Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2020г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 600/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“, в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик против Заповед 312з-972/27.04.2018 г. на директора на ОДМВР Пазарджик, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“, в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик срещу Заповед № 312з-1249/31.05.2018г., като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република Б. в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
2 Административно дело No 216/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ПАНИ-БС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Пани БС" ЕООД, с ЕИК 200051872, гр. Велинград Ревизионен акт № Р-16001318002378-092-01/02.11.2018 г., издаден от Цветана Спасова Джиева на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, и Иван Георгиев Пенев – главен инспектор, при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 42/28.01.2019 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно допълнително начислен ДДС в размер на 30 741, 02 (тридесет хиляди седемстотин четиридесет и един лева и две стотинки)лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 6457, 23 лева (шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и двадесет и три стотинки), като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част по отказ на право на приспадане на данъчен кредит и прилежащи лихви в общ размер на 297 214,87 лева (двеста деветдесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и осемдесет и седем стотинки) като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Пани БС" ЕООД, с ЕИК 200051872, със седалище и адрес на управление гр. Велинград да заплати на Национална агенция за приходите сумата от 2 564 лева (две хиляди петстотин шестдесет и четири лева) дължимо юрисконсултско възнаграждение, по съразмерност и компенсация. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
3 Административно дело No 225/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕТ О.-9.-К.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Оскар-999-К. Б.“, подаден против Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на община Пещера, приета с Решение № 581/31.08.2010 г. на Общински съвет – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 225/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на Република България.
4 Административно дело No 371/2019, I състав ДОПК Д.И.Я. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ АУЗД № ПО16001318097497-180-001/03.12.2018г. издаден от Татяна Консулова, на длъжност главен инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиенти“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение №30/23.01.2019г. на ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА директора на ТД на НАП Пловдив да заплати на Д.И.Я. ***, деловодни разноски в размер на 60 /шестдесет/ лева. ОСЪЖДА директора на ТД на НАП Пловдив да заплати по сметката на административен съд Пазарджик сума в размер на 34 лева, представляваща сума за доплащане депозит на вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 403/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ А.-А.Л. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.1.2020г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № 015/22.03.2019г. издадено от зам.кмет на община Септември,в частта определяща правата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане, както и частта, определяща „Цел на водовземането“ ОСЪЖДА Община Септември да заплати на ЕТ“Анкона – А.Л.“ ЕИК 112530527 , представляван от А.Л. , със седалище и адрес на управление с.Варвара, обл.Пазарджик сумата от 1050 лева, съставляваща сторени в съдебното производство разноски, на основание чл 143, ал 1 АПК Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването на страните пред Върховен административен съд Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 АПК
6 Административно дело No 584/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.К.,
Г.К.П.,
Е.К.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К., Г.К.П. и Е.К.Г. против Заповед № 826/25.04.2019г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.Г.К., Г.К.П. и Е.К.Г.,*** сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
7 Административно дело No 617/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Х.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.П. с ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № Р–16001318004195-091-001/20.02.2019 г., потвърден с Решение № 284/09.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Х.Д.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 1 542 /хиляда петстотин четиридесет и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
8 Административно дело No 660/2019, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.С.Т. ЦЕНТРАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ-МВР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.С.Т., ЕГН **********,***, срещу Медицинско удостоверение № 56/14 от 02.04.2019г., издадено от Централната лекарска експертна комисия – Медицински институт МВР в което е определено, че увреждането на Д.С.Т., което е причинило възпаление на левия слухов нерв с невросензорна загуба на слуха на лявото ухо с акустична слухова загуба от 18,75dB при нормален слух двустранно и не е довело до трайно отслабване на слуха, а само до разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, което съответства на квалификацията за лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК. ОСЪЖДА Д.С.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Медицински институт - МВР, гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев“, № 79, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
9 Административно дело No 661/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева против Ревизионен акт № Р – 16001318002332-091-001/13.02.2019 г., потвърдената му част с Решение № 301/13.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 984 (деветстотин осемдесет и четири) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 667/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.И.В. ЕГН **********, сумата в размер на 300 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м. за периода 12.12.2017г. до 21.05.2018г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.И.В. ЕГН **********, законна лихва върху присъдената сума, считано от 21.05.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.И.В. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 300 (триста) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. за претърпени имуществени вреди за период 01.01.2011г.-31.12.2018г. като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
11 Административно дело No 667/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 28/13.01.2020г. по адм.д. № 667/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 4 в диспозитива на решението на негова страница 10, вместо „имуществени вреди" да се чете „неимуществени вреди". Решението може да се обжалва с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването.
