улица „Атанас Бабата“ – улица от о.т.о.т. 6198-6199-6200-6201-6202, между кв. 505 и кв. 1 по плана на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС № 202/25.09.2013 г. и Решение на ОбС № 231/25.11.2013 г. в частта, с която е определено равностойно парично обезщетение в размер на 2475 лева на собственика И.А.Т., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 2475 (две хиляди четиристотин седемдесет и пет) лева на 4520 (четири хиляди петстотин и двадесет) лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на И.А.Т., ЕГН ********** *** по компенсация сумата от 214,85 лева (двеста и четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
76 Административно дело No 1383/2020, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания И.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.1.2021г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 2227/13.11.2020 г. на Кмета на Община – Пазарджик, с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 55155.508837 по КККР на гр. Пазарджик, с площ от 434 кв.м., попадащ в улица „Атанас Бабата“ – улица от о.т.о.т. 6198-6199-6200-6201-6202, между кв. 505 и кв. 1 по плана на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС № 202/25.09.2013 г. и Решение на ОбС № 231/25.11.2013 г. в частта, с която е определено равностойно парично обезщетение в размер на 10 850 лева на собственика И.А.Т., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 10 850 (десет хиляди осемстотин и петдесет) лева на 19 816 (деветнадесет хиляди осемстотин и шестнадесет) лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на И.А.Т., ЕГН ********** *** по компенсация сумата от 214,85 лева (двеста и четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.1.2021г.
77 Административно дело No 1390/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-НИКОЛАЙ ТЕРЗИЙСКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба на „Венита-Н.Т.“ ЕООД с ЕИК 202867017, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 61, представлявано от Н.Г.Т. против Заповед № ФК-702-0075624/03.11.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на юрисконсулт Колева като пълномощник на ЦУ на НАП с искане за присъждане на разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1390/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБ.
78 Административно дело No 1393/2020, I състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.Б. с ЕГН ********** *** против Мълчалив отказ на кмета на община Съединение по заявление за достъп до обществена информация № УРИ1606387976748/ 26.11.2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1393/20 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати на И.Е.Б. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 110 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Частно админист. наказателно дело (К) No 1405/2020, X състав Частни КАНД и КАД Д.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.1.2021г.
ПотвърждаваОставя в сила Определение № 456 от 04.11.2020 г., постановено по нахд № 1476/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което поради просрочие е оставена без разглеждане жалбата на Д.Н.М. *** против Наказателно постановление № 13-28/27.08.2020 г. на началника на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ – Пловдив при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и е прекратено производството по делото. Настоящото определение не подлежи на обжалване.
80 Административно дело No 1446/2020, IX състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Н.Ц.,
Б.С.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 20.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Ц. и Б.С.М. – като общински съветници при Общински съвет на Община Септември , както и в лично качество , като жители на Община Септември и част от местната общност , всички със съдебен адрес ***, офис 1 за адв. Н. Б. против Решение № 406 / 15.12.2020 г. , прието от Общински съвет при Община Септември , с което се решава да се поеме от Общината нов безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 2656800,00 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1446/2020 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
81 Административно дело No 1458/2020, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.1.2021г.
Освобождава Н.Н.А. от заплащане на държавна такса за образуване на делото. Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Н.Н.А., с която е направил искане съдът да нареди преустановяване на твърдяно незаконосъобразно бездействие на началника на Затвор – Пазарджик да му осигури поставяне на котлон и малка фурна за ползване в обособено помещение в затвора по подадена от жалбоподателя молба от 10.12.2020 г. Прекратява административно дело № 1458 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно дело No 1/2021, II състав Закон за закрила на детето А.Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД/Д-РА от 11.12.2020г., издадена от Иванка Атанасова Гагова – Пачева, изпълняваща длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Пазарджик, към Агенцията за социално подпомагане, с която на основание чл. 25, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето е наредено временно настаняване на С.А.анетова М., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***, с майка А.Й.М., баща неизвестен, в професионално приемно семейство на Ангелина Иванова Димитрова, утвърдена със Заповед № 13-РДСП-0029 от 20.11.2020 г. на Директора на РДСП, Пазарджик, до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от ЗЗД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
83 Частно административно дело (К) No 5/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 13.1.2021г.
ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А. от заплащане на държавна такса по адм. д. 5/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1777 от 24.11.2020 г. на Административен съд гр. Пазарджик, постановено по анд. 972/2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
84 Административно дело No 16/2021, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ С.В.-С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.В., регистрирана като едноличен търговец с фирма „С.В. – СИСИ“, ЕИК 112055429, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Отец Паисий“, № 4, с посочен съдебен адрес ***, адв. Минев, против Ревизионен акт № Р-16001320002749-091-001 от 24.09.2020г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност началник сектор в Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Евгени Стефанов Цончев, на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията, в частта му потвърдена с Решение № Х 606 от 04.12.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с която спрямо едноличния търговец за отчетен период от 01.06.2019г. до 30.06.2019г. са определени допълнителни задължения по ЗДДС за внасяне в бюджета в размер на 14628,52лв. и са начислени съответни лихви за просрочие в размер на 1786,22лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 16 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
85 Административно дело No 19/2021, IX състав Закон за закрила на детето П.Ц.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 19.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. № 1304-94П-00-0023 от 05.01.2021 г. по регистрационна номерация на А“СП“, Д „СП“ Панагюрище, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 19/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на настоящето дело подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок считано от днес.
86 Частно административно дело (К) No 33/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на К.А.С.,*** срещу Определение № 1811/27.11.2020 г. по адм. дело № 1325/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.
87 Частно админист. наказателно дело (К) No 47/2021, X състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.1.2021г.
Изпраща административно дело № 47 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. по подсъдност на Върховния административен съд. Прекратява адм.д. № 47 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
88 Частно административно дело No 55/2021, IX състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.К.Р. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 26.1.2021г.
С оглед на изложеното, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, озаглавена искане подадена от адв. Г.М. ***, със съдебен адрес:*** в качеството му на процесуален представител на М.К.Р., с искане началникът на Затвора Пазарджик да бъде задължен да прекрати бездействието си за отстраняване на здравословния проблем на М.К.Р., медицинска помощ във вр. с болка в зъбите – десен краен кътник, поради процесуална недопустимост и отпаднал правен интерес. ПРЕКРАТЯВА АД № 55/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА ГД „ИН“ гр. София да заплати на адв. Г.М. *** за осъществено от него процесуално представителство по реда на чл. 38 от ЗА във вр. с чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения – сумата в размер на 500 (петстотин) лева, представляващи възнаграждение за представителство в настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес.
89 Административно дело No 81/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Р.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-109 от 15.01.2021 г. на Началник Затвора Пазарджик, с която на Д.Р.А. е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия“. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, София да заплати на Д.Р.А., ЕГН:**********,***, сумата от 10 (десет) лева, извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред три членен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от днес.