Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 829/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Праидгруп“ ЕООД с ЕИК 200501077 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Д.Г.Д. с ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 03-130-2600/3811 от 25.09.2015 г. на Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР1 в размер на 13 438.66 лева, по СЕПП в размер на 38 838.01 лева. ОСЪЖДА „Праидгруп“ ЕООД с ЕИК 200501077 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Д.Г.Д. да заплати на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
2 Административно дело No 471/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 210 АЛ.1 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С. Реджеп Ч. ***, срещу Решение № 13 от 27.03.2018 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Сърница, назначена със Заповед № 126/20.02.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. Реджеп Ч. ***, срещу Уведомително писмо с изх. № 0852/19.04.2018 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 471/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА С. Реджеп Ч. ***, сумата 100 (сто) лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част – 7-дневен срок, пред Върховен административен съд на Република България
3 Административно дело No 503/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. (триста лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразно бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Затвора гр. Пазарджик, изразяващи се в неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м, за периода от 125 дни, който е бил част от периода 03.10.2017г.-15.03.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума от 21.05.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. и за периода от 01.08.2017г. до 11.09.2017г. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за претърпени вреди за периода от 01.08.2017г. до 11.09.2017г. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
4 Административно дело No 525/2018, I състав Закон за биологичното разнообразие ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение (второ) от 24.1.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 767/11.12.2018г., постановено по адм.д.№ 525/18г. по описа на Административен съд Пазарджик . В „шапката „ на Решението да се чете :“ в открито заседание на тринадесети ноември …“ и „.. административно дело № 525 по описа на съда за 18г.“ Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14 –дневен срок пред ВАС .
5 Административно дело No 552/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Д.М. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен незаконосъобразен акт – Заповед за задържане с рег. № 242/26.05.2016 г. на младши инспектор в Сектор КП при РУ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.06.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 5000 (пет хиляди) лева като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Д.М. ***, сумата от 198 (сто деветдесет и осем) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
6 Административно дело No 560/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 710/12.09.2014 г. на Общински съвет Белово. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 727/17.10.2014 г. на Общински съвет Белово, с което е поправено Решение № 710/12.09.2014 г. на Общински съвет Белово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
7 Административно дело No 600/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.1.2019г.
ОТМЕНЯ постановеното в съдебно заседание от 04.12.2018 г. определение за даване ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“ в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик против Заповед 312з-972/27.04.2018 г. на директора на ОДМВР Пазарджик, с която е разпоредено преназначаването на същия държавен служител на не по-висока длъжност по негово искане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 600/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
8 Административно дело No 654/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.1.2019г.
Съдът счита, че няма процесуални пречки процесуалното искане на страната да бъде уважено, затова на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х. Кърпело, ЕГН **********,***, срещу Заповед № 162 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на плана за регулация за УПИ VІ-867, от кв. 81 по плана на с. Паталеница, като се обособява нов УПИ ХІІІ-1032, търговия и услуги, за имот планоснимачен № 1032, участващ в УПИ VІ и се променят вътрешно регулационните му линии със съседните УПИ VІІ-870 и V-866 по имотни граници, поради неприложена дворищна регулация. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 654/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОСВОБОЖДАВА внесения депозит за извършване на съдебнотехническа експертиза в размер на 450 лева, които да се върнат на жалбоподателя. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от днес за присъстващите и от съобщаването на неприсъстващата страна.
9 Административно дело No 736/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 З.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата в размер на 500 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м. за периода 13.02.2018г. до 18.06.2018г. и за претърпени неимуществени вреди от причиненото неудобство на ищеца за липса на санитарен възел и течаща вода за периода му на престой при изтърпяване на дисциплинарни наказания в наказателна килия. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик законна лихва върху присъдената сума, считано от 06.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 500 (петстотин) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
10 Административно дело No 791/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОРЖ – 11 от 16.08.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на Началника на Затвора гр. Пазарджик, който следва да се произнесе съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от назначения служебен защитник адв. П. *** за присъждане на разноски в полза на Националното бюро за правна помощ, с оглед на осъществената от него защита. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
11 Административно дело No 838/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕБЪРТРАНСПОРТ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- София, представлявана от изпълнителния директор ДА ЗАПЛАТИ на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от имуществени вреди, в едно със законната лихва върху сумата от триста лева от датата на подаване на исковата молба 11.09.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- София, представлявана от изпълнителния директор ДА ЗАПЛАТИ на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 сумата от 375 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
12 Административно дело No 842/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.О.А. НАЧАЛНИК ГРУПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000242 от 18.08.2017 г. на Началник Група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА Началник Група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от съответния бюджет на М.О.А. ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
13 Административно дело No 875/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА АД № 875 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА ОбС Велинград да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ОбС от съобщаването му.