12 Административно дело No 675/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 14.1.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 940 от 17.12.2019г., постановено по адм. дело № 675 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в на стр. 1 ; стр. 13 и стр. 14 в диспозитива на същото вместо „…Община Пазарджик.…“ да се чете „…Община Пещера…“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
13 Административно дело No 677/2019, I състав Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Н.Б.Н. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Б.Н. , Решение за установяване конфликт на интереси, издадено от постоянна комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет Септември, с което е установен конфликт на интереси по отношение на Н.Б.Н., в качеството му на кмет на кметство Варвара, община Септември, област Пазарджик, и на основание чл. 171, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 26, ал. 3 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси е наложена на Н.Б.Н. ГЛОБА в размер на 1000 лева платими по сметка на Община Септември,като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Септември, от бюджета на община Септември, следва да бъде осъдена да заплати на Н.Б.Н. сумата от 2110 лева, представляваща 10 лева внесена държавна такса и 2100 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат – 300лв. – за запознаване и проучване на делото, 500лв. за изготвяне на жалбата , 1200лв. за представителство пред съда и 100лв. за явяване след второ съдебно заседание. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 678/2019, VI състав КСО Ц.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Д.М., с ЕГН **********,***, против Решение № 1012-12-71#1/17.05.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № РВ-3-12-00545429/01.04.2019г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 678/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната.
15 Административно наказателно дело (К) No 682/2019, XI състав ЗАНН: ДНСК Г.Т.Г. РОНСК ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 15.04.2019г., постановено по а.н.дело №20 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., в частта с която е изменено Наказателно постановление № Пз-2 от 08.01.2019г. на Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, с което на Г.Т.Г., за нарушение по чл. 178, ал.1, във връзка чл. 177 от Закона за устройство на територията, на основание чл. 233 от Закона за устройство на територията, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500,00лв., като размера на същата е \ на 100,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
16 Административно дело No 730/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВИНДЪСТРИ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Ивиндъстри“ ЕООД с ЕИК 200262136, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги С. Раковски“ № 14, представлявано от И. Г. Л. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000369/10.06.2019 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2020г.
17 Административно дело No 768/2019, VI състав КСО А.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.1.2020г.
ДОПЪЛВА Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта за разноските като: ОСЪЖДА Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик да заплати на А.В.К. разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева за адвокатско възнаграждение и държавна такса. ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 22 от стр. 1 от мотивите на решението вместо „адв. Икономов" да се чете „адв. П." Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
18 Административно дело No 781/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.П.,
Ц.Б.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.П. и Ц.Б.П.,***, подадена против Заповед № 619/22.04.2019 г. на Кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 781/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.
