Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 153/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК А.А.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ Възлагателно писмо с изх. № Пз-803-00-687 от 10.02.2016г. с което е постановено принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-60/08.02.2012г. на Началника на РДНСК – ЮЦР . ВРЪЩА преписката на органа за продължаване на действията по изпълнението, считано от установеното незаконно такова, а именно - връчване на поканата за доброволно изпълнение на жалбоподателката.
2 Административно дело No 227/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Х.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.1.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Т.Х.Я. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от служителите на Затвор – Пазарджик и в резултат на условията, при които е бил поставен по време на престоя си там в следните периоди: 04.02.2008 г. до 29.04.2009 г. и от 29.09.2009 г. до 28.04.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 600 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 457/2017, VI състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-РА-С/217/04.05.2017г. на директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, с която е спряна получаваната от С.М.Г. месечна социална помощ по чл.9 от ППЗСП, за периода от 01.03.2017г. до 30.04.2017г., отпусната със Заповед № ЗСП/Д-РА-С/217 от 09.02.2017г. по заявление с вх. № ЗСП/Д-РА-С/217 от 31.01.2017г. ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Септември да заплати от бюджета на дирекцията в полза на С.М.Г. ***, разноски по производството в размер на 10 /десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 517/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Ч. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Ч. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. З. *** против Заповед № 38 от 16.06.2017 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив ОСЪЖДА П.К.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Началника на РДНСК ЮЦР гр. Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2018г.
5 Административно дело No 524/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Б.П.,
М.Б.В.,
Р.Р.Ш.
ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди по отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 3/18.08.2015г. в размер на 2632.11лв. /две хиляди шестстотин тридесет и два лева и единадесет стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм. дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 4/18.08.2015 на органа по приходите на община Белово, в размер на 3838.93лв. /три хиляди осемстотин тридесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Б.В. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да й заплати, обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 4/18.08.2015 в размер на 3836.98лв. /три хиляди осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело № 179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Р.Ш. с ЕГН ********** като наследник на Е.Б.Ш., ЕГН **********,***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати, обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 3/18.08.2015, в размер на 71324.03лв. /седемдесет и една хиляди триста двадесет и четири лева и три стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
6 Административно дело No 587/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на К.В.Г. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на К.В.Г. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
7 Административно дело No 643/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1627/30.06.2017г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стопанска постройка", изпълнен в поземлен имот 55155.506.678 по КК на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ VІ-565 в кв. 107 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес гр. Пазарджик, ***, собственост на наследниците на К. Г.К.: М.Д.К., Г.К.К. и Д.К.К.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 656/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи З.Д.П. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-197/24.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на З.Д.П., сторените от него разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 657/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Н.Г. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-195/24.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Г.Н.Г., сторените от него разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 756/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Р.Х.,
Г.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата (наречена „възражение“) на Г.И.Г., с които изразява несъгласието си за обединяване на парцел жилище за празненства в кв. 198 УПИ ХIII, УПИ ХIV и УПИ ХV. Оставя без разглеждане жалбата (наречена „възражение“) на А. Ангелова Х., с които изразява несъгласието си за обединяване на парцел жилище за празненства в кв. 198 УПИ ХIII, УПИ ХIV и УПИ ХV. Прекратява административно дело № 756 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателките, на ответника и на заинтересованото лице – М.Д.А..
11 Административно дело No 763/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АКВАРЕЛ-МГ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.1.2018г.
Отхвърля жалбата на „Aкварел – МГ“ ЕООД против Заповед за спиране експлоатацията на обект с изх. № 4/17.09.2016 г. на директора на РЗИ Пазарджик, с която е спряна експлоатацията на фабрика за бутилиране на изворна вода в град Велинград на „Aкварел – МГ“ ЕООД до възстановяване на директната тръбопроводна връзка от извор „Легоринец“ до фабриката за бутилиране на изворна вода. Осъжда „Aкварел – МГ“ ЕООД да заплати на Регионална Здравна Инспекция Пазарджик разноски по делото в размер на 360 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 778/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.К.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ отказ, обективиран в Писмо рег. № 9194/21.09.2017 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за включване в учебна дейност на лишения от свобода К.К.М.. ИЗПРАЩА преписката на главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за ново произнасяне по искането, със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 799/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.А.Х. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Х. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***,офис 3 срещу Заповед №Л-4211/В от 04.10.2017г. , на ВПД Главен директор на ГД“ИН“-София за прекратяване на служебно му правоотношение поради неявяване на служителя да заеме длъжността на която е възстановен, в 14 дневен срок от влизане на съдебното решение за отмяна на заповед за прекратяване на служебното правоотношение в сила . Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
14 Административно дело No 819/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д-444/17.10.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на Д. Г.А. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
15 Административно дело No 845/2017, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 845/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващата страна и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна жалбоподателя пред ВАС.