14 Административно дело No 904/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.1.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбата на чл. 16, в частта „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране…“ от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Стрелча, приета с Решение № 149/27.11.2008г. на Общински съвет – Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 904/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Стрелча да заплати от съответния бюджет на Община Стрелча в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
15 Административно дело No 913/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.К.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.К. *** ,Разпореждане №4505-40-2305/12.09.2018г. на Директора на фонд "ГВРС" към НОИ. Връща делото на административния орган за произнасяне съгласно указанията на съда. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните и получаването на препис от съдебния акт.
16 Административно дело No 914/2018, I състав Кодекс на труда ИСАВ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Исав -1 „ЕООД гр.Пазарджик , със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Мильо Войвода“№15 , ЕИК 130094558 , дадени задължителни предписания от Д“Инспекция по труда“- Плевен № 174508/14.12.2017г. в частта : 1. Строителят "Исав-1" ЕООД гр. Пазарджик да извърши оценка на риска, съгласно изискването на чл. 15 ал. 1 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година 2. Строителят "Исав-1" ЕООД ,гр. Пазарджик ла проведе начален, инструктаж на работниците на подизпълнителя „Технсжом" ООД гр. Плевен, EVlK 114625568, които ще работят на обекта, съгласно изискването на чл. 12 ал. 1 ат Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.102/2009г. изм,) и. и чл 16 т. 1 буква „е" от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни м безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година 3. Строителят "Исав-1" ЕООД гр. Пазарджик да осигури комплексни ЗБУТ на работниците на подизпълнителя по Договор за възлагане на строителство № 20171120-01/20.11.2017 г. „Техноком" ООД гр. Плевен, ЕИК 114625568 на изпълнявания от него строеж, в съответствие с минималните изисквания на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп., съгласно изискването на чл. 16 т. 1 буква „б" от същата наредба. Срок:29.12.2017 година 4. Строителната площадка, намираща се на територията на действащо предприятие да се огради с временна плътна ограда, съгласно изискването на чл. 30 ал. 2 и т. 1.9 от Приложение 1 към чл. 2 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017година 5. Строителната площадка, намираща се на територията на действащо предприятие да се сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост - и със светлинни сигнали, съгласно изискването на чл. 30 ал. 2 и т. 1.9 от Приложение 1 към чл. 2 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година Отхвърля жалбата в останалата и част като неоснователна . ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“-Плевен да заплати на ИСАВ-1“ЕООД с ЕИК 130094558, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Мильо Войвода“№15 представлявано от И.Х. сума в размер на 1925лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
17 Административно дело No 960/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.М.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.М.,***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 960/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.1.2019г.
18 Административно дело No 972/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация З.П.Т.,
В.А.И.,
СДРУЖЕНИЕ ЧОВЕКОЛЮБИЕ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Т., В.А.И., Сдружение „Човеколюбие“, подадена чрез адвокат Г. и Кръстева срещу Решение № 341/05.09.2018 г. на Комисията за защита от дискриминация. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
19 Административно дело No 980/2018, III състав ДОПК ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – С. Костянова“, ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от С.С. Костянова против Решение № 307/30.07.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 180013-023-0002550/12.07.2018 г., издадено от Е.В. – старши публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – С. Костянова“, ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от С.С. Костянова да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2019г.
20 Административно наказателно дело (К) No 997/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане №1748/22.10.2018г., постановено по административно дело № 949/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик, V състав. ВРЪЩА делото на съдебния състав за продължаване на съдебното производство. Определението е окончателно.
21 Административно наказателно дело (К) No 998/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Т.Т.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, озаглавена възражение, от ст. комисар Веселин Коцев – Началник на Затвора гр. Пазарджик, против Разпореждане № 1737/2018 г., постановено по адм. д. № 79/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Втори състав. ПРЕКРАТЯВА производството по ч. адм. д. № 998/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред ВАС на Република България.