19 Административно дело No 790/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Г.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Ж. ***, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0315-000065/15.04.2019 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
20 Административно дело No 809/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ФАЛКО 123 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 29.1.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 821 от 21.11.2019г., постановено по адм. дело № 809 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в диспозитива на същото вместо „… да заплати на Националния осигурителен институт сумата от 500,00лв….“, да се чете „….. да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София сумата от 500,00лв….“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
21 Административно дело No 851/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.Н.,
Д.С.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.Н. и Д.С.Н. ***, Заповед № РД-318 от 10.07.2019 г. на кмета на Община Брацигово. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Брацигово за ново произнасяне по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ по подаденото заявление, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н.,***, сума в размер на 620 (шестстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
22 Административно дело No 902/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-758 от 12.07.2019г. на Кмета на Община Ракитово с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията на М.А.Б., ЕГН **********,*** е наредено да се премахне незаконен строеж : „… стопанска сграда, гараж и двуетажна пристройка, напиращи се в ПИ 62004.5.811 по кадастралната карта на гр. Ракитово, ул. „Бежаница“, № 2…“. ОСЪЖДА Община Ракитово, обл. Пловдивска да заплати на М.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 110,00лв. (сто и десет лв. петдесет ст.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
23 Административно дело No 931/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Г. против Заповед № 1715/31.07.2019 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.Г. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
24 Административно дело No 946/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Г.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.П.,***, срещу Заповед №18-7645/24.07.2019г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с която е одобрено изменение в КККР на гр.Костандово, община Ракитово, одобрена със заповед № РД-18-1637/20.09.2018г. на изп. директор на АГКК, представляващо отстраняване на грешка в одобрената КК. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София /юридическо лице, съгласно чл.10 ал.1 от ЗКИР/ да заплати на А.Г.П.,*** направените в производството разноски от 960 /деветстотин и шестдесет/лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.
25 Административно наказателно дело (К) No 1083/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Д.С.Ч. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 73 от 05.08.2019г., постановено по а.н.дело №160 по описа на Районен съд Пещера за 2019 г., с което е изменено Наказателно постановление № 13-001519 от 21.06.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, Пазарджик, съответно с което на земеделски производител Д.С.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание глоба в размер на 1600,00лв., като размера на размера на наказанието е намален на 160,00лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-001519 от 21.06.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, Пазарджик, съответно с което на земеделски производител Д.С.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание глоба в размер на 1600,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
26 Административно дело No 1084/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.С.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И. Хами М. с ЕГН **********,***, чрез адв.Г.М.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията „- София. Искът е в размер на 15 000 лв. Период за който се твърди, че са причинени неимуществените щети – 28.06.2016г. до 12.12.2018г.при пребиваването му в следствения арест в гр.Кърджали. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
27 Административно дело No 1085/2019, VI състав ДОПК М.В.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Р., с ЕГН **********, от гр. Септември, срещу Решение № 322/21.08.2019г. на Директор на териториална дирекция НАП Пловдив, издадено по повод неговата жалба с вх. № 94-00-4602#3/19.08.2019г. против Постановление изх. № С180013-022-0023877/12.04.2018г. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 88, ал. 3 от АПК.
В законна сила на 21.1.2020г.
28 Административно дело (К) No 1098/2019, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Л.Г.М. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.1.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 890/05.12.2019г. постановено по к.адм.д.№1098/19г. по описа на Административен съд – Пазарджик десети състав, като в В диспоспозитива на решението да се чете : „ОТМЕНЯ Решение №994/08.07.2019г. постановено гр.д.№ 1500/19г. по описа на Районен съд Пазарджик и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.“ Решението е окончателно и НЕ подлежи на обжалване.
29 Административно дело No 1107/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.М. от с.Мало Конаре в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** СУМАТА от 1200 / хиляда и двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, и допускане да му бъдат нанесени физически наранявания от друг лишен от свобода – К., за периода от 07.02.2017г. до 22.05.2017г.;23.05.2017г. – 05.06.2017г.;01.02.2019г. – 02.07.2019г,и 11.09.2019г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 30.09.2019г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Л.И.М. от с.Мало Конаре в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 1200 лв. до размер 20 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.
30 Административно дело No 1145/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, 500 /петстотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 500 /петстотин/ лева за неимуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и искането за заплащане на мораторна лихва, касаеща неимуществените вреди, от датата на влизане в сила на съдебното решение по НАХ дело № 890/2018 г. на РС – Пазарджик – 28.11.2018 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 43.61 /четиридесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
31 Административно дело No 1160/2019, III състав КСО Г.Т.Д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И. *** и съдебен адрес ***, офис 4 против Акт за прекратяване № 1040-15-76/20.09.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2020г.