16 Административно дело No 852/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.Н.З. ***, сумата от 404 /четиристотин и четири/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1654/2015 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.12.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.Н.З. *** срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск в частта за обезщетяване на претърпени неимуществени вреди в размер на 1000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.12.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.Н.З. *** сумата от 154 (сто петдесет и четири) лева за направените по настоящото дело съдебно-деловодни разноски, сума от 154 (сто петдесет и четири) лева за направените съдебно-деловодни разноски по адм. д. № 191/2016г. по описа на Административен съд Пазарджик, сума в размер на 149 (сто четиридесет и девет) лева за направените съдебно-деловодни разноски по адм. д. № 8088/2016г. по описа на Върховен административен съд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
17 Административно дело No 860/2017, IV състав КСО С.С.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-113#1 от 20.10.2017 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ПР-1-2140-12-336 от 07.09.2017 г. на ръководителя на пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което на С.С.П. *** е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО, във връзка с § 50 от ПЗР на КСО . ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на С.С.П. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 868/2017, V състав Закон за движението по пътищата Г.И.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000261/13.09.2017 г., издадена от началник Група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Г.И.К. е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Осъжда Група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Г.И.К. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 880/2017, I състав Закон за движението по пътищата Р.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Д.З. *** чрез адв.Д.К. от ПАК против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000299 от 11.10.2017г. издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
20 Административно наказателно дело (К) No 888/2017, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ Х.-0.М.Ч. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 450 от 04.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1402/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
21 Административно дело No 890/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Праидгруп“ ООД с ЕИК 200501077, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, с представляващ Д.Г.Д. против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2016 г., с изх. № 01-2600/5543 на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 890/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
22 Административно дело No 896/2017, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на област Пазарджик, против Решение № 379, прието на заседание на ОбС Пещера, проведено на 26.10.2017 г. по Протокол № 28, т. 10 от дневния ред. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 896/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
23 Административно дело No 938/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.И.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0315-000173/27.10.2017г. на началник на Районно управление Пещера към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на И.И.К., сума в размер на 510лв. /петстотин и десет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
24 Административно дело No 939/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Н.М. *** против неозначена заповед на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 939/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
25 Административно дело No 943/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Г.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.1.2018г.
Обявява нищожността на Заповед № ОРЖ-1/15.11.2017 г., издадена от гл. инспектор Динко Динков по делегация от началника на Затвор Пазарджик, с която на лишения от свобода И.Г.Ч. е отказано да бъде заменен режима в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. Изпраща делото като преписка на началника на Затвор Пазарджик, който следва да се произнесе съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. Осъжда Затвор Пазарджик да заплати на адвокат В.С.С. разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.1.2018г.
26 Административно дело No 944/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.Б.Г. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Б.Г. ***, с посочен съдебен адрес ***, адв. В.С.С., против Заповед № Л-5145/21.11.2017 г. на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГД на ГДИН) за преместване на клиента му от Затвора гр. Пазарджик в Затвора гр. Бобов дол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 944/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Кюстендил по подсъдност. ОТМЕНЯ Определение № 1306/18.12.2017 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
27 Административно наказателно дело (К) No 954/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ Ц.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 484/18.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1054/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
28 Административно наказателно дело (К) No 955/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Т.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 507 от 26.10.2017 г. постановено по н.а.х. дело № 1468/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. . РЕШЕНИЕТО е окончателно.
29 Административно дело No 956/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Й.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба/жалба с вх. № 5165/01.12.2017г. на И.Й.Н., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 956 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
30 Административно наказателно дело (К) No 967/2017, XI състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 268/12.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 436/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
31 Административно дело No 985/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 25.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №985 по описа на съда за 2017 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по реда на чл. 138, ал. 1 от АПК.
32 Административно наказателно дело (К) No 989/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 496 от 24.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1437/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
33 Административно дело No 999/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА СУ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ-ЧАПАЙ" БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на директора на СУ „Александър Иванов - Чапай“ гр. Белово – Ивана Димитрова Даутова – против Решение № 474/08.12.2017 г. на Общински съвет Белово. Прекратява административно дело № 999, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Общински съвет Белово.