22 Административно дело No 1014/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул.”Георги Раковски”№47 да заплати на "Винарска къща Виноградец” АД с ЕИК 112537678,представлявано от законен представител Г.М., обезщетение в размер на 100/сто/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по наказателно дело АНД 670/2018г на Районен съд - Пазарджик.. ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част / до пълния размер от 800 лв./ като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул.”Георги Раковски”№47 да заплати на "Винарска къща Виноградец” АД с ЕИК 112537678,представлявано от законен представител Г.М., сторените по делото разноски в размер на 100/сто/ лева за адвокатско възнаграждение и ДТ. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
23 Административно дело No 1023/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.К. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.К. *** относно писмо № 94 А-656-8/26.09.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1023/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 1060/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.М.И. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Л.М.И., ЕГН **********,***, обезщетение в размер на 26 (двадесет и шест) лева за наложена принудителна административна мярка чрез използване на техническо средство „скоба“ по отношение паркирано пътно превозно средство - от служител на звено "Самоохрана" при Община Пазарджик, която е извършена на 11.06.2018г. и е отменена с Решение № 555/10.10.2018г. по адм.д. № 597/2018г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законна лихва върху присъдената сума, считано от 15.11.2018г. до окончателното й изплащане ОТХВЪЛЯ иска на Л.М.И., ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменена ПАМ(25.10.2018г.) до завеждане на исковата молба (15.11.2018г.) ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Л.М.И., ЕГН **********,*** направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
25 Административно дело No 1095/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Решение № 154/26.10.2018г. на Общински съвет – гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1095/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
26 Частно админист. наказателно дело (К) No 1096/2018, X състав Частни КАНД и КАД А.И.Н. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение/Разпореждане/2163/23.10.2018г. по описа на РС Пазарджик за прекратяване на производството по АНД № 1725/18г. по описа на РС Пазарджик и изпращане преписката на община Пазарджик за произнасяне относно обжалване на Фиш Серия А№ 0000014588/02.10.2018г.. Връща делото на същия състав РС Пазарджик, за произнасяне и в частта относно обжалване на ПАМ – преместване на ПАМ по чл.171,т.5,б.“г“ от ЗДвП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
27 Административно дело No 1104/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Е.С.Й. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.Й., ЕГН **********, против Заповед № 18-1006-000585/21.11.2018г. на началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
28 Административно дело No 1114/2018, V състав Закон за социално подпомагане Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Н.Н. против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1201/22.10.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище. Прекратява административно дело № 1114 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
29 Административно дело No 1122/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ф.Ф.Б. ***, подадена чрез Н.В.Б., в качеството й на негова майка и законен представител, против Заповед № 1680/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1122/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
30 Административно дело No 1137/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Ф.Б. ***, подадена чрез Н.В.Б., в качеството й на негова майка и законен представител, против Заповед № 1685/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1137/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за евентуално прилагане по адм. д. № 1127/2018 г. на Административен съд – Пазарджик по преценка на съдията-докладчик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.1.2019г.
31 Административно дело No 1149/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Д.М. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000401/06.09.2018 г. на началника на РУП – Велинград при ОДМВР – Пазарджик и прекратява адм.д. № 1149 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 1081/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., с оглед евентуалното му послужване по същото.
32 Административно дело No 1159/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Т. и Р.Р.Т. против Заповед № 3-00264/05.12.2018 г. на кмета на община Сърница. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, от страните, участващи в административното производство.
33 Административно дело No 1176/2018, II състав Закон за местните данъци и такси НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13-38-244 от 28.11.2018г. на М.П.М., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, с което е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като подадена извън рамките на установения за това процесуален срок, жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000217 от 03.02.2015г., издаден от Славка Налбантова, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик, съответно с който, за дружеството са определени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за календарните 2012г., 2013г. и 2014г. общо в размер на 6413,29лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 927,69лв. ВРЪЩА административната преписка на Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик за произнасяне по жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000217 от 03.02.2015г., издаден от Славка Налбантова, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
34 Административно дело No 1177/2018, II състав Закон за местните данъци и такси НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13-38-243 от 28.11.2018г. на М.П.М., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, с което е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като подадена извън рамките на установения за това процесуален срок, жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001612 от 24.10.2016г., издаден от С.Н., на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик, съответно с който, за дружеството са определени задължения за данък върху превозните средства за календарните 2012г., 2013г., 2014г., както и данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за календарната 2015г. общо в размер на 33876,71лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 8994,68лв. ВРЪЩА административната преписка на Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик за произнасяне по жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001612 от 24.10.2016г, издаден от С.Н., на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
35 Административно дело No 1178/2018, IV състав Закон за съдебната власт Г.Х.К. И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.К. – прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик, против Заповед ЛС № 469/07.12.2018 г. на и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1178/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
36 Административно дело No 1187/2018, V състав Закон за опазване на околната среда ЕТ В.0.-В.К. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“ против Решение за прекратяване на административно производство № ПК-042-ОВОС/23.10.2018 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, с което е прекратено административното производство по процедурата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за “Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор „Хорището“ в ПИ с идентификатор 29522.501.96, по кадастралната карта на с. Жребичко, община Брацигово, с възложител ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“, директора на РИОСВ – Пазарджик, „Инфрастрой“ ЕООД и община Брацигово.