32 Административно наказателно дело (К) No 1162/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №528 от 10.09.2019г., постановено по а.н.дело №1008 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
33 Административно наказателно дело (К) No 1165/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №531 от 10.09.2019г., постановено по а.н.дело №1045 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
34 Административно наказателно дело (К) No 1174/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ КЪМ ЦУ НА АГЕНЦИЯТА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №548 от 11.09.2019г., постановено по а.н.дело №1005 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
35 Административно наказателно дело (К) No 1181/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.А. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №488 от 26.07.2019г., постановено по а.н.дело №545 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0340-001888 от 21.12.2019г. на Началник РУ Септември към Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, с което на И.С.А., ЕГН **********, за нарушение по чл. 140, ал.1, от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т.1 от Закона за движението по пътищата, са наложени административни наказания „глоба“ в размер на по 150,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
36 Административно дело No 1194/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.1.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 775/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 939/21.03.2019 г., издадено от Началник Отдел ОП при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 1197/2019, VI състав Закон за движението по пътищата К.А.И. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР СОФИЯ, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ИХТИМАН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на К.А.И. Заповед № 19-0274-000170/08.09.2019 г. на началник РУ Ихтиман към ОДМВР София, с която е приложена ПАМ по чл. 171, т. 2а, буква А от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА6971ВС за срок от 1 година, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 1 година на шест месеца. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 14.1.2020г.
38 Административно дело No 1199/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 300,00лв.(триста лв.), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по н.а.д. № 138 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 21.10.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
39 Административно дело No 1205/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000154 от 26.08.2019г. на Началник Районно Управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.В.А., ЕГН:**********,***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.1.2020г.
40 Административно дело No 1222/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, сумата от 700/ седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 25.10.2019г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 310 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
41 Административно наказателно дело (К) No 1224/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ "ХЕБЪР"-ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 520/05.09.2019г., по АДН № 1106/2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
42 Административно дело No 1229/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.Г.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000156 от 26.08.2019 г. издадена от Началник РУ-Велинград при ОДМВР гр. Пазарджик, с която на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. ""б"" от ЗДвП – временнно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпросаза отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА РУ-Велинград към ОДМВР гр. Пазарджик да заплати на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.1.2020г.
43 Административно дело No 1235/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 63, ал. 2 и ал. 3 и чл. 64, т.1, т.2, т.3, т.4 и т. 5 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сърница, приета с Решение № 28 по Протокол № 3 от 28.03.2016г. на Общински съвет Сърница. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
44 Административно дело No 1247/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 64/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 13-001184/13.02.2019 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.10.019 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно дело No 1271/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 30, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 2 в частта ? относно „…Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 90 от 2005 г.)…“; чл. 37, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 39, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 в частта им относно „…събиране, транспортиране…“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 30, ал. 3 и ал. 4, от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение №638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
46 Административно дело No 1290/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на правния спор. ОСТАВЯ без разглеждане Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 31, чл. 32, чл. 61, във връзка с чл. 41, т. 15, чл. 70, чл. 71 и чл. 72 от Наредба № 1 обществения ред в Община Ракитово, приета с Решение № 873 от 30.06.2011г. на Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1290 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му на страните, с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
47 Административно наказателно дело (К) No 1293/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Й.И. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на И.Й.И., срещу Решение № 82/01.10.2019г. по АДН № 80/2019г. на Районен съд – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1293/2019 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.1.2020г.
48 Административно наказателно дело (К) No 1309/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК В.И.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Стефан Георгиев Божилов – началник на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, против Решение № 595 от 10.10.2019 г., постановено по АНД № 982/2019 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1309 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 година. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.