34 Административно дело No 1022/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.В.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.В.Н., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Заповед № 030-5/18.12.2017г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1022 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
35 Административно дело No 1024/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Т.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Т.И. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Панагюрище по заявление с вх. № ТСУ – 142 от 06.11.2017 г. за издаване на разрешение за поставяне на сглобяема преграда /параван/ около дворната му чешма с мивка, в поземлен имот с идентификатор 55302.501.3509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище. Прекратява административно дело № 1024 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на главния архитект.
36 Административно дело No 1033/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Т.Т.К., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е поставен в продължение на 5 денонощия в наказателна килия на Затвор – Пазарджик в размер на 16 000 лв., ведно със законната лихва от 29.12.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Прекратява административно дело № 1033 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
37 Административно дело No 9/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.И.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2018г.
Отменя Заповед № Д-537/22.12.2017 г. на началника на Затвор – Пазарджик, с която на И.И.М. е наложено дисциплинарното наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.1.2018г.
38 Административно дело No 12/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Д.Т. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 20 000 лева за неимуществени вреди, за периода от 08.04.2015 г. до датата на подаване на исковата молба и ВРЪЩА същата на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 12/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 16/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.1.2018г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Софийски градски съд. Делото да се изпрати на състав, включващ трима представители на ВКС и двама – на ВАС. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
40 Частно административно дело No 25/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, бул. „Гоце Делчев“, бл. 102 ЕЛТРЕЙД, вх. Д-Е, район Триадица, представлявано от управителя Николай Михайлов Проданов, срещу Разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК, с което се допуска предварително изпълнение на Решение № 896 по Протокол № 45 от извънредно заседание на 04.01.2018г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 25 по описа на Административен съд Пазарджик по описа за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните.
41 Административно наказателно дело (К) No 32/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Г.Л., ЕГН **********,***, подадена чрез валидно упълномощен адвокат – Р.П., против Решение № 159 от 20.10.2017 г., по адм. дело № 258/2017 г. на Районен съд – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 32/2018 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
42 Частно админист. наказателно дело (К) No 33/2018, X състав Частни КАНД и КАД АГРИПЛАНЕТ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 183 от 27.11.2017г., постановено по а.н.дело №439 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. с което производството по делото е прекратено. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
43 Административно дело No 40/2018, III състав ДОПК ПФБ-ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД МАЯ ЧОБАЛИГОВА НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В МПСК ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ПФБ Пресо Фондал България“ ЕООД, ЕИК 131233199, със седалище и адрес на управление с. Варвара, обл. Пазарджик, представлявано от В.П.Ф. против акт за установяване на задължение по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 261-2017-1/08.11.2017 г., издаден от Мая Чобалигова на длъжност главен експерт в МПСК при Община Септември, потвърден с решение № 005/07.12.2017 г. на началник отдел „Местни приходи събиране и контрол“ при Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 Частно административно дело No 41/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Ц.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Разпореждане от 12.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.Ц.С. ***, ЕГН **********, против незаконосъобразни действия на длъжностни лица при РУ Велинград, а именно – изземане на регистрационни табели на притежаваното от него МПС „***“ с ДК № ***и СРМПС, част ІІ. ОСТАВЯ без разглеждане искането да бъде задължен административния орган да издаде и връчи наказателно постановление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 41/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. Разпореждането в отхвърлителната си част ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл. 254 от АПК, в 3-дневен срок, считано от издаването му, а в прекратителната му част – в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
45 Административно дело No 53/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Г.К. *** против Решение рег. № 340р-26/02.01.2018 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 53/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
46 Административно дело No 66/2018, IV състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 66/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пазарджик. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
47 Административно дело No 70/2018, II състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 70 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
48 Административно дело No 80/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.А.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 31.1.2018г.
Отхвърля искане (наречено „жалба“) на С.А.М. за прекратяване на незаконосъобразни действия на началника на РУП Панагюрище, изразяващи се в задържане на издаденото му СУМПС и регистрационни табели на автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № V 240 LRN. Препис от разпореждането да се изпрати на С.А.М. ***. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, чрез настоящия съд, в тридневен срок от издаването му.
49 Административно дело No 87/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИВАН ФЕРКОВ ПОЛИЦАЙ В ГРУПА "ООР" РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 87/2018 г. към адм. дело № 71/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
50 Административно дело No 90/2018, II състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 90 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
51 Административно дело No 94/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Варварски минерални бани“ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Николай Проданов - управител срещу Решение № 896 на ОС-Септември , взето с протокол №45 от извънредно заседание, проведено на 04.01.2018г.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94/18 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.
52 Административно дело No 120/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.Т.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 120 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пазарджишки районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение, а делото незабавно да се изпрати на районния съд.