37 Административно дело No 1191/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.М.,
Ф.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на И. С.М. и Ф.И.М. против Разрешение за строеж № 52/.08.09.2017 г., издадено от главния архитект на община Сърница. Прекратява административно дело № 1191, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. Изпраща жалбата, ведно с цялата преписка по прекратеното административно дело по подведомственост на началника на РДНСК Южен централен район. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му от жалбоподателите, главния архитект на община Сърница, С.С.К., Ш.Р.К., Ф.С.О. и началника на РДНСК Южен централен район.
38 Административно дело No 1192/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.В.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на В. Василиев Й., ЕГН **********, с посочен адрес *** адв. П. срещу Мълчалив отказ на Общински съвет Сърница да разреши изработване на проект за подробен устройствен план по Заявление на В. Василиев Й. вх. № ТСУ от 30.10.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1192 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 26.1.2019г.
39 Административно дело No 1205/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИРТАС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1205/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Панагюрище. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
40 Административно дело No 1215/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.Х. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1215 от 2018 година, по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
41 Административно дело No 1217/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО ТИТАН ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Еко – титан“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „Яворов“ № 1, ет. 2, подадена чрез адв. Б., против Решение № 1/16.01.2017 г. на Общински съвет – Велинград, взето по Протокол № 1/16.01.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1217/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
42 Административно дело No 23/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси РЕАЛ-24 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.1.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 23/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
43 Частно административно дело No 24/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК   НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.1.2019г.
СПИРА предварителното изпълнение на № 18-1006-000589 от 28.11.2018г. на началник Сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик . Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 23.1.2019г.
44 Административно дело No 28/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕООД СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПЕТРИЧ-КЛОН ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Специализирана болница за рехабилитация – Петрич“ ЕООД – клон, ЕИК 2025160740012, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Николай Хрелков“ № 30, представлявано от д-р Таня Борисова Беличенова – управител против отказ за разкриване и регистрация на Клон – Велинград на СБР-Петрич ЕООД гр. Петрич по заявление пред РЗИ Пазарджик с вх. № МД 527/19.12.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 28/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2019г.
45 Административно дело No 41/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.В.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2019г.
Заличава насроченото за 20.02.2019 г. от 9,30 ч. открито съдебно заседание по делото. Оставя без разглеждане жалбата на В.В.Й. против Решение № 136 от 29.11.2018 г., взето с Протокол № 16 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Сърница и прекратява адм.д. № 41 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно наказателно дело (К) No 54/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Касационната жалба на В.С.П., ЕГН:********** ***, срещу Решение №134 от 18.12.2018г., постановено по а.н.дело №273 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1980339 от 12.03.2018г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на В.С.П., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н. дело № 54 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Частно административно дело No 65/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВЕРИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
Отхвърля жалбата на „Верик“ ЕООД, ЕИК 205376994, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” № 132, представлявано от управителя Иван Николов Радичев против Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия), обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-18-0340465 от 14.01.2019 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Осъжда „Верик“ ЕООД, ЕИК 205376994, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” № 132, представлявано от управителя Иван Николов Радичев, да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производството в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
48 Частно административно дело No 66/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВЕРИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-17-0223517 от 14.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.
49 Административно дело No 69/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АНГЕЛ ЧОПЕВ 59 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.1.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 69/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд – София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
50 Частно административно дело No 70/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БГ ИНВЕСТ АНГЕЛОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия), обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-10-0340463 от 10.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.
51 Частно административно дело No 71/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.-6.-Г.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ЕТ“МЕГГ-61-Гергана Пешева“, с ЕИК 822139722, представлявано от Гергана Ячева Пешева, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Антон Попов“ № 4 срещу Разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-23-0379215/15.01.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“- Пловдив в ЦУ на НАП, с която е разпоредено запечатване на търговски. ОСЪЖДА ЕТ“МЕГГ-61-Гергана Пешева“, с ЕИК 822139722, представлявано от Гергана Ячева Пешева, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Антон Попов“ № 4 да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по съдебното производство в размер на 100(сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Частно административно дело No 73/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Т.-Т.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Тити – Татяна Пенева“ с ЕИК 112117653 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, представлявано от Татяна Василева Пенева - Кошеджийска против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-28-0223519/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ „Тити – Татяна Пенева“ с ЕИК 112117653 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, представлявано от Татяна Василева Пенева - Кошеджийска, да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно дело No 80/2019, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.К.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.К.Б. ***, подадена чрез адв. Д. САК против Заповед № ОЗО-1/09.01.2019 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която е отказано преместване на лишения от свобода в ЗО и да се замени режима на лишения от свобода в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 80/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Частно административно дело No 86/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АЙ ЕМ ДЖЕЙ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ай Ем Джей“ ЕООД с ЕИК 204638148 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Първи май“ № 17, представлявано от И.Й.М. против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-24-0224561/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Ай Ем Джей“ ЕООД с ЕИК 204638148 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Първи май“ № 17, представлявано от И.Й.М., да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.