49 Административно дело No 1314/2019, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи П.К.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на П.К.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед № 312з-2969 от 21.10.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА П.К.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 (четиристотин) лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
50 Административно наказателно дело (К) No 1317/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК И.М.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №102 от 28.10.2019г., постановено по а.н.дело №184 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
51 Административно дело No 1320/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 22.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 20.11.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
52 Административно дело No 1344/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.К.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2020г.
На основание чл. 159, т.1 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1344/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващите пред ВАС на РБългария.
В законна сила на 25.1.2020г.
53 Административно наказателно дело (К) No 1346/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Л.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №599 от 10.10.2019г., постановено по а.н.дело №956 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-1818-000137 от 11.04.2019г. на Началник Районно управление Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик, с което на С.Л.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.70, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 20,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
54 Административно наказателно дело (К) No 1347/2019, XI състав Други по ЗАНН А.П.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 628/28.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1065/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
55 Административно наказателно дело (К) No 1354/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.А.В. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90/21.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 184/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. ОСЪЖДА С.А.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Териториална дирекция „Тракийска“ при Агенция „Митници“ сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
56 Административно наказателно дело (К) No 1363/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ М.-6.-Г.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 23.10.2019г., постановено по а.н.дело №260 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., в частта с която е изменено Наказателно постановление № 442009 – F467922 от 12.06.2019г. издадено от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централно управление на Националната агенция за приходите, съответно с което на Г.Я.П., регистрирана като едноличен търговец с фирма „ МЕГГ – 61 – Г.П.“, ЕИК 822139722, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. „Антон Попов“, № 4, за нарушение по чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 600,00лв., като размера на санкцията е намален на 500,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
57 Административно наказателно дело (К) No 1373/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №636 от 30.10.2019г., постановено по а.н.дело №1002 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
58 Административно наказателно дело (К) No 1374/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦУ НА НАП ГР. СОФИЯ ЧРЕЗ ЮРК. МИЛЕН КОЛЕВ ТРИФОНОВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 639/30.10.2019 г., постановено по АНД № 1017/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „Лазур Паркет 97“ с ЕИК 204870755, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „България“ № 73, с представляващ Стоян Спасов Спасов, да заплати на ЦУ на НАП гр. София сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
59 Административно наказателно дело (К) No 1376/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЛАЗУР ПАРКЕТ 97 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №638 от 30.10.2019г., постановено по а.н.дело №1011 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
60 Административно дело No 1408/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 500 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 10.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
61 Административно дело No 1410/2019, V състав Закон за акцизите и данъчните складове И.А.Б. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.А.Б.,*** против мълчалив отказ на директора на Агенция „Митници“, с който е потвърдено решение № РТД3000-1622/29.08.2019 г. на с.д. ТД „Тракийска“. Прекратява административно дело № 1410 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Агенция „Митници“.
62 Административно наказателно дело (К) No 1417/2019, XI състав ЗАНН: НАП РОСГРУП 1 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.1.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 140/29.08.2019 г., постановено по АНД № 322/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
63 Административно дело No 1424/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Д-р Ангел Палешников-АППДМ-ИП“, със седалище гр. Пазарджик, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1424/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на директора на РЗОК – Пазарджик по подведомственост. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му, вкл. и от органа, на който делото е изпратено.
64 Административно наказателно дело (К) No 1426/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Д.М.И. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик против Решение № 108/04.11.2019 г. на РС Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1426/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок, който за присъстващите страни – ответника и Окръжна прокуратура Пазарджик започва да тече от днес, а за касатора – от получаване на съобщението.
65 Административно дело No 1429/2019, IV състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.В.П. ***, подадена чрез адв. М.П., против мълчалив отказ по искане за спиране на АУЗД № АУ000659 от 22.04.2019 г., издаден от орган по приходите в Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, в частта му за заплащане на данък превозни средства (ДПС) на лек автомобил. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1429/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
66 Частно административно дело No 1464/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАНЕСА ФУУДС 77 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на предварителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-933-0025814/17.12.2019 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
67 Административно дело No 1476/2019, IV състав Изборен кодекс С.П.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. *** против Решение № 76-МИ/23.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча. ОСЪЖДА С.П.Ч. ***, да заплати на Общинска избирателна комисия – Стрелча направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.
68 Административно дело No 17/2020, VI състав Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ,
П.Н.Ц.,
Г.Ч.Б.,
Н.А.Д.,
Н.Й.Б.,
ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 190/07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на М.В.Р.,*** на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019г. на ОИК Септември. ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г. и прекратява производството по отношение на нея. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, подадена срещу Решение № 190/07.01.2020г. на Общинската избирателна комисия Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на тях. Осъжда Общинска избирателна комисия Септември да заплати на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“ съдебни разноски в размер на 900 /деветстотин лева/. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
69 Административно дело No 32/2020, VII състав Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПК ЕКОГЛАСНОСТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 10.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 32/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 32/2020 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
70 Административно дело No 45/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ О.-9.-К.Б. ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, по отношение на компетентния съд по искова молба, предявена от Красимир Костадинов Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „ОСКАР – 999- Красимир Б.“, ЕИК 120067776, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Верила“, № 45А, да бъде установено по отношение на Община Пещера да му заплати сумата от 5100,00лв., заявена като част от цялото вземане в размер но 50000,00лв., както и обезщетение за забавено плащане на същата сума в размер на законната лихва от датата на получаване на заявлението по чл. 410 ГПК, т. е. 10.11.2017г. до окончателното и изплащане. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд по компетентност.
71 Административно дело No 48/2020, II състав Изборен кодекс ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 48 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. ИЗПРАЩА Протест на прокурор При Районна прокуратура Пазарджик срещу Решение № 190 от 07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия гр. Септември, с което на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА е отказала да обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на Марин Василев Рачев, като кмет на Община Септември, за присъединяване и общо разглеждане в производството по адм. дело № 17 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
72 Административно дело No 55/2020, I състав Закон за опазване на околната среда ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Варварски минерални бани“ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Н.П. - управител срещу Решение № ПК-15-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Костадин Гешев, директор на РИОСВ-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55/20 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.
73 Административно дело No 96/2020, II състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № Р-16001318003937-023-01 от 16.12.2019г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност Началник Сектор в ТД на НАП, Пловдив, с която на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК, по повод постъпило искане от Георги Стоянов Гергов, инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив е спряно производството по извършване на ревизия на ДЗЗД „Топлоизолация Стара Загора 2016“, ЕИК 177151610, възложено със Заповед Р-16001318003937-020-01 от 09.07.2019г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ТД на НАП, Пловдив.
В законна сила на 28.1.2020г.
74 Административно дело No 97/2020, V състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Отхвърля жалбата на ДЗЗД „Топлоизолация Пловдив 2016“, ЕИК 177149627, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров“, № 12, представлявано от И.Г.Д., против Заповед № Р-16001318003935-023-001 от 16.12.2019 г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност началник Сектор в ТД на НАП – Пловдив. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
75 Административно дело No 115/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.С.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-76/17.01.2020 г., издадена от началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на И.С.М. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в Наказателна килия“ за срок от 7 денонощия. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
76 Административно наказателно дело (К) No 128/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 31.1.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред петчленен състав на Върховния административен съд по отношение на компетентния съд да разгледа жалбата на П.Д.Т.,*** против Решение № 13/17.01.2019 г. по адм. дело № 791/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
77 Административно дело No 132/2020, II състав КСО Б.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Б.А.П., ЕГН:**********,***, срещу Решение № 1012-12-228#3 от 10.01.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е отменено Разпореждане № 11, прот. № 01438 от 08.11.2019г. на Ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, в частта с която определен размера на личната пенсия за осигурителен стаж, като преписката е върната на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, за постановяване на ново разпореждане, при спазване на указанията дадени в отменителното решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването на страните, с частна жалба пред Върховния административен съд..
78 Административно дело No 150/2020, III състав Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.1.2020г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 150/2020 г. към адм. дело № 133/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 150/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.